Телевикторина

 

 

ДАСТАНЛА

(Поэмала)

 

 

 

ЖАРАЛЫ ЖУГЪУТУР

 

                1

Барыбыз да билебиз

Жашау къыйынын, тарын,

Жаралы жугъутурну

Айтайым мен хапарын.

 

Ол хапар эсге тюшсе,

Мен къуру да кюеме.

Аны сиз барыгъыз да

Эшитсегиз бек сюеме.

 

Зарфха уруп чыгъарыргьа

Зарфыбыз жокъду бизни,

Къарангылыкъ ачдырмай

Турад кёзлерибизни.

 

Китап окъуй билген – аз,

Жахил жарлы халкъыбыз,

Жашайбыз, тогъубуздан

Кёп болгъанлай ачыбыз.

 

Бюгюн тауда къар жауад,

Арбазланы толтуруп.

Хапарымы айтайьш,

От жагъада олтуруп.

 

Сыйырадыла жерни,

Сыйыралла гыржынны,

Къолдан келмей сыйыргъа

Хапарны бла жырны.

 

Залимледе аллай кюч

Жокъду. Шукур Аллахха!

Биз жюрек сёзюбюзню

Бермебиз малгъунлагъа.

 

Жаралы жугъутурну

Окъ жарасы жаннганча,

Жанады жюрек жарам – 

Къама кирип къалгъанча.

 

Айтайым хапарымы,

Сизге, манга да асыуд.

Адамлагъа айтмасанг,

Кюйдюрюп къояд жарсыу.

 

Ой, жаралы жугъутур!

Мен да санга ушайма.

Жюрегими къан жууа,

Хапарымы башлайма.

 

               2

Ариу, айбаш жугъутур

Отлай эди ыранлада,

Кече энип, иче эди

Тауда къара сууладан.

 

Ыранда кийик сюрюу,

Солуй, жатып тургъанда,

Къарауулу жугъутур

Бола эди къаялада.

 

Ол кёп къутхаргъан эди

Сюрюуюн уучуладан,

Кеси да кёп къутула

Келген зди ажалдан.

 

Бир жол, танг жарыгъанлай,

Кийик сюрюу, суу ичип,

Ыранлы гелеу бетни

Бара эди ёрге кетип.

 

Алайлай бирси бетден

Ачы ушкок атылды,

Сюрюу къачды, жугъутур

Жаралы болуп къалды.

 

Ол, ёрге баралмайын,

Мыллыгын энишге атды,

Терен сызгъа ичине

Кетип, термиле жатды.

 

Уучу – жугъутур къайры

Думп болгъанын билмеди,

Ол не кёп излесе да, –

Къайдагъысын кёрмеди.

 

Кёп айланып, зат тапмай,

Къара ачыуу келди.

Башха кийик мараргъа

Бир башха жары кетди.

 

Жауурунун окъ тешген

Жугъутур ол сызгъада

Сау кюн, сау кече турду,

Къутулуп мараучудан.

 

Тауда гелеу кырдыкга

Къатханед таза къаны,

Ачый эди, кюе эди

Ауур жарасы аны.

 

Ол эрча кётюре эди

Жарасыны ачыуун,

Жигитча кюреше эди

Къутхарыргьа жашауун.

 

Жарасы ачып, аны

Къоймаса да атларгъа, – 

Юзмей эди умутун

Ол сюрюуюн табаргъа.

 

Жюреги тартдыра эди

Къаяланы башына,

Кёзюн алмай къарай эди

Сюрюу кетген жанына.

 

               3

Биз элли жарлы уучу

Хашим, танг жарыгъанлай,

Чыкъгъан эди таулагъа,

Кийик, жугъутур марай.

 

Ол, таулада айлана,

Кийиклени ёлтюре,

Жашай эди, алай бла

Юйюрюн кечиндире.

 

Хашим, тик жолну чыгъып

Баргъанлай, бирси бетде

Ол акъсакъ жугъутурну

Кёрдю да, сейир этди.

 

Ол жаралы жугъутур

Ёрге къачып бара эди,

Эркинликге къаст этип,

Жарасын унута эди.

 

Хашим кёрдю: бир бёрю,

Жугъутурну ызындан

Къуууп, жете баргъаньш, –  

Тояйым деп къанындан.

 

Хашим, ушкогун сермеп,

Къол юсюнден терк атды.

Бёрю, ёрге секирип,

Сора –  сойланып къалды.

 

Жугъутур, энтда ушкок

Анга атылгъан сунуп,

Суху да бир къарады,

Башын артха терк буруп.

 

Алай ол жол анга угъай, – 

Ушкок жаууна атылды!

Жугъутур таугъа кетди,

Бёрю жоюлуп къалды!

 

Жаралы жаныуарны

Къуугъан зулмучу бёрю,

Тюзлюк огъу ызындан

Жетип, алайда ёлдю.

 

Аллай къара кюн келип

Къутулгъан жугъутургъа

Хашим тиймеди, –  эркин

Кетерге къойду таугъа.

 

Аны ызындан къарап,

Хашим тёшде олтурду,

Ол къаяла артына

Аугъунчу, къарап турду.

 

Жаралы жугъутурну

Жаралары сау болуп,

Таулада энтда жашар,

Жаны къууанчдан толуп.

 

Тауланы, эркинликни

Чексиз сюйген жугъутур,

Ызынгдан окъ жетмесин,

Жауларынг жоялмай тур!

 

                4

Жаралы жугъутурну

Къутхаргъанындан сора,

Хашим, жаныуар атмай,

Юйюне къайтып барад.

 

Кийик эт келеди деп,

Сабийлери чапдыла...

Алай ала ол кече

Кийик этсиз къалдыла.

 

Хашим юйдегисине

Жугъутурну хапарын,

Тизип болгъан халында,

Айтып берди хар барын.

 

Къатыны: «Тюз этгенсе,

Жаным къор болсун санга! –  

Деди. –  Жаным ауруду

Ол жарлы жаныуаргъа.

 

Биз да ачдан ёлмебиз,

Худур этип ичсек да.

Не этейик! Чыдарбыз, –  

Не къыйынлыкъ кёрсек да!»

 

                 5

Ахшам къарангысы да

Элге шош кирип келди.

Жамболат бий Хашимге

Жумушчусун жиберди.

 

Бийни сер жумушчусу

Ахшамда салып келди.

–  Бийим сени чакъырад,

Хайда, жюр, Хашим! –  деди.

 

Хашим, эски чепкенин

Женгил къаплап юсюне,

Жумушчуну ызындан

Барды бийни юйюне.

 

Хашим, эшикден кирип:

–  Юйге игилик! –  деди,

Жамболат бийни бети

Кюйсюз болгъанын кёрдю.

 

–  Бюгюн уугъа бардынгмы? –  

Деп сорду бий уучугъа.

Хашим ууда хапарын

Терк окъун айтды анга.

 

 

–  Ай, сен аман! –  деди бий, – 

Эр тюйюлсе –  къатынса!

Жюрегинг, къоргъашинча,

Эрий тургъан аманса.

 

Мен бийинг болгъанымы

Унутханмы этгенсе?

Арт кезиуде сен манга

Кийик нек келтирмейсе?

 

–  Бийим, кесинг билесе,

Беш-алты сабийим бард.

Кючюм жетмейди: юйюрюм

Ачдан къыйналып турад.

 

–  Ит кючюклеринги ач

Болгъаны манга неди!..

Хашим, жюреги жана:

–  Биз да адамбыз! –  дейди.

 

–  Ауузунгу къыс! –  деди бий,

Секирип ёрге турду,

Мужура бла, сермеп,

Жарлы Хашимни урду.

 

Хашим эшик артына

Жыгъылды. Алай, кючден

Къобуп, мыллыгын атды

Зорчу бийни юсюне.

 

Ол бийни буууп окъун

Къоярыкъ эди, алай

Шапалары чапдыла, –  

Ач бёрюле чапханлай.

 

Жарлы уучуну, тюйюп,

Атхан элле эшикге.

Ала анга этгенни –  

Адам этмейди итге.

 

Бий мужурасы тийип,

Сындыргьанед билегин.

Залимликни ёртени

Кюйдюргенед жюрегин.

 

                     6

Хашим! Ач бёрю къуугъан

Жаралы жугъутургъа

Кесинг тенг болуп къалдынг, –  

Киши болушмад санга.

 

Санга чапхан бёрюню

Киши атып урмады.

Ол бёрюню къанындан

Къара жер къызармады.

 

Чолакъ болуп къайтдынг сен

Жарлы, къурум юйюнге,

Сау болмаз жара тюшдю

Огъурлу жюрегинге.

 

Тауда ол сен къутхаргъан

Жугъутургъа ушайса,

Аныча, жараларынг

Къыйнай, алай жашайса.

 

Залимликни тыягъы

Бизге аман тиеди.

Не этсин жарлы Кязим –  

Жаны отда кюеди.

 

Хашим! Аман ачыдынг –  

Бизге палах азмыды?!

Кёзлерим жашдан тола,

Этеме бу назмуну.

 

Сени жарсыуунг –  мени

Жарсыуумд, жарлы уучу,

Инш-Аллах, ийнанабыз –  

Келир бир дерт алыучу!

 

Жарлы Хашим, кесинг да

Жаралы жугъутурса.

Кёрген къыйынлыгъынгы

Сен къачаи унутурса?

 

–  Сени ургъан залимни –  

Аллах урсун! –  дейме мен, – 

Палахланы ырхысын

Анга бурсун! –  дейме мен.

 

Бар этген артыкълыгъы

Аны кесине жетсин!

Кязим бергенча, анга

Аллах да налат берсин!

 

Кюн сайын аны кёрюп,

Мен амалсыз болама,

Башха жолну тапмайын, –  

Назмуланы тагъама.

 

                   7

Ой, мени жарлы халкъым!

Къыйынлыкъда тураса.

Сен да, бир башха болмай,

Жаралы жугъутурса.

 

Зыгъырлы къолда зыгъыр

Кибик, кёп къыйынлыгъынг.

Не затха чыдамады

Сени къыйынлы жанынг?!

 

Къурум ожакъларынгдан

Кечеги къар жаугъанча, –  

Жауады къайгъы юсюнге,

Сени Аллах къаргъагъанча.

 

Жаз жабалакъ таулагъа

Жаугъан кибик, юсюнге

Къара палах жауады,

Кирип келеди юйюнге.

 

Къайгъыларынга жарсый,

Жарлы Кязим талгъады.

Ол башын тау черекге

Атар кибик болгъанды.

 

Жарлы халкъым! Бёрюле

Къуууп баргъан жаралы

Жугъутурса. Не этейим,

Ким болур бизни жанлы?

 

Ким кёрюр сени ызынгдан

Жумулгъан бёрюлени?

Къайгъыларын ким кёрюр

Жарлы таулу эллени?

 

Сени сюрген бёрюге

Кимни огъу атылыр?

Фитнаны, залимликни

Тили къачан тартылыр?!

 

Бар къыйынлыкъларынгы

Жарлы Кязим кёреди.

Жюреги къандан тола,

Ачы назму этеди.

 

                 8

Жаралы жугъутурну

Айтдым сизте хапарын.

Алай ол сау эталмаз

Жюрекле жараларын.

 

Аны эшитген –  бирсине

Айта, халкъгъа жайылса,

Жарлы от жагъалада

Айтылып алай турса, – 

 

Ким биледи, асыу болур

Къайгъылы жюреклеге;

Ким биледи, ачыу болур

Зулмучу залимлеге.

 

Аланы къолларындан

Келмейд манга тиерге,

Жарлы уучу Хашимни

Тюйген кибик, тюерге.

 

Шишлик къойлай сояргъа

Къолларындан келсе эд,

Уруп, тюйюп, жояргъа

Атым амал берсе эд, – 


 

Бир кюн жашатмаз элле

Ала мени дунияда,

Ичер сууум тюгенип

Къалыр эди таулада.

 

«Келечиге ёлюм жокъ!» –  

Деген сёз барды халкъда.

Халкъымы келечиси

Болдум къыйын сагъатда.

 

Мен Меккагъа баргъанма –  

Тиерге базынмайла,

Алай бичакъ билеуню,

Жаныгъанны къоймайла.

 

«Ит юргенин –  жел элтир», –  

Юрме къой жауларымы!

Къыйын кюн ёкюлюнлей

Къалырма мен халкъымы!

 

Жарлы халкъым! Кюрешдим:

Асыу болур деп сёзюм.

Санга игилик тилей,

Жашайд дунияда Кязим.

 

1907

 

        Бузжигит

 

                1

Сюймеклик, жаннет чыпчыкъ

Келген кибик, келеди,

Инсанланы барына

Ол кёп къууанч береди.

 

Алай бу тар дунияда

Аны да къанатларын

Къоядыла кюйдюрюп

Артыкълыкъны отлары.

 

Аны хакъында кёпле

Ачы назму этдиле,

«Сюймеклик – кезиусюзлей

Къуругъан терек! – дедиле.

 

Сюймеклик тели этип,

Межнун кетгенди тюзге,

Аны хапары, къуугъун

Сёзюча, ачыды бизге.

 

Ол хапар тамам ушайд

Кечеги ожакълада

Улуй айланнган желге,

Келип къыш узакъладан.

О, Лейля бла Межнун!

Сизни хапарыгъызгъа

Кязим да кёп жиляды,

Кюйдю къадарыгъызгъа.

 

Низами, Навои да,

Кюйюп-бишип, жаздыла,

Алтын сёзлери бизге,

Жаннган отча, къалдыла.

 

Физули! Ачы назмун

Жюрегими, сюнгюча,

Тешип ётдю, – жилядым,

Атам бюгюн ёлгенча.

 

Кёп такъырлыкъ сынагъан

Сюйгенлеге сёзюгюз

Асыу болду, кёп азап

Кёргенликден ёзюгюз.

 

Алай Межнун энтда да

Айланад къара тюзде, –

Азаплыкъ да, зорлукъ да

Аз тюйюлдюле жерде.

 

Сюймекликни чыпчыгьы

Энтда къанатсыз къалад,

Сюймекликни тереги

Кезиусюзлей къуу болад.

 

Энтда Фархад къаяны

Тешип бошамагъанды,

Энтда да Ширин анга

Сарнауун къоймагъанды.

 

Зорлукъ жетген жигитле

Ёлелле, жоюлалла,

Жюреклери ёмюрде

Жанып тургъан отлалла.

 

Алайсыз жашау, кече

Кибик, къарангы болуп

Къалыр эди, сау дуния

Бёрю улуудан толуп.

 

Андан башлайма сизге

Бузжигитни хапарын,

Сау эталлыкъча Шаркъны

Ол эски жараларын.

 

Менден кёп да устала

Жырлай келдиле аны, –

Кёплеге жарсыу берди

Бузжигитни къадары.

 

Хар тауну кеси сууу,

Кеси жыры, булбулу,

Тауда да жюрюсюн деп,

Айтдым бу таурухуму.

 

Залимлик жойгъанланы

Кёлю барла сыйлайла,

Кезиусюз ёлгенлеге

Сау къалгъанла жиляйла.

 

Бузжигит да бириди

Кезиусюз ёлгенледен,

Субай санларын зорлукъ

Къабыргъа кёмгенледен.

 

Ахлуларым, барыбыз

Бузжигитни сыйлайыкъ,

Анга, къарындашыбыз

Ёлген кибик, жиляйыкъ.

                 2

Тау элде жашагъанды,

Дейле, бир юй устасы.

