Поиск


Ахрат азабларын дунияда чегиб,
Кетдиле Кязим да, Сымайыл да, Къайсын да.
Ала кёрмегeн, сынамагьан не къалды ?
Джашау аямады закийлени бирин да.

"Халкъ", "Ана тил", "Ата Джурт" дегeнде,
Ала сан инджиуню, джан къоркъууну унутдула.
Тау сёзню байракъ кибик тутдула
Ол юч шыйых – Кязим, Сымайыл, Къайсын!

Шийир Аламны намысы, сыйы, бети,
Болдула ол юч шайыр, ол юч таулу.
Бютеу дуниягьа айтдырдыла атын
Къарачайны – Беш Тау Элни – Минги Тауну!

Кязим хаджи, джырчы Сымайыл, шайыр Къайсын.
Шайыр Къайсын, джырчы Сымайыл, Кязим хаджи.
"Джаралы таш" - "Минги Тау" - "Джаралы джугьутур".
Халкъыбыз. Джуртубуз. Къадарыбыз.

Шайыр. Джырчы. Хаджи.
Хаджи. Джырчы. Шайыр.
Кязим. Сымайыл. Къайсын.
Тарихибиз. Иннетибиз. Миллетибиз.

Автор: Билал Лайпан

 

1
Кязим хаджи бла Джырчы Сымайыл
Узакъдан узакь, джууукъдан джууукь.
Ол шыйыхла, кераматлыла
Кёргюзелле барыбызгъа джол:

«Акъны къарадан
Айырырча бол.
Халкь шайыры тюл,
Хакь шайыры бол».

2
Аллах айтса, акъны къарадан
Айырырма мен.
Халкь шайыры тюл,
Хакъ шайырыма мен.

3
Шайыр ёлюр...
Заман келир – тирилир;
Керти багъа
Анга артда берилир.


Автор: Билал Лайпан
 

 

Беш тау элде — Кязим хаджи,
Къарачайда — Сымайыл.
Эки шыйых айтхан Сёз —
Халкъыбызгъа хамайыл.

Ала къойгъан джыр, назму —
Тин, тил хазнасы халкъны.
«Берилген эсе фахму,
Айырт къарадан акъны.

Ётюрюк бла Кертини
Эки айырсын сёзюнг».
Аны аманат этгенле
Сымайыл бла Кязим.

«Адам эсенг, шайыр эсенг —
Иги сёз болсун сёзюнг».
Аны аманат этгенле
Сымайыл бла Кязим.

«Айырылма халкъынгдан —
Халкъ бла бир болсун ёзюнг.
Тюзлюкге къуллукъ этсин
Иннетинг-ишинг-сёзюнг».

Ала кеслери алай
Джашадыла дунияда.
Сёзлери, ишлери да
Бизге юлгю болдула.

Тау шийирни Минги Тауу —
Кязим бла Сымайыл.
Эки шыйых айтхан сёз —
Джаныбызда хамайыл.

Автор: Билал Лайпан