Сора ол къарт болгъанды,

Чачын-башын чал басып.

 

Кёплеге юй ишлегенд.

Къууана ол ишине,

Ол юйлени барысын

Ишлегенча кесине.

 

Бузжигит деген жангыз

Жашы болгъанды аны,

Аны бла бирге эди

Ол къарт устаны жаны.

 

Атасы жашын, кеси

Кибик, юй уста этгенд,

«Мен ёлсем, усталыгъым

Санга къаллыкъды», – дегенд.

 

«Усталыкъ, – дегенди ол, –

Барыбыздан да уллу.

Ансыз къалса – кюнсюзлей

Къалыр эди адам улу.

 

Усталыкъ сюймекликге

Бла кюннге тенг болад,

Устала ёлгенликге,

Усталыкъ саулай къалад.

 

Биз, устала, дуниягъа

Ишлер ючюн тууабыз,

Сууукъ, тилсиз ташланы

Биз жырлагъа бурабыз.

 

Ташладан, агъачладан

Биз хастанла этебиз,

Аланы бу дуниягъа

Къоюп, алай кетебиз.

 

Мен жашадым дунияда,

Кишиге хата этмей,

Усталыкъ ишден сора

Бир башха зат излемей.

 

Бу хыйла кёп дунияда

Жаннга хыйла этмедим,

Кесим жашасам, бары

Тюп болсунла демедим.

 

Бу артыкълыкъ кёп жерде

Бир артыкълыкъ этмедим,

Къан кёп тёгюлген жерде

Инсан къанын тёкмедим.

 

Къолларьша къан угъай, –

Тытырла жагъылдыла.

Юйлерим шахарымы

Айбатлыгъы болдула.

 

Мени къатылыгъымдан

Бир сабий жилямады,

Бир жарлы, бир къарыусуз

Атанга чамланмады.

 

Олду мени насыбым –

Мен ырахат ёлюрме,

Бар усталыгъымы да,

Балам, санга берирме.

 

Жерим мени кесине,

Ыразы болуп, алыр,

Жерими ташы манга,

Къууанып, сын таш болур.

 

Иш, усталыкъ дунияда

Кюнюм болдула мени.

Мен ёлсем, усталыгъым

Къалыр юсюнде жерни.

 

Ташны да, агъачны да,

Топуракъны да сюйюп,

Жашадым мен жеримде,

Жашау къыйматын билип.

 

Сен да алай жашасанг,

Жарсымам къадарыма,

Ол заманда ырахат

Жатарма къабырымда.

 

Сен – жангыз балам, жаным,

Кёз жарыгъымса мени.

Атанг жашагъаныча,

Жаша юсюнде жерни.

 

Махтау келир кесиме

Деп, ачытма кишини,

Аны ючюн тёкдюрме

Кёз жашын бир сабийни.

 

Махтау деген чарс кибик

Бир затды бу дунияда.

Бир сабий къууандырсанг,

Ол бийикди махтаудан.

 

Махтау, байлыкъ да кетер,

Кертилей къал тюзлюкге,

Дунияда бир зат жетмез

Халаллыкъгъа, игиликге.

 

Сен ишни, усталыкъны

Жарыкъ кюннге тенг этип

Жаша жерде, алагъа

Тенг болгъан зат жокъду деп.

 

Сора ала да санга

Бу дунияны къууанчын

Сынатырла, насыпны

Эшигин кенгнге ачып.

 

Къууанч, бушуу да келир, –

Кезиу болалла ала.

Не азап сынасанг да,

Адамлайын къал, балам!»

 

                3

Бузжигит ёсдю, жетди

Атасыны къолунда,

Хунери бар, – юйренди

Юй устасы болургъа.

 

Акъылбалыкъ болду ол,

Кёп затлагъа жарады,

Кёргенине эс этип,

Сюйюп, соруп къарады.

 

Адам угъай – файгъамбар

Берди делле хунерин,

Ол да, кюнюн къызгъанмай,

Этед къолдан келгенин.

Атасына нёгерге

Барады юй  ишлерге:

Къолу жетген нюр жанып,

Къалады халкъ сейирге.

 

Ташмы жонса, жан салып, –

Къоймайды кюн тийдирмей.

Агъачны уа агъачха

Къошхан жерин билдирмейд.

 

Аууркъарам, аз сёзлю,

Сабыр халлы, терк ишли,

Ата, ана ийнагъы,

Айтхан сёзге келишли.

 

Къарт уста, таукел болуп,

Бузжигитни чакъырды;

Жолуна алгъыш этип,

Окъургъа атландырды.

 

              *  *  *

Кёп къыйналып, кёп жюрюп,

Шаркъ жерине келгенди,

Кёпле кёрген Мисирни

Бузжигит да кёргенди.

 

Юйренди ол ишине

Багъдад бла Мисирде,

Буруннгу къалалагъа,

Межгитлеге бюсюреп.

 

Кюмюшчюню шекирти

Болду. Бир ауукъ кетди, –

Алтын соза юйренди,

Багъыр, кюмюш эритди.

 

Элине къайтып келди,

Анасын къууандырды,

Бузжигит къаллай уста

Болгъанын халкъ таныды.

 

Къолуну усталыгъы,

Саныны ариулугъу

Кёп жерлеге жайылды,

Жаратып гитче, уллу.

 

Ханладан келечиле

Келдиле аны кёре,

Усталыкъ излегеннге

Бузжигит болду тёре.

                 4

Къарт уста, хыйсап этип,

Айтды бир шош ингирде: –

Бузжигит ёсдю, жетди,

Заманды юй этерге.

 

Бармыды элде, журтда,

Бир кёзю къарагъаны?

Жарыкъ этип жашауун,

Ишине жан салгъаны?

 

Уллу эди устаны

Сюймекликге хурмети.

Усталыкъгъа айтханча,

Анга да – ёмюрлюк! – деди.

 

Сюймеклик – жаннет чыпчыкъ

Болгъанын билип келди,

Усталыкъча, аны да

Хар затдан сыйлы кёрдю.

 

Бузжигит киши болуп,

Жетгенде да къадары,

Сюймекликни жарыгъын

Сурады ол, къадалып.

 

Сюймеди ёз анасы

Жашха ачыкъ болургъа, –

Туура салып кенгешни,

Бузжигитге сорургъа.

 

Этген муратларын ол

Жаз тил бла санады,

Бузжигитим эштир деп,

Умут этип къарады.

 

– Ана сюйген баланы

Жарыкъ болур къадары,

Къарт болса ата-ана,

Аз болур юй мадары.

 

Къанатлы уя ишлер,

Жашаргъа нёгер излер.

Жангыз болса баласы,

Женгил жетерин сюер.

 

Бала учар бийикге,

Жетер кёп игиликге,

Кеси сюйген – насыпды,

Къуш къанатды жигитге.

 

Къара чачлы къыз алсанг,

Къатапала бичерме,

Халкъ жыйылып тоюма,

Къара сыра сюзерме.

 

Алтын чачлы къыз алсанг,

Акъ дарийле бичерме,

Халкъ жыйылып тоюма,

Бал бозала сюзерме.

 

Къара кёзлю къыз алсанг,

Къауракъ къаптал бичерме,

Хан къонакъла чакъырып,

Хант къангала тизерме.

 

Ала кёзлю къыз алсанг,

Ала жыйрыкъ бичерме,

Айгъа, кюннге тенг этип,

Алгъыш эте кетерме...

 

Да жокъду Бузжигитни

Жюрегин арсар этген,

Кече тынчлыгъын алып,

Жашауун жарыкъ этген.

 

Уялып, бети тола,

Бир жанына кетеди,

Ана сюйген жан бала

Адеп, намыс этеди.

 

Ата-ана билмеди,

Баласы не кёрюрюн,

Сюймеклик толкъун, уруп,

Аны жерге кёмерин...

 

Бузжигитге жол чыкъды

Узакъгъа атланыргъа,

Къарт устаны къууанчы

Тюшдю кёп сакъланыргъа.

 

Кёп жерлеча дунияда,

Ол жерни да кесини

Бар эди хукмат этген

Аскери, ханы, ёзюрю.

 

Айта эдиле ханны

Тюзд деп ниети, иши,

Аны зорлугъун кёрюп,

Тарыкъмай эди киши.

 

Ханлыкъ жери жетеди

Тенгизлеге, узакъгъа.

«Аны кюйюнден адам

Тюшмегенди тузакъгьа», –

 

Дей эдиле билгенле,

Ханны махтап, бюсюреп.

Мени сартын, болмады

Аллай хан жер юсюнде!..

 

Тузакъсыз хан – хан болмаз,

Хан эсе – хал сурамаз,


Кёп халкъланы къул этип,

Жесир жекмей туралмаз.

 

Къул жегилген жерде уа

Тюзлюк атасы ёлюр,

Хан той этсе юйюнде – 

Халкъгъа къыйынлыкъ келир.

 

Жомакъда къыйын тюйюл

Ханны огъурлу этген,

Тюзлюгюн, сёзюн айтып,

Анга сый, махтау берген.

 

Къанатлыгъа тил чыкъгъан,

Бир жигит барын жыкъгъан – 

Жомакъда сейирмиди

Ханны да иги суннган?!

 

Жашау а жомакъ тюйюл, – 

Кёрдюк агъын, къарасын:

Хар хан да халкъ къанында

Къалайды зор къаласын.

 

Мен кёрмедим бир ханны

Жарлыгъа бет этгенин,

«Ол да адам баласыд,

Бир солусун!» – дегенин.

 

Мен эштмедим бир ханны

Халкъгъа къууанч бергенин,

Киши къыйыны къыйнап,

Азатлыкъ излегенин.

 

Мени бу сур хапарым –

Шаркъ жерини кертиси.

Зулмугъа боюн салмам,

Жаным чыгъьш кетгинчи.

 

Бир ханны да махтамам,

Керексиз айып алмам,

Бийик эсе да тахы, –

Аллында тобукъланмам,

 

Алай хакъды жырчыгъа

Болушун тюз айтыргъа,

Жашау халын жашырмай,

Сауланы сагъайтыргъа.

 

Керти эди ол ханны

Эслилиги, акъылы,

Аз эди зор жасагьы,

Сакъаты эм факъыры.

 

Урушлагъа чакъыргъан

Дауурбас тауушлары

Тюшлеринде эштиле

Къалдыла. Озду бары.

 

Къурчу сынса адамны,

Суууса ётгюр къаны, –

Жылытмаз бийлик кюлю,

Къарангы болур кюню.

 

Жаш жокъда – кюн къарангы;

Жангыз къызы – къадары;

Хан да тюйюл ёлюмсюз, –

Жокъ ызындан къарары.

 

Ёлюмню сууукъ жели

Сагъайтады кёплени,

Хан да, къызын чакъырып,

Ахыр кюнюн эсгерди.

 

– Къыз эсенг да – жангызым,

Кёкню жулдузу болдунг!

Мен кетсем, ханлыкъ этер

Жашым жокъ – къуруп онгум, –

 

«Аюп ханны къаласы»

Деп къалырча ёмюрге,

Къаст этдим бу жерледе

Бир къала ишлетирге.

 

Мен санга алтын къала

Ишлетип, тахым бла

Берликме, байрам къурап,

Оноу эт акъыл бла.

 

Анасы жокъ къыз бала

Ата кёлюн сакълады,

Сёзюне къулакъ сала,

Хан тахын къучакълады:

 

– Жаз жабалакъ – къар болмаз,

Жалгъан адеп – хал болмаз,

Акъылы кёп болса да,

Тиширыу хан – хан болмаз.

 

Сени сыйлы тахынгда

Узакъ болсун ёмюрюнг,

Алтын къала ишлерге

Билдим уста келирин.

 

Мен тюшюмде кёргенме:

Алтынкъанат бир дуудакъ,

Учуп келип къонду да,

Болду тёгерек чууакъ.

 

Хан жангыдан жашарып,

Болду ётгюр, къууатлы,

Ёзюрлерин жиберип,

Юй устала суратды.

 

Бузжигитни хапарын

Ханнга баям этдиле.

Къарт устаны элине

Келечиле жетдиле.

 

Биз билебиз, – усталыкъ

Аллахны бергениди,

Сайлап, жанын бу жерде

Бек сыйлы кёргениди.

 

Алай анга хан кёзю

Къараса умут бла,

Къутхармазса, алтынны

Берсенг да тулукъ бла.

 

Аллах берген усталыкъ

Ханны юйюн жарытыр.

Унамасанг – хан зору

Олжанлада арытыр.

 

«Аллах берир – хан алыр», –

Деп андан жюрюйдю сёз,

Уста эсенг – махтаугъа,

Кёп къыйынлыкъгъа да тёз!

 

Къарт уста арсар болду, – 

Тоюна жауады къар,

Алай ханны саламын

Алмазгъа да жокъ мадар.

 

Бузжигит бек къууанды,

Кетерге жол кёл алды,

Нёгер сурап жолуна,

Тенги Камалгъа барды.

 

Ана сютюн тенг ичген

Камал сейирге къалды...

Сёз айтмай, женгил болуп,

Биргесине атланды.

                     6

Кериуан келген жоллагъа

Къарай, кёзлери талгъан

Зулейханы тюшлери

Болмаз эдиле жалгъан:

 

Атлы кериуан кёрюп,

Эки кёзю нюр жанды.

Къарауаш къызларына

Къарап, былай кюй салды:  

 

       3 у л е й х а

Жолда къыйнады жанын,

Къурман этди кёп малын,

Эки къолу нюр жаннган

Бузжигит ол болмазмы?

 

Жоргъа атлай жюрюшю,

Хан сыфатлы кюлюшю,

Кёз къаматхан кёп иши,

Бузжигит ол болмазмы?

 

Сиз аллына барыгъыз,

Бизден хапар салыгъыз,

Арып болур жолундан,

Соруп, кёлюн алыгъыз!

 

Кюнчыкъгъанны жулдузу

Бузжигитим ол эсе,

Сизни танып, хал соруп:

«Хан эркеси – ким?» – десе,

 

Адебине бюсюреп,

Биргесине къайтыгъыз,

Сакълап тургъан жазыкъгъа

Сюйюнчюлюк айтыгъыз.

 

Алтын жюзюк, каухар таш

Сюйюнчюге берирме,

Къыркъ къарауаш ичинде

Аны сыйлы кёрюрме.

                   7

Къызла келип айтдыла

Жаш устаны хапарын:

– Ол болмасын, Зулейха,

Тюшюнгдеги дуудагъынг.

 

– Тюшюмдеги дуудагъым

Ол эсе, жан тенглерим,

Байрам этип, сый этип,

Билдирейик келгенин!

Аз болмасын жаш кёлю,

Биз аллына барайыкъ,

Аны тохтар жерине

Сакълауулла салайыкъ.

 

...Бузжигит – хан къонагъы,

Хан сарайын сормады,

Бир жарлыны юйюнде

Фатар алып тохтады.

 

Жарлы къатын Фатимат

Разылыгъын билдирди.

Асыл уста Бузжигит

Кесин анга сюйдюрдю.

 

Жарлы къатын Фатимат

Адамланы асылы,

Ол ёсдюрдю хан къызын

Былай ариу, басымлы.

 

Унутмады Зулейха

Аны сютюн, жомагъын;

Энтда болур ол ёкюл,

Сюйдю эсе къонагъын.

 

Зулейха сабыр-сабыр

Айтды сёзюн, ышара: –

Аллах да сюйген  жанын

Асыллагъа ышанад!..

 

                   8

Бузжигит къала ишлейд,

Камал да керек излейд.

Озалла айла, кюнле,

Зулейха отда кюед.

 

Кёп ишчи, ташчы келди,

Устаны ишин кёрдю.

Не айтса закий уста,

Аюп хан барын берди.

 

Алтыны, кюмюшю кёп,

Айтмайды мардасы деп,

Камалны кёзчю этип,

Бузжигит ишлейди бек.

 

Шахарны усталары,

Кёргенле, билгенле да,

Къаланы ёсгенине

Къараргъа келгенле да,

 

Тангсынып усталыкъгъа,

Жаялла хапар халкъгъа:

«Кёз кёрюп, бу жерледе

Болмады быллай къала!»

 

Хан кёлю таудан бийик, – 

Къарайды, сакъал ийип.

Кёреди Бузжигитни,

Хунерин, сыйын билип.

 

Бузжигит ашыгъады

Къаланы битдирирге,

Къайтып барып, анасыи,

Атасын да кёрюрге.

 

Да, не медет, жазыуу

Болмагъан жокъ инсанда:

Кёрдю ол да хан къызын,

Кёлю узакъ учханда.

Эки кёзю – чолпанла

Жаннган кибик, жаннганлай,

Ол къыз алай бара эд, – 

Кырдыкда жур баргъанлай!

 

Хар атлагъаны сайын

Жер андан уялгъанча,

Терекле, кырдыкла да

Ол къызгъа баш ургъанча.

 

Аны кёргенле бары

Къалмайын къызаргъанча,

Аны кёрген къартла да

Жашла болуп къалгъанча.

 

Ол болмаса, дунияда

Кюн жарытмай къаллыкъча,

Ансыз къалса, дунияны

Саз туман басарыкъча.

 

Ансыз къалса, дунияда

Кёгетле бишмезликча,

Жерни къургъакълыкъ алып,

Сабанла битмезликча.

 

Ансыз къалгъан дунияда

Шауданла къурурукъча,

Терекле кёгермейин,

Самум желле урлукъча.

 

Ансыз къалгъан дунияда

От тиргизилмезликча,

Ансыз къалса, дунияда

Юйле ишленмезликча, –

 

Бузжигитге ма алай

Кёрюндю. Хайран болду.

Къайгъыдан, къууанчдан да

Аны жюреги толду.

 

Хансарайына кирип,

Къыз андан чыкъмай къалды,

Бузжигитни жюреги

Отда-ёртенде жанды.

 

Кёп айланды Бузжигит

Алайда, ол тийреде,

Кёзюн алалмагъанлай

Къыз жашагъан юйледен.

 

Хайран болуп айланды,

Не этерин билмейин,

Ол тийреден кетерге

Жюреги жибермейин.

 

«Ол кимди? Кимни кьызыд?»

Бузжигит билмей эди,

Аны табып, сёлешир

Жолун да кёрмей эди.

 

«...Огъесе ол... тюшюмде

Учуп келген къанатлы

Болуп, манга тюнюмде

Бир жарыкъ тангмы атды?

 

...Огъесе ол, жанымы

Кёп кюнлени жарытхан

Таууш болуп, жулдузум

Къаматдымы жарыкъдан?»

Арлакъ кетип, дагъыда

Къайта эди Бузжигит,

Кеси кесине былай

Айта эди Бузжигит:

 

«Манга болур болгьанды.

Аллах, болуш сен манга!

Болуш, ёртеннге тюшюп,

Кюе тургъан инсаннга.

 

Ансыз кырдык чыкъгъанын

Эслеялмам дунияда,

Ансыз кюн, ай чыкъгъанын

Мен кёралмам дунияда.

 

Ётмекни татыуун да

Сезалмам жер юсюнде,

Сууум да ачы болур,

Бир тынчлыкъ болмаз менде...»

 

Кече ортагъа дери

Тентек болуп айланды.

«Ол къызгъа тюбемейин

Къоймам!» – деди, къаргъанды.

 

                  9

Тангнга къалкъьш, тюш кёрдю,

Камалны терк уятды,

«Жолдашынгы эсгермей,

Жукълайса», – деп уялтды.

 

Камал туруп, нёгерин

Танымай, сейир этди: –

Бетинг-къутунг кетгенди,

Не болду санга? – деди.

        Б у з ж и г и т

Бюгече бир тюш кёрдюм,

Бир таугъа салам бердим,

Учуп чыкъдым мен ары,

Акъ къанатлы – нёгерим.

 

Ол къанатлы нёгерим,

Къанатларын жайды да,

Мени биргеме учуп,

Узакъ барды жанымда.

 

Сора ол алгъа кетди,

Таугъа къарангы жетди,

Къонар жерими тапмай,

Мен кёп адыргы этдим.

 

Мен да анга учалмай,

Ол да манга учалмай,

Экибиз эки тауда

Кёп этдик сыйыт-къаугъа.

 

Къарангылыкъ, таш болуп,

Мени юсюмден басды,

Акъ къанатлы, шош болуп,

Кёз туурамдан ажашды.

 

Тул-туман, къара чаука

Кюнню бетян жапдыла,

Тырнакъларын чыгъарып,

Жан-жанымдан чапдыла.

 

Тау арты бир къарангы, – 

Кёп турдум жол табалмай,

Кетдим къара къулдеге,

Къалдым андан чыгъалмай…

 

Аман тюшню жоралап,

Айтыр киши – тенгмиди?

Хан къызын сюйген жигит

Хан къызындан кеммиди?

 

Камал толу билгенди

Бузжигитни сырларын,

Умутуна жеталмай,

Кёз жаш тёгюп, жилярын.

 


Бузжигитден кем къалмай,

Камал да кюйдю, жанды.

Бу дунияда бир жанны

Сюйюуден ким къутхарды?

 

Ол айтды, арсар бола,

Кёлю ажымдан тола:

– Жокъду бизге ёкюллюк

Бир Фатиматдан сора.

 

Къыйын болду къадарынг,

Бузжигит, тенгим, жаным!

Фатиматха айт барын,

Ол кёрюр бир мадарын.

 

Бузжигит ол къатыннга

Айтды битеу хапарын,

Анасына айтханча,

Айтды бар къайгъыларын.

 

Билди, кюе, Фатимат

Жаш Зулейни кёргенин.

Бузжигитге айтды ол

Къыз – хан къызы экенин.

 

– Балам, сен ханны къызын

Кёрюп келгенсе, жаным.

Кёп хан, бий улула да

Тилеп туралла аны.

 

Андан ариу къыз жокъду

Биз жашагъан жерледе,

Аныча акъыллы жокъ

Шахарлада, элледе.

         Б у з ж и г и т

Мени кёзлерим шагъат

Болдула, анам, анга.

Ант этеме, аллай къыз

Туумагъанды дуниягъа.

 

Кюнюм кече боллукъду,

Аны кёрмесем, анам!

Дунияда жашарыкъма

Мен, ёртен отда жана.

            Ф а т и м а т

Сен да дуниягъа ариу

Жаратылгъан бир жанса,

Кирген юйюнгю сен да,

Кюнча, жап-жарытаса.

 

Экигизни бир бирге

Деп жаратханча Аллах;

Алай ол хан къызыды, – 

Андады, балам, палах.

            Б у з ж и г и т

Анам! Ханын, бийин да

Унутханма бюгюн мен,

Къутхар мени, ой, анам,

Бу азапны кюйюнден!

 

Бюгюннге деричи мен

Тар зинданда тургъанча,

Бу дуния жарыгъына

Мен шо бюгюн чыкъгъанча,

 

Алай болуп турама,

Болуш манга, ой, анам!

Бюгюнден башлап, сени

Болурма керти баланг.

 

         Ф а т и м а т

Зулейха да ёз балам, – 

Ол да сютюмю ичди,

Ёз ана этип мени,

Ол да къойнумда ёсдю.

 

Не бла болушайым,

Жарсыулу балам, санга?

Жарлы къатынны сёзю

Жеталмаз уллу ханнга.

        Б у з ж и г и т

Ханнга сёлеш демейме,

Хан сюйгеннге къарамаз.

Юй устасыны жашын

Ол тенгине санамаз.

 

Къызны кесине барып,

Мени сюйгеними айт,

Аны кюннге тенг этип,

Мени кюйгеними айт.

          Ф а т и м а т

Хан къабагъы аллында

Ёлюм сакълап турса да,

Хан, буйрукъ этип, мени

Зинданнга салдырса да,

Да хо, балам, барайым,

Болушалсам – кёрейим.

«Кюсегенинг табылгъанд,

Ханым, Зулейха!» – дейим.

                    10

Кёгет, жемиш жайылгъан,

Булбул къушу жырлагъан,

Сансыз тюрлю гюллени

Зулейха сюйюп жыйгъан,

 

Жерге берип тазалыкъ,

Шаудан суула къайнагъан,

Кёк кырдыкда къаушалып

Жур кийикле ойнагъан,

 

Зулейха сер чабыучу,

Чексиз зауукъ табыучу,

Эрттен чакъда къушкъанат

Болуп, кёгет къабыучу,

 

Гяхиник жапырылгъан,

Жаннет сериуюн ургъан,

Тенг къызлары къуршалап,

Зулейха оюн къургъан

 

Хансарайы, бахчасы – 

Энди шошду, мутхузду.

Ахырзаман дуния

Жан жюрекге учузду.

 

Гюл да кюнсюз ачылмаз,

Терек, кырдык кёгермез,

Бузжигитсиз Зулей да

Дунияда кюн кёрмез.

 

Сакъ эгетле арада,

Сёлеширге жокъ онгу, – 

Хан тюйюлдю Бузжигит,

Алтын эсе да къолу.

 

Ташдан къаты тахында

Алай тургъан чагъында,

Сют анасы Фатимат

Кёрюндю жол жанында.

 

Чабып чыкъды Зулейха,

Тансыкълап къучакълады,

Кёзюне мудах къарап,

Сёзюне къулакъ салды.

 

Фатимат айтды барын

Бузжигитни хапарын.

Эки сюйген жюрекни

Ол билди азапларын.

 

– Биз нетейик къалада?

– Амал изле, жан бала!

– Амалым жокъ, – атам сакъ,

– Къоймайды юйден чыгъаргъа.

 

– Жангыз къызы айтханны

Хан окъуна этеди...

Билмейме, хан къаланы

Кимге деп ишлетеди?!

 

Санга атагъан болса

Алтын къала – айбатын,

Сюймеклик къысхан бала,

Билсенг керек къыйматын:

 

«Кесим кёрюп, бюсюреп,

Сюйгенимча болмаса,

Къалангы къабыл алмам,

Муратларым толмаса», –

 

Де да, – атанг бюгюлюр!

Къыз жюрегин ким билир?!

Бузжигитге жол табып,

Тюберсе эрттен, ингир...

 

                  11

Кёп къызланы ичинде

Зулей келди къалагъа,

Бузжигит чакъыргъанды

Накъышлагъа къараргъа.

 

         Б у з ж и г и т

Суратларым къалада – 

Кюн къубултхан кёгюрчюн.

Жан салалмам бояугъа,

Зулейха бир кёргюнчюн.

 

         З у л е й х а

Суратларынг къалада –  

Кюн къубултхан кёгюрчюн,

Къанат къагъып учалмаз,

Бузжигит жан бергинчин.

 

           Б у з ж и г и т

Жолум тикди, бегипди, –  

Хан къаласы бийикди!

Жан салыргъа дарманым

Жан туталмаз кийикди.

 

            З у л е й х а

Хан къаласы бийикди,

Жолу нек бителипди?

Жан салыргъа дарманынг

Ёз аллынга келипди...

 

Бузжигит, сёз айталмай,

Турду насып чагъында,

Бети жибип, нюр болуп,

Зулейханьгжанында.

 

Тебиренип бек къала,

Бузжигит кёкге учду.

Жан кирип накъышлагъа,

Бояулары бет къусду.

 

       Б у з ж и г и т

Манга Тейри эшиги

Ачылгъаннга ушайды.

Кертимиди, Зулейха,

Жарыгъы кюнню, айны?

 

         З у л е й х а

Кёп жыл сени сакъладым,

Жолгъа чыгъып къарадым.

Сен жаныма къошулуп,

Бир кёрюрге тапмадым.

 

Жюрегимде къайгъыдан

Къутулур кюн кёрмедим.

Тюшлериме жан салып,

Тюнюмде бир келмединг.

 

Сен келгенли къалагъа,

Жол кесилип къалгъанлай,

Керти сюйген жан эдим,

Турдунг манга къарамай.

 

Быллай къала ишлединг,

Бурмай сени изледим,

Энтда жалын, жаннган от – 

Сени кёрген тюшлерим.

 

Тейри эшиги ачылып,

Тюбегенбиз эки тенг.

Ахыр-ауал болгъунчу

Айырылмабыз бир бирден.

 

           Б у з ж и г и т

Жол жюрюдюм, суу тапмай,

Сууда жюздюм, жол тапмай,

Хайран болуп жашадым,

Манга бир терек чакъмай.

 

Кёп тажирет кёрдюм мен,

Жер къыдырып келдим мен,

Жети жылны жек болуп

Жюрюгенме элимден.

 

Олтанларым тешилип,

Къапталларым сёгюлюп,

Хунер излеп жюрюдюм,

Насыпны анда кёрюп.

 

Атамы да кёрмедим,

Анамы да кёрмедим,

Усталыкъдан башханы

Мен жукъгъа тергемедим.

 

Таудан, ташдан ётгенме,

Бу шахаргъа жетгенме,

Кёп китап окъугъанма,

Кёп тилек да этгенме.

 

Сени кёрюп бахчада,

Кёзлерим от чакъдыла.

Андан бери санларым

Бу аурууну тапдыла.

 

Усталыкъ, хунер – бары,

Бу дунияны затлары,

Сюймеклик – жангыз насып,

Мен аны ангыладым.

 

Бош къыдырдым къыралны,

Бош окъудум Къуранны,

Сени кёрюр кюн болса, –

Ишим кеси къуралды.

 

Мен бир къонакъ жолоучу,

Хаух фатарында къалгъан,

Жарлы устаны жашы,

Хан къызына таралгъан.

 

Атым мени Бузжигит,

Хар инсаннга тюз жигит.

Алыр болсанг тенгликге,

Юйге кирсемми игид?

 

Этер болсанг мени тенг,

Юйге кирсем керекди,

Жаным сюйген ханымы

Кесим кёрсем керекди.

 

              К ъ ы з л а

Биринг – нарат, биринг – наз,

Тизилипсиз, яриу-яр,

Биринг – алтын, биринг – нюр,

Биригипсиз, яриу-яр!

 

Биринг – кюн да, биринг – ай,

Къошулупсуз, яриу-яр.

Къыяма кюн келгинчи

Айырылмагъыз, яриу-яр.

 

                     12

Бузжигит Зулейханы

Кёре турду къалада,

Сюймеклик кюнден-кюннге

Ёсе барды арада.

 

Сюймеклик ол къарангы

Къалагъа кюн тийдирди,

Тауушлукъ суратлагъа

Жангыдан жан кийирди.

 

Устаны накъышлары,

Къаланы бар ташлары,

Уянып, ойнап, кюлюп,

Жарашып къалды бары.

 

Зулейханы кюлгени,

Къууанчы, мудахлыгъы – 

Бары да, таурух болуп,

Сейирлик сыфат алды.

 

Аллай уста болмады

Биз таныгъан жерледе,

Аллай сюйген болмады

Къыз сайлагъан эрледе.

 

Аллай къала кёрмеди

Бу тийрени халкълары,

Аллай хапар эштмеди

Бу жерлени къартлары.

 

Салгъан ташы от жанып,

Тартхан ызы къуралып,

Бузжигит сюйгенине

Тюбей турду, къууанып.

 

Къыз билмеди атасы

Бузжигитге бермезин,

Юй устаны уланын

Анга дурус кёрмезин.

 

Зулмуну билмей сырын,

Ала таукел этдиле:

«Жан сау болуп, бир бирни

Ташламабыз!» – дедиле.

 

Харам адам азмыды, – 

Сёз жетдирдиле ханнга:

«Къызынг эл кюлкюлюгю

Этед!» – дедиле анга.

 

Хан, къызын чакъырды да,

Ариу сёлешди, кюлдю...

Да не кюрешсе да ол,

Сёзю бармазын билди.

 

Урушду... «Сен – хан къызы!»

Деп, эсине тюшюрдю,

Къыз антына ёлмезин

Къарт хан толу тюшюндю.

 

                Х а н

Олмуду ахыр сёзюнг,

Къызым, балам, атанга?

Не хата этген эдим

Мен ёмюрюмде санга?

              З у л е й х а

 

Манга дуния жарыгъын

Сен бергенсе, ой атам!

Сенден бир да къатылыкъ,

Кёрмегенме, ой атам!

 

Кеч сен жарлы къызынга, – 

Жокъду башха айтырым.

Таукел болгъанма, атам,

Жокъду артха къайтырым!

 


               Х а н

Къызым, жарыкъ кюнюмсе,

Къыйнама мени былай.

Эл кюлкюлюгю этме

Атангы, жаны саулай!

 

            З у л е й х а

Жюрегим мен айтханны

Этмейд, кеч, атам, манга.

Не этейим? Санап къой

Мени Аллах ургъаннга.

 

Алтын тежеп, тах тежеп,

Бош къыйнама жанымы,

Аллах бергенд – кесиме

Къой мени тёрт санымы.

 

Дарийлени не этерме, – 

Накъут бла налмасны?

Бузжигитсиз дунияда

Къаным къуруп къалмазмы?!

 

Кериуанла келсинле

Башхаланы юйюне,

Башха къызла турсунла

Алтынлагъа сюйюне.

 

Хан улуланы барын

Бузжигитча кёралмам,

Бузжигитни тырнагъын

Мен барына бералмам.

                     13

Адам жаны ханлагъа

Гебенек жаныча тюйюл, – 

Айтханына бой салып

Турмагъаннга ол кюйюн

 

Терк кёргюзтюр, ууатыр,

Ким болур ханнга батыр?!

Адам къанын кёл этип,

Юсюнде салад чатыр!

 

Къолунда – сауут-саба,

Айтханы болуп бара,

Усу тутса – халкъны да

Этеди хан ауара.

 

Зулейха – тели сабий, – 

илмейди жашау халын,

Сюйген ата эсе да,

Атасы хан болгъанын.

 

Ит итлигин этгенча,

Хан да ханлыгъын этер,

Тынмагъан уста жашны

Тартыр да, бойнун кесер.

 

Тиширыу а... акъылсыз,

Жиляр да, терк унутур,

Хан сайлагъан насыбын

Сыйлы кёрюп, къубултур.

 

Харам акъыл жарытып,

Хан тахында олтурду.

Бузжигитни чакъыртып,

Къаладан хапар сорду.

 

Бузжигит, башын ийип,

Къала битгенин айтды.

Хурмет этип, асыл жаш

Жерине сабыр къайтды.

 

Хан уллу ыспас этди,

Ыразылыгъын билдирди.

Алтын-тухтуй къапталны

Бузжигитге кийдирди.

 

Ёзюрлеге къарады,

Акъылын этди баям: – 

Жашым жокъ, быллай уста

Болсун мени ёз балам!

 

Жамауатны жыйыгъыз,

Союм малла тыйыгъыз,

Зулейханы тоюна

Тамам болсун сыйыгъыз.

 

Жангыз къызым насыплы

Болсун, аны сюеме,

Халкъгъа хапар жайыгъыз, –

Бузжигитге береме!..

 

Бузжигит, жунчуса да,

Тобукъланмайын къалды.

Башын эншге ийгенлей,

Ханны саламын алды.

 

                   14

Хан узакъ урушладан

Хордам алып келгенде,

Жыйылып къууанч этген

Тёре эди бу жерде.

 

Къызгъанч тюйюл эди хан:

Кишиге этмей хыны,

Тёге эди, аямай,

Тоналгъан ырысхыны.

 

Тоя эдиле ачла,

Токъла – эсирип жата,

Кенгде тёгюлсе да къан,

Мында бир киши хата

 

Кёрмейин, уллу тойда,

Бары болгъанча азат,

Иче эдиле, тоя,

Хан бермезликча азап.

 

Ол урушда жаралы,

Ёлген да болмагъанча,

Алай эди хан тою,

Жыр жюреклени ача.

 

Ат чаришле, оюнла

Бола эдиле къызыу,

Хан аллай хорлам тойгъа

Алып чыкъгъанда къызын.

 

Бу жол оюну башха, – 

Келгенча халкъ жубанчха.

Аюп хан – женгил, суху, – 

Ушамай той къууанчха.

 

Чапсала да, хан эрге

Береди къызын дерге,

Жетмеди, таууш болуп,

Ол, алгъынча, жер-жерге.

 

Зулейха да кёрюнмей

Тойчула арасында,

Турады бегитилип

Кесини къаласында.

 

Хан къонакъла, сыйлыла

Олтуруучу жерледе – 

Аскерчиле,эгетле,

Хан ишин жюрютгенле.

 

Аш, ичги, жыр да элпек

Болуучу хансарайда

Хан ёзюрле, эгетле

Къуш-мушдула хар къайда.

 

Бузжигитни тюз жаны

Билмейин бир хыйланы,

Нёгерлерин чакъырып,

Ичед къара сыраны.

 

Хан эгетле, хал биле,

Кьуршалайдыла аны.

Ичгини эркин тежеп,

Бузадыла жаш къанын.

 

Бирле аны къозутуп,

Тюйюш ачаргъа керек,

Хан а устаны тутуп,

Зинданнга атаргъа керек.

 

Зулейха къаласында,

Тенглери арасында

Кийинеди. Бузжигит – 

Кёзюню къарасында.

 

Барына да тюшюнюп,

Ханны оюн тюз билип,

Камалны жаны кетди,

Зулейхагъа терк жетди.

 

              К а м а л

Хан тоюндан келдим мен,

Хан акъылын билдим мен:

Ханны кёзю сууукъду,

Ёлюм бизге жууукъду.

 

Иги тюйюл тойлары,

Бизге этген ойлары,

Къурманлыкъгъа ушамайды

Бюгюн сойгъан къойлары.

 

Хыйлагъа жыйылгъанд халкъ.

Бизге биленед бичакъ,

Бузжигитден бошайбыз,

Зулейха, былай турсакъ.

 

Душман толуп сарайгъа,

Къууанышып къарайла,

Кёп ичинде жангызны

Ёлюр кюнюн марайла.

 

Жетсе бу кюйсюз къадар,

Бузжигитге не мадар?

Сен къазауат этмесенг,

Бу оюнда жан чыгъар!

 

Кёп душманны ичинде

Боюн салып жатады,

Боюн салгъан жигитни

Ёлюр тангы атады.

 

Сюйгенинге жанынгы,

Гъашыкъ таза къанынгы

Къурман этсенг, – бюгюн сен

Тыярыкъса ханынгы!

 

Кенгешге къошулурса,

«Бу неди?» деп сорурса,

Иги акъылдан толсанг,

Бизге нёгер болурса.

 

Сенден себеп болмаса, – 

Бузжигитни жоялла.

Кюнюмю кече этип,

Мени тенгсиз къоялла.

 

...Зулейха чабып барды,

Той ичин эки жарды,

Атасына бир къарап,

Ол барын ангылады.

 

Кёзюнден кёз жаш барды,

Барына табу салды.

Ханны аллында тохтап,

Тюзлюк тёре даулады.

 

            З у л е й х а

Салам бердик, атала,

Къутлу болсун тоюгъуз.

Кёп халкъны чакъыргъансыз,

Иги болсун оюгъуз.

 

Аллах ючюн той болса –

Къой-къозула союгъуз,

Душман ючюн той болса – 

Азат этип къоюгъуз.

 

Союм керек десегиз – 

Адам этин татмагъыз.

Оюн керек десегиз – 

Тюзге къылыч тартмагъыз.

 

Насып келген кюнледе

Быллай сууукъ ой этген

Эштмедим мен бир жерде – 

Адам союп, той этген.

 

Той юсюнде ёчешип,

Быллай акъыл келтирген,

Кёп ичинде жангызны

Хыйла бла ёлтюрген.

 

Хыйла келмей эсине,

Сюймекликден эсирген,

Ёз юйюнден ажашып,

Къыйын жолу кесилген,

 

Атасындан айырылгъан,

Анасындан айырылгъан,

Къозу къыллы бу харип,

Жашлай саны къыйылгъан,

 

Алтын накъыш къаланы

Къаны бла къалады.

Къызын берлик хан аны

Жангыз жанын марады.

 

Жюрек сырын айтыргъа,

Жаш жанын сагъайтыргъа,

Бир ана сют ёсдюрген

Жолдашын да къабыргъа

 

Салыргъа айтыпсыз сиз.

Огъесе хан адепсиз,

Хурметсиз да болуп, биз

Бош къаугъамы этебиз?

 

Ёз журтундан ажашып,

Кимди узакъ кетмеген,

Халал къыйыны ючюн

Кимди азап чекмеген?

 

Мен жиляйма, тилейме

Атам бла анамдан,

Хан къатында олтургъан

Кичиден, таматадан:

 

Айтханымы алсагъыз,

Соргъанымы берсегиз:

Асыл адам бу эсе,

Бир хатерин кёрсегиз...

 

                   15

Зулейханы кёз жашы

Эритмеди бетлерин,

Аны таза тилеги

Кетермеди дертлерин.

 

Къарауашла жетдиле,

Аны тарт-соз этдиле.

Бузжигитни тёрт эгет

Тартып алып кетдиле.

 

Муратына жетип, хан

Бузжигитни тутдурду,

Къызыны жарыкъ кюнюн

Тар зинданнга сукъдурду.

 

Зулейха тапды амал,

Тутхундан башын алды,

Бетинден къаны кетип,

Атасына къарады.

 

            З у л е й х а

Акъылсызгъа сёз айтсанг,

Кёкюрегине къонмайды.

Рахмусузгъа сёз айтсанг,

Эрир къаны болмайды.

 

Къар юсюне кюн тийсе,

Жылыныр деп къууанма,

Хан къалада той этсе,

Жарлы эсенг, къууанма.

 

Сюйгенинг жарлы болса,

Жашарма деп къууанма.

Бай жарлыгъа жалгъанмаз,

Жалгъарма деп къууанма,

 

Ханны къызы сен болуп,

Эркеме деп къууанма,

Къылыч жетер бойнунга,

Эркинме деп къууанма.

 

Ариу айтса хан атанг,

Кертиди деп къууанма,

Дуния малы, алтыны

Мениди деп къууанма.

 

Кёп къан тёкген атаны

Къачы бар деп къууанма,

Къоркъутмаз бала къаны,

Ачымам деп къууанма.

 

            К а м а л

Ханнга тузакъ салмады,

Къан тёлеуге къалмады,

Дертигиз болмаз анга –

Малыгъызны алмады.

 

Санына къылыч тагъып,

Сюнгю бла чапмады,

Балта-бичакъ билеп, ол

Сизге хыйла тапмады.

 

Атагъызны ёлтюрген

Душманыгъыз бу тюйюл,

Бар терслиги – бу къала,

Ишледи ол хан юйюн.

 

Бир адамны къанына

Боялмады къоллары,

Шахар къоюп, эл къоюп,

Бу къаланы къалады.

 

Бир адамны къанын ол

Къара жерге тёкмеди,

Бир адамгъа дерт тутуп,

Хыйлы мурат этмеди.

 

Къара болса ишигиз, –

Адам къанын ичигиз!

Терслик асмакъ асдыгъыз –

Бир кесигиз тюшюгюз!

 

Хайыр жокъду ханладан,

Сокъур болдула бары,

Акъыл къачды аладан,

Аман иш, ёлюм тарып.

 

Ханла бары, къутуруп,

Сангырау болгъандыла,

Къарангы зинданлары

Жесирден толгъандыла.

 

Ай, Бузжигит, сен жазыкъ!

Бирге ёсдюк, жашадыкъ,

Жарлы ананг биширген

Гыржынны кёп ашадыкъ.

 

Сен элингде хан эдинг,

Эрке ёсген жан эдинг,

Булбул эдинг жерингде,

Жарлылагъа танг эдинг!

 

Болмаз жерге тюшгенсе, – 

Терк турургъа мадар жокъ.

Жаннган отха тюшгенсе, – 

Къутхарыргъа къадар жокъ.

 

Эгиз туугъан балалай,

Айырылмай жашадыкъ.

Хан сёзюне ийнанып,

Быллай палахха къалдыкъ.

 

            Б у з ж и г и т

Ай, жан досум, Камалым!

Жокъ сени да амалынг:

Ажал жетди, мадар жокъ, – 

Къыйын эди къадарым.


 

Къара къушну къанаты

Къайырылыр кюн жетди,

Жанымча кёрген тенгим,

Айырылыр кюн жетди.

 

Сен бу жерден кетерсе,

Элибизге къайтырса,

Мени бу хапарымы

Жомакъ этип айтырса.

 

Жангыз къалгъан атама,

Жиляй къалгъан анама,

Бузжигитни сёзю деп,

Саламымы ала бар.

 

Жангызым деп, жан бере,

Къарамымдан тоймагъан,

Мени жарлы атама

Былай айтмай къоймагъын:

 

«Бала атадан тууар,

Ана киндигин жууар,

Ата болса эр киши, – 

Уланы ызын къууар.

 

Ата сёзюн атмадым,

Къыйынлыкъдан къачмадым, Билесе, къолларыма

Киши къанын жакъмадым.

 

Ата сёзюн сакъладым,

Жарлыланы жакъладым,

Атамча, къолларыма

Тытыр болду жакъгъаным».

 

Жангызым деп, кёз къысмай, Къарап, менден тоймагъан, Жиляй къалгъан анама

Былай айтмай къоймагъын:

 

«Зиндан ичи къарангы,

Андан чыгъар къарыу жокъ, Ажал жетсе, адамгъа

Бу дунияда къалыу жокъ».

 

Башымдагъы бёркюмю

Сен анама элтирсе,

«Бузжигитни кёзюнден

Кёрюп тур, анам», – дерсе.

 

Эсен къайтып элге, сен

Атабызны кёрюрсе,

Къолумдагъы жюзюкню

Элтип анга берирсе.

 

Къыйын кюнде анама

Бала бол сен, кёл бере!

Сабыр бол де, дунияда Къыйынлыкъланы кёре!

 

Мени сурай келгенде,

Сени жангыз кёргенде,

Барын айтырса, бурмай,

Жашыра-жиляй турмай.

 

Элтеме мен биргеме

Жалан сюймеклигими.

Алтын, жаухар алалмаз

Сени бу тенглигинги.

 

Атам берген дерслени,

Жап-жаш усталыгъымы,

Зулейханы къарамын,

Анама тансыкълыгъымы!

 

Элтмеди андан ёзге,

Къул да болмады дерсе,

Элиме, жамауатха

Тюзлюгюмю билдирирсе!

 

                  16

Бузжигитни жойдула

Кечени арасында.

Къарт уста айырылды

Ол жангыз баласындан.

 

Бузжигитни жюреги –

Кёкден учхан жулдузча,

Думп болду, кючю кетди,

Эриди, жазгъы бузча.

 

Аны уста къоллары,

Атасы берген хунер,

Кетдиле, жоюлдула, –

Алып къойду къара жер.

 

Ташлада тил жокъ ансы, –

Ала къаргъар эдиле,

Ташлада кёз жокъ ансы, –

Ала жиляр эдиле.

 

Къаллай юйле ишлеред,

Бузжигит ол ташладан!

Зулму айырды аны

Жашаудан, усталыкъдан.

 

Кюн билсе ол зорлукъну,

Тау артындан чыкъмазед,

Бузча сууукъ шаудан суу

Жырламазед, акъмазед.

 

Тереклени кёклюгю

Къап-къара болур эди,

Кёгерип тургъан кырдык, Саргъалып, къурур эди.

 

Кезиусюз жерге кирип

Кетдиле ариу кёзле,

Ёмюрде эштилмезле

Зулейха эштген сёзле.

 

Хапарымда турсунла

Ол жулдузлача кёзле,

Хапарымда къалсынла,

Жаз кибик, жылы сёзле.

 

Кязим андан жазады

Сизге мудах хапарын.

Таулу халкъ унутмасын

Бузжигитни къадарын!

 

Иги, къайда турса да,

Сау дунияны жашыды,

Ол хар таза жюрекни

Ахлусу, жолдашыды.

 

Назму сакълайд кезиусюз

Жерге кирген сёзлени,

Ол бермейди ёлюмге

Ишлерин игилени.

 

                 17

«Бузжигитни ёлтюрюп,

Къызымы къутхардым! – деп, Энди къызым Зейтуннга – 

Хан улуна, барыр», – деп,

 

Хан къууанып тураед.

«Той этилсин!» – дегенед, Жангы тойну къураргъа

Кеси буйрукъ бергенед.

 

...Зулейха, шекли болуп,

Той баргъан жерге келди, –  Зинданда Бузжигити

Ёлгенин билмей эди.

 

«Негеди бу къууанч?!» – деп,

Ол сейир этип турду.

Той этгенлеге къарап:

«Не тойду бу?» – деп сорду.

 

               З у л е й х а

Учуп келип былайгъа,

Балалы къуш сарнаса,

Ол тас этген баласын,

Инжип, кюйюп чакъырса, –

 

Айтыгъыз сиз, жамауат,

Баласы анга чыгъармы?

Къушбалакёз Бузжигит

Бу той-оюнда бармы?

 

           К ъ ы з л а

Балалы къуш сарнаса, –

Къуш баласы чыгъалмаз,

Къушбалакёз Бузжигит

Бу оюнда табылмаз.

 

             З у л е й х а

Къозулу къой макъырса,

Къозусу бармы экен?

Къозу кёзлю Бузжигит

Бу оюнда бармы экен?

 

               К ъ ы з л а

Къозулу къой макъырса, –  Къозусун ол табалмаз,

Къозу кёзлю Бузжигит

Бу той-оюнда болмаз.

 

               З у л е й х а

Булбул жашла жырлайла, –  Къызыл гюлле бармы экен?

Гюл сыфатлы Бузжигит

Бу оюнда бармы экен?

 

                К ъ ы з л а

Булбул келип жырласа, – 

Къызыл гюлге къоналмаз,

Къызыл гюллей, Бузжигит

Бу той-оюнда болмаз.

 

Къара къайын, къара агъач,

Ёртен тюшюп, къаралыр,

Ёмюр излеп турса да,

Ёлгенни ким табалыр!

 

Алыннган жюжек къайгъысы –  Къуш алгъаннга ушайды,

Бузжигитни жашауу

Бошалгъаннга ушайды.

 

                    18

Зулейха, жиляп, сарнап,

Алайда сыйыт этди.

Кюню къарангы болуп,

Ол атасына жетди.

 

              З у л е й х а

Эштдим мен, ой, атам,

Аман акъыл этгенсе:

Бузжигитни ёлтюрюп,

Муратынга жетгенсе.

 

Къалын агъач ичинде

Бала кийик атханса,

Жаш къанын суулай тёгюп, Мурдарлыкъгъа батханса.

 

Къызынга кюн къоймаздан

Атха минип чыкъгъанса.

Дуния санга кенг къалды, –  Душманынгы жыкъгъанса!

 

Кёп айтхандан файда жокъ, Аман хапар окъупса,

Манга сен ата угъай, –

Къара къанлым болупса.

 

                Х а н

Не болгъанд, къызым, санга,

Неге сыйыт этесе?

Къызым, кёз жашларынгы

Не зат ючюн тёгесе?

 

              З у л е й х а

Бу къара кюнден башлап,

Сени къызынг болалмам,

Мени кюнюм батханды, –

Мен юйюнгде туралмам.

 

Къолларынгда къатханды

Бузжигитни нюр къаны.

Бир къызгъа да бермесин

Аллах сенляй атаны!

 

                     Х а н

Къызым, бу ачы сёзню

Къалай айтаса манга!

Бузжигит кеси ёлгенд, –

Ёлюм тёред инсаннга!

 

               З у л е й х а

Къызым деме сен манга, – 

Атам деялмам санга!

Юйюнг да, арбазынг да

Боялгъандыла къаннга.

 

Юйюнг къабырдан эриши Кёрюнед манга энди.

Манга ата, юй да жокъ, – 

Ахыр кюнюм келгенди.

 

               Х а н

Бош жиляма сен, балам, – 

Халкъ ичинде ахшы кёп.

Ахшыладан ахшысын

Сайларма мен санга деп.

 

Эл-эллени къыдырып,

Элден элге барырма,

Кёп ахшыны ичинден

Сайлап киеу алырма.

 

Башымдагъы тажымы,

Тюбюмдеги тахымы,

Къызым, санга берирме,

Сени сыйлы кёрюрме.

 

Минг тюени жюклетип,

Санга берне алырма,

Алтын отоу жасатьш,

Къарауашла салырма.

 

           З у л е й х а

Къулакъларым сангырау, –  Эшталмайма сёзюнгю,

Ол насып керек тюйюл, –

Бош къыйнама кесинги.

 

Дуния мюлкюн келтирсенг,

Бирине къарамазма,

Акъылым башдан кетди,

Сенден акъыл алмазма.

 

Менден ёзге къызынгы

Сюйгенинге берирсе,

Минг къарауаш, кьул салып, Аны сыйлы кёрюрсе.

 

Бузжигитим болмаса,

Ёзгени мен тергемем,

Аны нюрюн кёрмейин,

Жашап турайым демем.

 

                 Х а н

Бу дунияда къул угъай, –

Хан, шыйых да ёледи,

Бузма, къызым, тоюнгу, –

Ханладан хат келеди.

 

Уста эди Бузжигит, –

Анга мени сёзюм аз.

Аны ючюн хан къызы

Сыйыт этип жарамаз.

 

Намысынг кёп бу жерде,

Сени кёпле тилейле,

Аслан кибик жигитле,

Къызым, сени кюсейле.

 

Жайлыкълада жылкъынг бар,

Жюз эмилик байларса,

Жагъанга тенг хан жашла, Жюзюн салып, сайларса.

 

Жылкъы ичинде акъ ажир, Акълыгъына къарыу жокъ,

Хан деберли Зейтунну

Жашлыгъына дауунг жокъ.

 

Сени анга берирме,

Намысынгы кёрюрме.

Кетген сунуп насыбынг,

Бош, керексиз терилме.

 

Накъут бла налмасдан

Минг тюени жюклерме,

Минг къулну, къарауашны

Сени ызынгдан иерме.

 

Мал ахшысын алырса,

Тон ахшысын киерсе,

Бузжигитни унутуп,

Сен Зейтунну сюерсе.

 

            З у л е й х а

Алтын тахха олтуруп,

Бал аякъла толтуруп,

Бу Зейтунну келтирип,

Хансарайда тоюнг бар.

 

Бузжигитни ёлтюрюп,

Жан дарманын кюйдюрюп, Тешмез къара кийдирип,

Манга хыйла оюнг бар.

 

Темир – алтын болалмаз,

Багъыр – кюмюшча жанмаз,

Сени сюйген Зейтунунг

Бузжигитни хорламаз.

 

Анга алтын кийдирсенг,

Тоюн да жыл этдирсенг,

Бузжигитни къарамы

Мутхуз болмаз, билгин сен!

 

Къанатлары кесилсе, –

Къуш бийикге учалмаз,

Сени сыйлы Зейтунунг

Бузжигитге ушамаз.

 

Бузжигитни бир тюгюн

Алтын юйге бермезме.

Минг хан улан бириксе,

Аны тенгли кёрмезме.

 

Минг Зейтунну келтирсенг, – Бирин къабыл кёрмезме,

Бузжигитим болмаса,

Мен къатынга келмезме.

 

Къызынгда хатер къалмады, –  Алдаргъа къарыу жетмез,

Жаш жюреги жерге тенг, –

Аны бир жан сау этмез.


 

Бузжигит ёлюп зинданда, Жюрегим бек сыннганда,

Не файда бар фитнадан,

Сен мени таш суннганда?!

 

Алтын къушум учду жек,

Бюсюремей ишинге,

Къон десенг да, – кьоналмаз

Алтыннга, кюмюшюнге.

 

Ичим бузлап буз болду,

Хан сёзю учуз болду.

Манга энди не керек? –

Жашау татыусуз болду.

 

Мен къушунгу не этейим, Къушунг манга не тутар?

Накъут бла налмасдан

Жансыз жаннга не чыгъар?

 

Мен къулунгу не этейим,

Къул жегерим батханда?

Алтын отоу не керек,

Жаным жерде жатханда?

 

Башынгдагъы тажынгы,

Тюбюнгдеги тахынгы,

Алып, атам, не этейим? – 

Жерге сукъдунг жанымы.

 

Ат ахшысын не этейим? – 

Тутуп минер кишим жокъ,

Тон ахшысын не этейим? –  Алып киер кишим жокъ.

 

Элден элге жол салып, Киеулюкле излесенг,

Манга жылыу жокъ асе,

Неге къыйналаса сен?

 

Халкъда ахшы кёп эсе, Киеулюкле кёрюрсе,

Менден башха къызынгы

Сюйгенинге берирсе!

 

                   19

Зулейха, эсин жыя,

Зат тилемед къадардан.

Басхан жери оюла,

Чыгъып кетди къаладан.

 

Учхан къушну ызындан

Барды, факъыр, тарала,

Бузжигитни кёзлерин

Къолу бла жабаргъа.

 

Кёз жаш кюйдюре бетин,

Минг сюнгю чанча этин,

Жарыкъ дуния чарс бола,

Ёртенде суна кесин,

 

Алай келди къыз бала,

Кеси кибик аз бала,

Сюймеклигине баз бала,

Бу дуниядан тас бала.

 

Алтын юйде, жибекде

Андан жарлы болмайын,

Кёп мураты жюрекде – 

Жангыз бири толмайын.

 

Бу дунияда азап кёп, –

Барын мен санаялмам,

Барындан бек сюймеклик

Азабын чегеди адам.

 

Жарыгъыча – жарыкъ жокъ. Азабыча – азап жокъ,

Анга жашлыкъ, къартлыкъ да,

Жарлылыкъ, байлыкъ да жокъ.

 

Сюймеклик асыл этер,

Зулмудан сакълар, къорур,

Аны отун ёчюлтген

Жаханим ити болур.

 

            З у л е й х а

Хайран башынг, хан башынг

Кесилгеннге ушайды,

Ариу бетинг, нюр бетинг

Эзилгеннге ушайды.

 

Жибек чатыр салынып,

Къолунг, бутунг байланып,

Кебининг жокъ, кёрюнг жокъ, – 

Жатаса сен, сойланып.

 

Къаннга булгъап башынгы, Къумгъа булгъап къашынгы, Кёрмей жан жолдашынгы,

Кёзден акъгъан жашымы.

 

Къоюп халал ашынгы,

Эмчек къарындашынгы,

Жатаса сен, ай жазыкъ,

Тапмай туугъан ташынгы!

 

Бал шекерлей – сёзлеринг, –  Сангыраума, – эштмезме,

Бала къушлай кёзлеринг, –  Сокъур болдум, – кёрмезме!

 

Къолларымы ал, жигит,

Кёкюрегинге сал, жигит,

Кёзлеринги жабайым,

Ийман бла къал, жигит!

 

Жашаууму ал, жигит,

Жан жолунга сал, жигит,

Кёзлеринги жабайым,

Кёпле эсинде къал, жигит!

 

Энди сёзюм ётмезлик,

Къычырыгъым жетмезлик,

Жан сюйгенинг Зулейха

Ойнап-кюлюп келмезлик;

 

Энди нюрюм жазмазлыкъ,

Сени сюйюп азмазлыкъ,

Кюлюп-ойнап, аллынга

Суусап алып бармазлыкъ;

 

Къайгъынг – эсден кетмезлик,

Ёз къарангы тешмезлик,

Киши сёзю ётмезлик,

Дуния – къууанч бермезлик.

 

Узакъ жолдан сюйдюрдюнг, Узакъ кетип, кюйдюрдюнг,

Ай, Бузжигит, жатаса,

Бетингден кетип нюрюнг!

 

Узакъ кетдинг – кёрмезге,

Чакъырсам да келмезге.

Минг сёз айтсам, – бирине Къайтып жууап бермезге.

 

Сарнап, жерни жарсам да,

Сени ючюн жан алсам да,

Эсингде жокъ, талсам да, Жиляп, кюйюп къалсам да.

 

Дуния сенден кетгенди, Нюрюнгю саз этгенди,

Атам берген саугъаны

Аллах къабыл этгенди.

 

Сен къатымда болмасанг, –

Бу дунияны не этейим?

Сенден сора жарыкъ жокъ, –  Мен биргенге кетейим.

 

Бу зулмулу дунияда

Амал тапсакъ керекди:

Къайгъы жетмез теренде

Бирге жатсакъ керекди!

 

                   20

Андан сора Зулейха

Тенг къызларын сурады,

Ыразы салам берип,

Былай айтып сарнады:

 

            З у л е й х а

Жарар айтхан жырларым,

Сау къалыгъыз, жанларым! Манга кетер кюн жетди, Жилямагъыз, ханларым!

 

Энди сизни кёралмам,

Эрттен салам бералмам,

Кийинирге, ойнаргъа Къатыгъызгъа келалмам.

 

Сизден кёп хатер кёрдюм,

Кесим да хурмет бердим,

Ыразы болуп жюрюгюз, –  Унутмагъыз, тенглерим!

 

Дунияда рахму аз, –

Ариу болсун тилигиз,

Сизни кёрюп сюйгенни

Сиз да сюе билигиз.

 

Мени сыйлы кёргенле,

Кюнде салам бергенле,

Бюгюн бери келгенле,

Жилягъыз быллай ёлгеннге!

 

Дуния бакы болса да,

Ахшыладан толса да,

Энди манга къууат жокъ, –

Бар зулму къуруса да.

 

Алтынжагъа къой тонла, –

Сизни киер кишим жокъ,

Алтыниер боз жоргъа, –

Санга минер кишим жокъ.

 

Алтын жапхан бек къала, – 

Санга кирир кишим жокъ,

Къызыл гюллю кенг тала, – 

Ойнар-кюлюр кишим жокъ.

 

Бизден дуния кетди,

Хан мени ёксюз зтди,

Айтама: адам тёзмез, – 

Къурутур бу адетни!

 

Артыкъ чапхан – абыныр,

Артыкъ сюйген – къабылыр,

Айта кетеме кёрге:

Зулмугъа кюч табылыр!

 

Ажалдан къалыр болмаз, – 

Келсе, кишиден сормаз.

Бузжигитсиз дуния

Манга дуния болалмаз.

 

                   21

Камал къайтды элине,

Юч кюн турду кёрюнмей,

Бузжигитни юйюне

Къалай барыргъа билмей.

 

Къыйын жолун арытып

Келди, факъыр, элине.

Кюе-бише олтурду

Зулму тюшген тенгине.

 

Бузжигитни къол ызын

Къаялада кёрдю ол,

Кесине сын салды деп,

Усталыгъын билди ол.

 

Камал кёп-аз турса да

Ачы къадарны жаулап,

Ёлгенни осуяты

Хакъды, сыйлыды саугъа.

 

Ёлюм ачы болса да,

Онг жокъ алыргъа, даулап, – 

Аны дууасын, ашын

Этерге керек саула.

 

Кёз жаш тёкген Камалны

Ол осуят сагъайтды,

Кёпню кёрген бир къартха

Бушуу хапарын айтды.

 

Къарт мычыды, тынгылап,

Камал бла келди ол.

Жамауатны жыйды да,

Быллай ууаз берди ол:

 

     К ъ а р т н ы   у у а з ы

Ай, замана, замана,

Заманыма къайтайым!

Кёпню кёрген къарт эдим,

Бир-эки сёз айтайым,

 

Кючюм бар деп къууанма, – 

Кючюнг кетер кюн чыгъар.

Туугъанма деп къууанма, –  Ажал жетер кюн чыгъар.

 

Малым бар деп къууанма, –

Малынг къалмаз кюн чыгъар.

Тангым бар деп къууанма, – 

Тангынг атмаз кюн чыгъар.

 

Юсюбюзде къара жер  –

Ажал ёлюм къайда жокъ?

Къарап турсакъ, игиге

Бу дуниядан файда жокъ.

 

Бу дуниядан файда жокъ –  Ангылагъыз, игиле!

Файгъамбарла, шыйыхла

Жер тюбюне кирдиле.

 

Ангылагъыз, жигитле,

Акъылманла айтдыла:

Жер тепдирген залимле

Бу дуниядан къайтдыла.

 

Буруннгуну сёзлерин

Эсигизге алыгъыз:

Ёлюм хакъды, кертиди,

Ёллюкбюз биз барыбыз.

 

Кёпню кёрген жамауат,

Къабырлагъа къара сен:

Ёлмей эсе туугъан жан, – 

Нек толгъанды ол ёзен?

 

Усталадан къалгъан сёз,

Хал хыйсабын алгъан сёз, – 

Къара жерни кёрлюкдю

Бу дунияны кёрген кёз!

 

Жаратханнга не этербиз, – 

Бу дуниядан кетербиз.

Къара топуракъ болуп,

Къара жерде эрирбиз.

 

Ажал жетмей, ёллюк жокъ, Жилягъандан келлик жокъ:

Бузжигитим ёлгенди, –

Бизге бушуу берлик жокъ!

 

Ёлюм жолун билиу жокъ,

Ёлген бизге келиу жокъ,

Ажал къары бир жетсе, –  Жилягъандан келлик жокъ.

 

Кёрген жерде кёз къалыр,

Айтхан жерде сёз къалыр,

Жигит ёлсе, жамауат, – 

Эли, жери сау къалыр!

 

Ат ёлсе, иер къалыр,

Эл кёчсе, жери къалыр,

Эр киши жолгъа чыкъса,

Элине салам салыр.

 

Жолоучудан жол къалыр,

Тон устадан тон къалыр,

Эр киши ёлюм кёрсе,

Элине къуугъун салыр.

 

Тенг ёлсе, тенги къалыр,

Жолу, иши кем къалыр,

Къарап турсакъ, ахшыла,

Бу дунияда ким къалыр!

 

Къарындашы ёлгенни

Къарындашы къалады,

Эр башына иш тюшсе,

Эл аркъасын салады.

 

Къатын ёлсе, тул къалыр,

Бий жоюлса, къул къалыр,

Алтын, кюмюш хазнасы

Узакъ бармай тоналыр.

 

Миннген атынг бош къалса,

Анга минер табылыр;

Кийген тонунг бош къалса,

Аны киер табылыр;

 

Улан къалса, мал табар;

Къызынг къалса, жаш табар;

Жашынг ёлюп бир кетсе, – 

Харип башынг не табар?

 

Къатын къалса, эр табар,

Жаш айырылса, жер табар, Жангызына жилягъан

Жамауатдан кёл табар.

 

Аз жашады Бузжигит,

Аз кёрдю къууанч, насып.

Олду бушуу ачысы, – 

Терк кетди, Аллах жазып.

 

Жарыкъ жулдуз терк кюер,

Жарыкъ кюн да бек тиер.

Жарыкъ жулдуз Бузжигит,

Санга халкъ къара киер...

 

                   22

Къарт уста, саны тутмай,

Тёгерегин къармады.

Бузжигитни анасы

Былай ачы сарнады:

 

– Ай, ай, дуния, ай, дуния,

Жангызны да къоймадынг,

Не кёп жанны алсанг да,

Алгъанлыкъгъа – тоймадынг.

 

Кесинг жангыз бир эдинг,

Аргъамакъгъа тенг эдинг.

«Бузжигитим» дегенде, – 

«Жаным, анам!» – дер эдинг!

 

Кёз аллымда турсангед,

Кёрмезмедим, жан балам!

Ёлген жерингде болсам,

Ёлмезмедим, жан балам!

 

Тоймай къалдым кёзюнгден,

Къанмай къалдым сёзюнгден,

Жарлы балам, къайдаса,

Жашлай жолу кесилген?!

 

Шаудан сууум сюзюлген,

Бийик тауум тизилген,

Жарлы балам, къайдаса,

Жашлай оту ёчюлген?!

 

Узакъ жерлеге кетдинг,

Кесинге тансыкъ этдииг,

Къатын алмай, той этмей,


Къаралды жаухар бетинг.

 

Ёлдюнг, балам, тузакъда,

Асыралдынг узакъда,

Аллах эсе сууалчы, –

Къалай тёздю бу затха?!

 

Айтмай кетдинг сёзюнгю,

Кёрмей къалдым кезюнгю»,

Ата кёлю таш болса, – 

Жетерми экен тёзюмю?

 

Ажалсыз жазыу болса, – 

Артынгда киминг къалсын?

Сени излеп тарыкъсам, – 

Кёлюмю киминг алсын?

 

Балаларын суу алгъан

Сюлесинлей, – анангма!

Жангызын жерге кёмюп,

Жиляй къалгъан анангма!

 

                   23

Зулейханы ёлюмден

Киши айыралмады.

Бузжигитни ёлтюрюп,

Ханны иши бармады.

 

Уллу тою, къууанчы

Бушуу болурун кёрдю,

Бой салып, Зулейханы

Аллына кеси кеди:

 

                 Х а н

Кеч энди манга, балам, – 

Бузжигит ёлдю, кетди.

Аны сау этер амал

Жокъду дунияда энди.

 

Ёлген ёлюп кетсе да,

Сау – жашаргъа керекди.

Аллахны къадарына

Атанг не этерикди?

 

Ариу къала ишлетип,

Бузжигитни мен анда

Асыратырма, къызым,

Кётюрюп халкъ аллында...

 

                  24

Хан, айтханыча, къала

Ишлетип, Бузжигитни

Намыслы асыратды,

Асырагьанча жигитни.

 

Ол аны бла бирге

Къызыны къууанчын да

Асырады, насыбын

Къоймай жерни башында.

 

Зулейха ол къалагъа

Кирди да, анда къалды.

Ол къаланы эшигин

Бир киши ачалмады.

 

Бузжигитни юсюне

Къапланып, жиляй-жиляй,

Зулейха ёлюп къалды,

Бузжигитни ташламай.

 

Саулай бирге жашаргъа

Къоймадыла аланы,

Ёлюп, бирге къалдыла

Ичинде ол къаланы!

 

Ол къаланы эшигин

Бир киши ачалмады.

Ол энтда да ма алай

Ачылмайын турады.

 

Энди биз да былайда

Эшиклерин хапарны

Этейик, эшигинлей

Ала жатхан къаланы.

 

Энди биз да былайда

Тохтайыкъ, мудах бола,

Сюймекликни жарыгъы

Бетлерибизге ура.

 

Ой, Бузжигит, Зулейха, –

Жюрегими жарасы,

Сизге жиляй къалгъанды

Тюзлкнню чал анасы.

 

Тауну халкъы унутмаз

Ачы хапарыгъызны, –

Зулмуну туманында

Бергенсиз жаныгъызны.

 

Сюймекликни ёчюлмез

Оту – турур жаннганлай.

Сизни жюреклеригиз –

Ол отча жарытханлай

 

Турурла кечелени

Бу къарангы дунияда.

Кязим жарлы тилинде

Жазгъанд хапарын андан.

 

1910 1917

 

 

        САРЫ КЪОШДА

 

                     I

Жаула, туугъаныгъызлай

Анагъызны къарнындан,

Бёрюлеча, ичесиз

Жарлы халкъны къанындан.

 

Тынчаймайсыз, къоймайсыз

Бизни ырахат жашаргъа,

Бу къол къыйыныбызны

Адамыча ашаргъа.

 

             *  *  *

...Уручу жыйын этди

Залим Чона кесине:

Малла урлау тюшгенди

Энтда аны эсине.

 

Ай батып, жан аягъы

Тынчайгъан тап кезиуде.

Чона бий жыйын бла

Келди Мужал кечиуге.

 

Аты кишней тюбюнде,

Жаугъа атланнганча ол,

Айтды абреклерине,

Тау ауушха алып жол:

 

– Эй, Гюржюню къушлары!

Биз аз аууш аумадыкъ,

Чегемде чола малгъа

Жол къонуш а салмадыкъ.

 

Анда бизни унутхан

Хапарларын эштебиз,

– Ол кюлтыпыс таулула

Уяннгынчы жетербиз!..

 

Уручу жыйын чыкъды

Бызынгыгъа чабаргъа,

Сауут кючюн кёргюзте,

Чола ырысхы табаргъа.

 

                  II

Тауда жашагъан къыйын, – 

Аны ким да биледи.

Жангызлай тиринмеклик

Этиу къолдан келмейди.

 

Ташны бирге кётюре,

Малны да бирге кюте,

Алай келебиз тауда,

Къыйынлыкъланы бюге.

 

Сары къош – эл жайлыгъы,

Анда кечинеди эл.

Хар къайдача, мында да

Жарлыгъа такъырды жер.

 

Жыйырма юй, къош болуп,

Турады ол жайлыкъда,

Жюреклери хош болуп

Малгъа тынчайыулукъда.

 

Огъурлу жер эди ол,

Киши хата кёрмеген,

Бир адамны малы да

Анда ёлюп келмеген.

 

Татымлы эди кырдыгы,

Хосу тюйюл бир чёбю.

Мал айнытыр болгъанага

Жокъ эди аны чеги.

 

Бызынгы кеси малын

Тутады Сары къошда.

Шыкъы да къой бёлегин

Болады ары къошхан.

 

Быйыл а анда Зуха

Къош тамата болгъанды,

Жыйырма юйню малы

Сары къошха толгъанды...

 

Ботталаны Жашико

Къадырына минеди.

Жарлыланы малларын

Бек тойдуруп келеди.

 

Гайда бла Тахир да

Ауушха къарайдыла,

Сынчылагъан кёрсек деп,

Жолланы марайдыла.

 

Сары къошда берекет

Бар эди, шукур болсун! –

Жау, бишлякъ этедиле,

Унутмай элни онгун.

 

Терк-терк энелле элге

Жаш-къушла да бирлешип,

Тулпар эшеклерине

Гыбытланы жюклешип.

 

Къош галауну татыуу

Тамакъларында барыр.

Къаймакъ къалакъ элтселе,

Эгечлери къууаныр.

 

Таулу къошда мёрезе

Этиу да къалмаз, тейри.

Ёрге, энишге озгъан да

Терк къайтадыла бери.

 

Къыйыр сакълагъанлагъа

Узун болады кече...

Ариу жырлайды Зуха,

Бирсиле эжиу эте.

 

Жибиген бухчакъларын

Къурута къыйы отда,

Жомакъ да айтады ол,

Тышында къайгъы жокъда.

 

Не дау анга – жашауну

Бу юлюшю да иги, –

Жарлыны къошу турса,

Къырмаса ёлет кирип;

 

Оту жанса, кырдыксыз

Къалмасала таулары,

Ити сюрюу къайтарса,

Келмеселе жаулары;

 

Зулму тыягъы сабыр,

Хыйла жыйын да кери

Болсала, – ёзге насып

Излемези да керти.

 

Алай тура эдиле

Шыкъы, Ёзен да бирге.

Усхурда, Тотурда да

Къурала къош нёгерле...

 

                  III

Тахир жигит барды да,

Къалауургъа баш болду.

Аны уллу кёллюлюгю

Чона бийге аш болду.

 

Уручула келелле –

Сыртдан халкъгъа хахай эт!

Ёлюм излейми келед

Ол Чона бий – мурдар ит?!

 

Уручула келелле,

Бёрюлеча, жутланып,

Ала тасха марайла,

Тау башында къаплаиып.

 

Тахир айтды Моллагъа: 

«Эшитемисе дауурну?

Жигит, алчы илишаннга

Алда келген гяуурну!»

 

Молла жютю кёзлерин

Аууш жолгъа къадады,

Тасха келген жыйынны

Жыйырмасын санады...

 

Баракалла, машалла

Ысмайылны жашына!

Жигит Молла окъ берди

Бир малгъунну башына.

 

Молла ушкок атханда,

Уручу алгъа секирди.

Окъ тийгенде, чулгъанып,

Къабан кибик, ёкюрдю.

 

Къошдан чыгъып, эшитеди

Шамсюдюн ол атышны,

Тюз кёреди олсагъат

Элге къуугъун барышны.

 

Кеси женгил жетеди

Къан урушну аллына:

Жанындан бек къоркъады

Жарлы халкъны малына.

 

Тахир керох бергенди:

«Гайда, муну ата тур!

Ушкогунг тауда къалып,

Кесинг къошда жата тур...»

 

Окъ тийгенди Гайдагъа – 

Онг билеги къурушду...

Жаш болса да, Шамсюдюн,

Киши кибик, урушду.

 

Алай душман, кёп болуп,

Къойчуланы онглады,

Аланы тыяр кибик

Сауут-саба болмады...

 

Окъла келип тиелле

Сары къошну башына,

Шамсюдюн жара салды

Бир малгъунну башына.

 

(Къайдан уста болдула

Ит малгъунла жоллагъа?)

Баракалла, машалла

Шауаланы Моллагъа!

 

Ол атдан тёнгеретди

Къачып баргъан малгъунну,

Жетип, къолтукъдан алды,

Салды тобукъ къарыуну!

 

Къурушдуруп санларын,

Тепмез кибик байлайды.

Баракалла, машалла, –

Жигит болса – алайды!

 

Чатда уруш барады,

Эки къауал не болсун?!

Дагъы сакълар умут бар

Жарлы халкъны къой къошун.

 

Чона залим келеди,

Акъ къадыргъа къапланып.

Австир ушкок атылды,

Эшик артха жапланып.

 

Чона залим, терк чабып,

Быдыркъыгъа секирди.

Окъ тийгенде белинден,

Къызыл къанла кекирди.

 

Аны кёрюп, малгъунла,

Итле кибик, юрдюле,

Жартылары урушуп,

Жартылары сюрдюле.

 

Ботталаны Зуханы

Тюйдюле, инжитдиле,

Кесин терекге байлап,

Акъ байталын элтдиле.

 

Атла бла къуудула

Ийнеклени, къойланы,

Болмады жау жыйынны

Жарлы къошда къойгъаны.

 

Чона бийни ёлюгюн,

Жесир болгъан жашларын

Эсгермейин кетдиле,

Алып къара башларын.

 

Молла, женгил къармашып,

Къауалланы жерледи.

Жесирни къошха сюйреп,

Ызларындан тебреди.

 

IV

Аналаны жаш Хусей,

Къошдан чыгъып, тайгъанды,

Къушдан эсе терк жетип,

Элге къуугъун жайгъанды.

 

Элге къуугъун келгенлей,

Эрле атлагъа миндиле,

Къан тёгюлмей, мал артха

Къайтмазлыгъын билдиле.

 

Жаболадан – Тебону,

Бызынгыдан – Алийни,

Тотур бла Усхурдан – 

Хамма бла Шамийни;

 

Холам элден – Бийбертни,

Махай бла Жашукну,

Ёрге келск, Шыкъыдан –

Ёз къоншум Жумарукъну

 

Женгил тебиретдиле,

Сауут-саба бердиле,

Душманнга кечим, тёзюм

Болмазын эсгердиле.

 

Бий, чыгъып алларына,

Атындан тюшмей, айтды: –

Кюн жокъду элибизге,

Къырмайын малгъун халкъны!

 

Ол бизге чапханлагъа,

Къошланы чачханлагъа,

Бет этмей бир инсаннга, –

От салыгъыз клисагъа!

 

Жашла женгил кетдиле,

Тау тюбюне жетдиле,

Оноу-кенгеш этдиле,

Кеслерин бегитдиле.

 

Оноулары ол болду – 

Бирин къоймай къырыргъа!

Эллерине да чабып,

Буз ургъанлай, урургъа!

 

– Къоркъа тургъан биз тюйюл,

Ауушладан ауайыкъ,

Бизге болгъан хатаны

Биз да барып салайыкъ, –


 

Деди усхурчу Шамий,

Бек ётгюр жаш, мен билип.

Аты, кесине ушаш,

Тохтамагъан эмилик!

 

– Шамий, сёзюнг жютюдю,

Душманнга кечип болмаз, – 

Деди Бийберт, – тюз халкъгъа

Малгьунлукъ этип болмаз.

 

Халкъ тюйюл – душманыбыз,

Алтакъла, абрекле!

Бизгеча, эллерине

Палах келтирген итле! –

 

Бийберт, сабыр сёлешип,

Тауусумун этгенди,

Аланы анда къоюп,

Кеси къошха кетгенди.

 

V

Тау аллына тёгюлсюн

Тау ичини алтыны.

Сарача, жиляй къалсын

Чона бийни къатыны.

 

Чона бийни къатыны,

Сарача, жиляй къалды.

Гайданы къурушдургъан

Бийден Молла дерт алды.

 

Расул Аллах жаратхан

Жанланы арасында

Гайда кибик болмазед

Адамны баласында.

 

Шауаланы Сараны –

Алтын хазнасы эди,

Ботталаны Жакону

Жарлы баласы эди.

 

Малда кетди ёмюрю,

Болмады къышы, жазы.

Сары къошда жазылды

Аны хажрет ниязы.

 

Сыйлы файгъамбарыбыз,

Мал иеси Шогъайып,

Жолубузну сакълагъан

Тауда, тюзде, сагъайып,

 

Кече келип, Гайдагъа

Ууаз берип кетгенли,

Жарлыланы малларын

Анга аманат этгенли, –

 

Ыразы болуп, эл къоюн

Ол бек уста кютеед,

Гелеулю жерле излеп,

Узакълагъа кетеед.

 

Суу ичирип, туз берип,

Кьарады хар малына,

Сау тутуп, семиз этип,

Жетдирди заманына.

 

Кёп чапды бу сыртлада,

Арып да олтурмады.

Не этейик, мубарикни

Аллах да онгдурмады.

 

Окъ тийди билегинден,

Экинчи – жюрегинден.

Сараны кюню батды, –

Палах эшигин къакъды.

 

                  VI

Къошда къалгъан экеулен –

Тахир бла Шамсюдюн, –

Мал ючюн жан аямай,

Кёрдюле палах кюйюн.

 

Кёрдюле къош аллында

Уюп тургъан къанны да,

Кёрдюле тал терекге

Байланнган Зуханы да.

 

Терк жетип, жарлы жанны

Терекден алгъандыла, –

Жип кесген жаралары

Къан тырмы болгъандыла.

 

Юч къойчу, аз кесекге

Олтуруп, эс жыйдыла.

Мал неди, – энтда болур, –

Гайдагъа жарсыдыла.

 

Тюзетип, юсюн жабып,

Салдыла къош аллына,

Хыжысы, ат иери –

Бары да бош къалдыла.

 

Адам къаннга боялып,

Быдыркъыгъа секирген,

Окъ тийгенде белинден,

Къызыл къанла кекирген, –

 

Чона бий да жатады,

Къурушуп саны-чархы.

«Кюлтыпыс таулу» деген

Этеди энди хыр-хыр!

 

Жатады эки ёлюк,

Алагъа палах келип!

Бири – малын кютюучю,

Бири – хауле жюрюучю.

 

Бири – малчыгъын кютюп,

Ёз къыйынын ашагъан,

Бири – зулму жол ызлап,

Урлап-тырнап жашагъан.

 

Бири – къыйы от этип,

Тау сууугъун хорлагъан,

Бири – къылыч суууруп,

Зорлагъа башчы болгъан.

 

Бири – ахырат сурап,

Бир Аллахха жалыннган,

Бири – алтын чабакъны

Суратына табыннган.

 

Бири – белин тюзетмей,

Сабийине къарагъан,

Бири – ауушдан аууп,

Чола малла марагъан!

 

Чона бий ёлюп жатад,

Ёз къанына боялып.

Быкъыда жесир малгъун

Къарайд анга, чамланып.

 

Чонагъа кесилгенча,

Анга да кесилди жол:

Терслик жолуна чыгъып,

Жесирге тюшгенди ол.

 

Къойчула, келип, анга

Тебине турадыла,

Дерт алыргъа ашыгъып,

Кенгеш да къурадыла:

 

Ол палах жолоучуну

Оноуун этергеди:

Гайданы дертин алып,

Женгил ёлтюрюргеди!

 

              VII

Бу кезиуде алайгъа

Бийберт жетип келеди.

Атмагъыз деп, узакъдан

Къыстау белги береди.

 

Аны кёрюп, малчыла

Сархош бола, мычылла.

Къан жугъу болгъандыла

Жаш байланнган чыпынла.

 

Бийберт тюрслеп къарайды

Кюндюзгю уручугъа,

Аны къазауатына

Болмайды адам чыдап.

 

Тил билмеген къыйынлы,

Кюрешеди ычхыныргъа,

Хазырды кечим излеп,

Аллына жыгъылыргъа.

 

Бийберт, сагъышлы болуп,

Тахир таба атлады.

Атын илкичден алып,

Былай айта, атланды:

 

– Тахир, айып этмесенг,

Бир сёзюм барды мени:

Къанны къан бла жуумай,

Бошлайыкъ бу хаулени.

 

Ол жарлы анасына

Къычырып жиляйд мында,

Терсди, алай биз хурмет

Этейик жашлыгъына!

 

Къарт Тахир, бек огъурсуз

Бет алып, къайырылды:

– Бийберт, сен халалса да,

Билмейсе айтырынгы!

 

Жау чапды кюндюзгю кюн,

Кечим дейсе кюйюне!

Душманнга хурмет этген

Сау къайтмаучуду юйюне!

 

Андан эсе барайыкъ,

Малгъунланы табайыкъ,

Малыбызны къайтарып,

Къаныбызны алайыкъ.

 

Тахирни сёзюн жакълап,

Шамсюдюн да сёлешди:

– Душманлагъа бет  этген

Ол терс угъай, – бедишди!

 

Тау артыны малгъуну

Жоллагъа устадыла,

Ызларындан къуумасакъ, –

Бизден къутуладыла.

 

– Бедиш – жаугъа бет этген,

Мен да билеме аны.

Керексиз тёгюлюр деп

Къоркъама адам къаны!

 

Бу жашды, сакъал-мыйыкъ

Энди ургъанд, кёребиз,

Жашха аман тюбесе,

Терилтеди, билебиз.

 

Бизни кибик, аны да

Бар анасы, эгечи,

Къайда да хар ананы

Бирча кюеди ичи.

 

Хар къайдача, бизде да

Бардыла бек «жигитле» –

Бёрю жыйындан башха

Болмагъан хауле итле.

 

Шакъман улу Даулет да

Къаты айтханды бизге:

Эбзе элни къырмайын

Къайтмазгьа элибизге.

 

Аланы хаталары

Жетеди кесибизге.

Жашау тынч болмагъанын

Алайыкъ эсибизге.

 

Чона бий къанлы эди,

Майна, Аллах иймеди,

Къара жол излей эсе –

Терслигине тюбеди.

 

Чона бийни бетинде

Кёрмейик эбзе халкъны.

Ол да, бизнича, къыйын

Жашау этгени хакъды!

 

Къарт Тахир, сабыр болуп,

Бийбертге ыспас этди;

Аны тюзлюгюн кёре,

Огъурсузлугъу кетди:

 

– Ёлюмге – ёлюм десек,

Ёлюмге ахыр келмез.

Урушда ёлюм хакъды,

Жесир а алай ёлмез.

 

Сиз аны атха байлап,

Элтигиз биргегизге.

Чонаны тасха жолун

Кёргюзтюп барыр сизге.

 

Ауушда атдан тешип,

Жолуна жиберигиз,

Ол, къачып, алыр ушкок

Не болур нёгеригиз.

 

Ол, къачып, ушкок алса,

Жаш   тюйюлдю – душманды,

Къазауатда Аллах да

Ёлтюрге буюргъанды.

 

Барыгъыз, мен былайда

Турайым, къошну къоруп.

Жамауат агъач атын

Терк жерлеп, жете болур.

 

Къойчула, гюрен туруп,

Шейитге дууа этдиле.

Жауну ызындан болуп,

Терк атланып кетдиле.

 

Алай тюшмеди ол кюн

Ауушда къан алыргъа,

Жарлыланы малларын

Сау-эсен къайтарыргъа.

 

Кече белинде къошха

Къайтдыла, арып, талып,

Кийдиле отдан кёлек,

Душманны жетмей къалып.

 

                  VIII

Майданнга жыйылгъанды

Мужал элни адамы.

Жауар кюнден мутхузду

Хар бирини къарамы.

 

Мужал сууну бойнунда

Юрюлгенди къой бёлек,

Къыйын жолну кётюрмей,

Харам ёлген мал да кёп.

 

Къарайла да – акъ атда

Чона бийни кёрмейле,

Малны сюрген жашлагъа

Салам-келям бермейле.

 

Аланы сюрюп келип,

Арагъа алгъандыла,

Харам тулукъла этип,

Туурагъа салгъандыла.

 

Чубур чепкен кийгенле,

Жубу сакъал ийгенле,

Бек уста хуначыла,

Сабанчыла, малчыла –

 

Аланы эллилери,

Хар ишде ёкюллери.

Тулпар Бесо жюрюйдю,

Тапмай олтурур жерин.

 

Уруп келди майданнга

Мужал элни бабасы,

Кюн тыякълай жанады

Аны алтын абасы.

 

Алтын жору бойнунда,

Узун тыякъ къолунда,

Элни жыяр умуту

Барды кеси хоруна.

 

Жор алтынлы тыягъын

Терк-терк урады жерге,

Ол начас да ыразыды

Адам ёлтюргенлеге!

 

– Артыкълыкъ тюйюл – тюздю

Жашланы этгенлери,

Жорубузну малтайла

Тау эллени итлери!

 

Чегемни абреклери

Аз чапмадыла бизге, –

Урлап, тынчлыкъ бермейле

Туугъан сабийибизге.

 

Клисабызны тонагъан

Атайланы Журтубай,

Алтын чабакъны урлап,

Кетген эди, тутдурмай.

 

Алтын чабакъ – Тейрибиз,

Бетибизни жарытхан.

Ажашханларыбызгъа

Тюз жолларын танытхан!

 

Алтын чабакъ кетгенли

Берекет да кетгенди,

Тейри бизни терс кёрюп,

Ач, жаланнгач этгенди.

 

Тау артыны малларын

Саулай сюрюп келселе,

Чегем элле биригип,

Бизге жасакъ берселе, –

 

Алтын чабакъ даулетин

Бизге къайтаралмазла,

Муслийман мажюсюле

Бизге дау айталмазла.

 

Хар мажюсю таулугъа

Жюрекде дерт къайнасын,

Сванлы болуп, бир адам

Аны да унутмасын!

 

Бабасны сёзю жарап,

Байла тириледиле,

Зулмучула къайда да

Бек терк биригедиле.

 

Чона бийни ахлусу,

Жууугъу, тенги – бары,

Къан излеп, – адам къанын,

Сермейле къамаларын!

 

Къозутуп мамыр элни,

Терилтип къартны, жашны,

Туралмай жерлеринде,

Бузалла тауну, ташны.

 

Халкъ анга бойсунмайды,

Биледи жарамазын, –

Бабас не кюрешсе да,

Къан тёгерге бармазын.

 

Бабасны сёзюн бёлюп,

Болдурмай муратларын, –

Халкъ сюйген тулпар

Бесо Айтады ишни хакъын:

 

– Чегемге барып-келип,

Иги бла жашадыкъ,

Къошларында олтуруп,

Халал гыржын ашадыкъ.

 

Таулада бирчад жашау;

Таш кёпдю, ашлыгъы – аз,

Биз чапдыкъ къошларына, –

Унутургъа жарамаз.

 

Бирге эте келдиле

Эки халкъ да ишлерин,

Да бизни жау этдиле

Элибизни итлери.

 

Тынч къошларына чабып,

Къаугъа салдыкъ эллеге,

Бабас, аны тюз кёрюп,

Кёл береди серлеге!

 

Кёп тёздюк – энди болду –

Залимлени кюйюне,

Халкъгъа кереги – тынчлыкъ,

Аны излейд, тюйюле.

 

Бесо суху къарады

Къылыч къайыргъанлагъа,

Бабасны сёзюн жакълап,


Миллет айыргъанлагъа.

 

– Жангы къан излемейин,

Кетмейин бош терсине,

Къарасагъыз игиди

Чонаны ёлюмюне.

 

Сыйлы бабас былайда

Излейди ачы дауур,

Чурумгъа жарашдырып

Алтын чабакъны дауун.

 

Кертиди, эртте баред

Чегемде бир абрек, –

Атайланы Журтубай –

Кёп айланнганды халек.

 

Алай ол бизни сыйлы

Клисабызгъа тиймегенд.

Ол динсизни аягъы

Эшигинден кирмегенд.

 

Бизни жау этер ючюн

Айтылгъан сант таурухха

Ийнаныу жокъ, – ол ишди

Халкъны кёлюн аурутхан.

 

...Бёлюндю эл экиге,

Жарлы халкъ болду бирге.

Ол тутду тюзлюк жолун,

Хорлатмай залимлеге.

 

Излемей уруш, тюйюш,

Тюз айтды тиежегин,

Жарашыу табар ючюн

Халкълагъа не керегин!

 

Игиди, жаулукъ кетип,

Арагъа бирлик келсе;

Игиди, эки халкъ да

Жарашып жашай билсе...

 

Бесону башчы этип,

Ийдиле келечиле,

Холамны къой бёлегин

Айдалла тюз кишиле.

 

Зуханы акъ байталын

Алдыла, адеж тутуп, –

Шагьатлыкъ керек эди,

Жарашыу излей туруп!

 

                 IX

Малланы къайтарыргъа

Атланнган эр уланла

Бызынгы ауушундан

Аудула Булунгугъа.

 

Мёлюшкю ёзенинде

Кёрюндю эки атлы,

Тынгысыз – къарамлары,

Халлары – тюз муратлы.

 

Бек ётгюр Алий эди, –

Терк чабып, алгъа кетди,

Ол келген атлылагъа

Жыйындан алгъа жетди.

 

Таныды, сейир эте,

Зуханы акъ байталын,

Келгенле, атдан тюшюп,

Излейле сёзню табын.

 

Терк жетди атлы жыйын,

Сакъ къарай тёгерекге.

Бесону, нёгерин да

Тыйдыла бир бёлекге.

 

Ботталаны Зуханы

Аууш аугъан акъ аты

Кишнеп келди аллына, –

Мужал элни шагъаты.

 

Акъ байтал, аны танып,

Кёзюн, башын жалады,

Кёзлери мылы болуп,

Бек сабырсыз къарады.

 

Алай чегемли жыйын

Излемеди жангы къан,

Жарашыуну сайлады

Айрылыкъдан, жаулукъдан.

 

Баш ийип, онг къолун да

Салып кёкюрегине,

Бесо шатык сёлешди –

Уста чегем тилине!

 

– Бек бушуулу иш болду,

Палах келди ауушдан.

Адамла элгендиле

Энтда ушкок тауушдан.

 

Элибиз болду шагъат

Бу жангы харамлыкъгъа.

Мужалны хаулелери

Чапдыла къара халкъгъа.

 

Ёлюм жокъ келечиге,

Келгенбиз аллыгъызгъа:

Алгъынча, къонакъ этип,

Къойсагъыз хантыгъызгъа!

 

Итлени оноуларын

Тёзсегиз кесибизге!

Жау угъай – шуёх болуп,

Келсегиз элибизге!

 

Жамауат аны тилеп,

Сакълайды жарашыулукъ,

Сизнича, бизге да жюк

Арада къара жаулукъ.

 

Сизнича, биз да къаты

Сюд этебиз терслеге,

Жютюдю малгъун къылыч,

Аз болду намыс деген!

 

Терслик бойнубуздады,

Эркинсиз чамланыргъа, –

Кечмейин тюзлюк къанын,

Дертигизни алыргъа!..

 

Бийберт, не этейик деп,

Къарайд нёгерлерине.

Ичинден а ыразыды

Келечи келгенине.

 

Аны тюз умутлары

Бары керти болгъаны,

Эбзе эл жаулукъ угъай, –

Жарашыулукъ соргъаны, –

 

Жашауну сарты эди,

Аны тюзлюгю, къачы.

Жарасы кюйдюрсе да,

Жарашыу излер малчы!

 

Бийберт бек алгъа, келип,

Азат этди жесирни,

Хакъды энди ол жашны

Жолгъа чыкъмазы, эсирип!

 

– Билебиз, эбзе халкъда

Жокъду терслик, хыйлалыкъ.

Бизнича, ол да тауда

Жашау этед, къыйналып.

 

Малгъунла къайда да бир, –

Алагъа бет, низам жокъ.

Къоншусун аямагъан

Юйюне да атар окъ.

 

Билебиз эбзе халкъны

Хунерин, игилигин,

Ол кеси тыя билир

Бёрюсюн, хауле итин.

 

Къол тутушуп, жарашып,

Саулукъ, тынчлыкъ сордула,

Гюржю къонакъларына

Ала жарыкъ болдула.

 

Чегем къошлагъа элтип,

Сыйлы кёрюп, къаралла.

Къайда да чомартдыла

Иш ахлусу адамла.

 

Экинчи кюн Бесо да

Алып кетди жыйынны...

Чегемли къонакълагъа

Мужал саулай жыйылды.

 

Бесону арбазында

Тогъуз къазан асылды.

Жаулукъ кетип арадан,

Бир бирге жол ачылды.

 

Къылычлача, эр жашла,

Ёрге этип женглерин,

Ашлаугъа саладыла

Къой уча шишликлерин.

Эбзе чагъыр ойнайды

Кюмюшлю мюйюзледе.

Бериледи налат да

Хар къайда кюйсюзлеге.

 

Ажымлы ёлюм кёпдю

Таулада эм тюзледе.

Къыйынлыкъ кёп келеди

Жарлыгъа, ёксюзлеге.

 

Дагъыда саула саулукъ

Ишлерин этедиле,

Бир бирге къала болуп,

Бушууну кеседиле.

 

Шукур болсун! – Адамны

Хорлатмай келеди эси,

Жашайды ол, жаулукъну

Аман тамырын кесе!

 

Хар къайда терслик сюйген

Терслигине жетеди,

Кязим да бу назмуну

Аны ючюн этеди.

 

Хар къайда да тюз адам

Тилейме хорласын деп!

Хар къайда да терс адам

Тюп болсун, онгмасын деп!

 

1916

 

 

   МАХЕТЧИ БЛА САЛИЙХАТ

 

Эки жаны – бийик тау,

Туугъан эдим бир элде.

Ёзени жай, тауу къыш,

Хауасы салкъын жерде.

 

Атам, анам къарт болду,

Юйюрде мен тамата.

Къатын ал деп къысдыла, –

Къайдан чыкъды бу хата?  

 

Бир ишге – ол уллу иш,

Сагъыш этерча болдум.

Элде адетге кёре,

Юйде къартлагъа сордум.

 

Къартла эркин этдиле

Ол оноуну кесиме.

Узакъ бармай, къоншуда

Тюшдю бир къыз эсиме.

 

Таукел этип тиледим,

Келечибиз – Карамай,

Бек къууанып айланды,

Башха ишге къарамай…

 

«Баблийгъа уа, бир Аллах…

Кёп къыйындан солурсуз,

Аллах айтса, топ кибик,

Толу юйюрлю болурсуз…»

 

Болса – болур кесича, –

Суу сурат, узун санлы,

Кёрсенг – къарап турурча,

Адепли, ариу сынлы…

 

Орамны ётдю Салийхат,

Биз сёлеше тургъанлай.

Аны кёрюп, тюрлендим,

Шо элия ургъанлай.

 

Салийхатны кёргенлей,

Баблийгъаны унутдум.

Таплыгъындан ийменип,

Сёлешмейин къутултдум.

 

Ашым, башым тас болду,

Жан тынчлыгъым къуруду.

Бара тургъан жолума

Темир къафу урулду.

 

Кечем, кюнюм чарс болду,

Къайгъыларым чачылды.

Жар оюлгъан жолума

Тейри эшиги ачылды.

 

Кёп айландым, уялып

Къызгъа халымы айтыргъа.

Бир кюн сакълап тургъанем,

Ол да суудан къайтыргъа.

 

Бийче къызлай атлады,

Челеклерин толтуруп.

Мен тансыкълап къарадым,

Туурасында олтуруп.

 

Секирип ёрге турдум,

Ол да суудан къайтыргъа.

Арсарсыз жолун тыйдым –

Кёлюмдегин айтыргъа.

 

Къарагъан къарамындан

Къамадыла кёзлерим…

Къайры кетип къалдыла

Мени айтыр сёзлерим?!.

 

         С а л и й х а т

Сёз къоратып къыйналма:

Айтырынгы билеме.

Ахшы жаш, къыз тилесенг,

Орамлада тилеме.

 

         М а х е т ч и

Базынмасам кесиме,

Чыкъмаз эдим аллынга.

Къарарыгьым келеди

Сени ариу халынга...

 

         С а л и й х а т

Сен таныйса атамы,

Тойгъа не мал соярса?

Къой, къарама къызына –

Кёз тийирип къоярса.

 

         М а х е т ч и

Кёзюм сенден тоймайды,

Сёзюнг кенгде къоймайды.

Къоркъма, сен кирлик арбаз

Къурманлыкъсыз болмайды.

 

        С а л и й х а т

Адет бла тилерча,

Бармыды уллу байлыгъынг?

Не тамаммы сунаса

Сыфатынг, чырайлыгъынг?

 

          М а х е т ч и

Ырысхы – ташадады,

Байлыкъ ючюн сюймедим.

Сюймекликни къарыуун

Санга дери билмедим.

 

        С а л и й х а т

Жюрек – жюрекге ачхыч,
Жюрегинги билеме.             

Къой, сени атам унамаз,    

Тахлыкъ къызын тилеме.

 

          М а х е т ч и

Сени ариу ауазынг

Акъылымы алады.

Атангы къатылыгъы

Манга къоркъуу салады.

 

      Салийхат

Мен да атамдан къоркъама,

Огъурсузду, кюйсюздю.

Къызын санга берирми –

Жарлыды дер, юйсюздю...

 

        Махетчи

Жарлылыгъын билмеген

Бай болуп да не этер?

Биз экибиз бир болсакъ,

Ол байлыкъгъа не жетер?

 

        Салийхат

Аллай насып ким берир – 

Сюйгенле бир болурча?

Мындан ары къоркъуусуз

Къайгъыладан солурча?...

 

              *  *  *

Ачыу тийди Калланнга

Салийхатны этгени,

Неден да кюч кёрюндю

Айтмай, къачып кетгени.

 

«Базынып тургъан къызым

Башымы кесип  кетди,

Къартлыгъымда уялмай

Халкъгъа чыкъмазлыкъ этди...

 

Уллу эди намысынг

Намыс керек жерледе...

Кёп жыллыны айландынг

Оноу этип элледе...

 

Халкъгъа этген оноуунг

Табылмады кесинге...

Болатлагъа къачаргъа

Къайдан тюшдю эсинге?..

 

               * * *

Забакълары, жыйылып,

Болатлагъа чапдыла.

Эки кёпюр арада

Кетмез ачыу тапдыла.

 

Уллу межгит аллында

Уллу уруш къурдула.

Махетчини бурнуна

Тыякъ бла урдула.

 

Адил кетди чапханлай

Черек кёпюрден ётюп,

Къолдан келмеди аны

Тыяргъа, ызындан жетип.

 

Цораланы юйлерине

Уруп кирди сормайын,

Къаны кетип бетинден,

«Сау кел», «сау бол» болмайын.

 

Кирип барса отоугъа – 

Жабыу артында адам жокъ!

Жер тюбюне кирсе да,

Тапмай къайтыр амал жокъ!

 

Арлакъ барып къараса – 

Мюйюшде хапчук тёбе.

Мюйюшде хапчук тёбе – 

Солуса, ёрге кёбе.

 

Адил жунчуп къалмады –  

Хапчукланы ташлады,

Сора-сурай турмайын,

Къызны тюйюп башлады.

 

«Ёлтюрсе – ёлтюрсюн» деген

Халы бар Салийхатны.

Бу юйге сюйюп келген

Жалы бар Салийхатны.

 

               *  *  *

Эсли къартла, сюелип,

Урушну да тыйдыла.

Айып этип Калланнга,

Кеси юйюне жыйдыла.

 

Этген ишин тюз кёрюп,

Ол кечгинлик сормады...

Тыякъ тийди киеуге,

Башха хата болмады.

 

Бир къауум кюн озгъанлай,

Келечиле келдиле.

Юйге окъуна киргинчи,

Болмазлыгъын билдиле.

 

Малкъарда къарт къалмады

Жарашдыра келмеген...

Бу дунияда болурму

Антына бир ёлмеген!..

 

Быллай а ким кёргенди – 

Адам сёзюн алмагъан,

Антына былай къаты...

Юйю къуруп къалмагъан!

 

Не кюрешдиле эсе да,

Жюреги тешилмеди,

Махетчини сартындан

Бир токълу кесилмеди.

 

               *  *  *

Быллай къууанч ким эштди – 

Тою-оюну болмагъан.

Келин келген кюнледе.

Юйю адамдан толмагъан.

 

Боза аякъ кётюрюп,

Адам алгъыш этмеген,

Бу хапарны къайгъысы 

Кёпге дери кетмеген.

 

Болатланы Махетчи

Бек айыпсыз жаш эди.

Ол жыйылгъан жерледе

Тенглерине баш эди.

 

Игиликден не хайыр –

Табылмаса жууукълукъ?

Арагъызгъа тюшгенди

Жылынмазча сууукълукъ.

 

Цораланы Ахматда

Кёп турдула къонакъда,

Аны этген намысы

Унутулмаз жомакъда.

 

Салийхатны къайгъысын

Бек кюрешди чачаргъа – 

Жюрегин жапсарыргъа

Кёлюн ашха ачаргъа.

 

Къайгъысы кёп Салийхат

Ашын-сууун да къойду.

Жашар ючюн термилген

Таза жанындан тойду.

 

Къатында тургъан  къызла

Ол жиляса – жиляйла.

Башын тобукъларына

Салса, чачын сылайла.  

 

Этген иши Ахматны – 

Унутулмаз, ёлсе да,

Жарымады Салийхат,

Ол не сыйлы кёрсе да!

 

Къонакълыкъдан келинни

Юйюне элтди кеси,

Кюнлюмде ёрлеп бара,

Тайышхан эди эси.

 

Болатланы къартлары

Къууандыла-жашналла.

Келин юйге келгенлей,

Иги къарап башлалла...

 

              *  *  *

Салийхат турду алай –

Адам бармай юйюнден,

Барлыкъла да къоркъдула

Атасыны кюйюнден.

             

Жангыз кичи эгечи,

Ташаланы келеди,

Анасы Айшат жиберген

Саугъаланы береди.

 

Арыкъ болду Салийхат

Жилягъандан, сагъышдан.

Анга ёлюрге къоркъууду

Атасы этген къаргъышдан.

 

Алай жашай тургъанлай,

Былагъа ауруу тийди.

Сиз кёрген мудахлыкъны

Сизге дери ким билди?

 

Салийхат онгсуз болду,

Жууукълары жетдиле.

Каланнга да сормайын,

Кеси юйюне элтдиле.

 

Кечгинлик тилеп къызгъа

Кюрешдиле Каланнга,

Бермеди ол кечгинлик

Сюйгенине баргъаннга.

 

Айшат жиляп тиледи – 

Женгилмеди сёзюне.

Къызы ёле тургъанда,

Къарамады кёзюне.

 

            *  *  *

Къазакъланы Жюнюсдю.

Жарсып, дарман излеген.

Дармандан ёллюклерин

Ол да, харип, билмегенд!

 

Кюнлюмге ёрлеп келдинг,

Дарман сууунг – къолунгда.

Къаллай огъурсузлукъ бар

Бюгюн сени жолунгда!

 

Сен келгенде, Махетчи

Тура эди жатханлай.

Ашы-сууу болмайын,

Къарны ичине къатханлай.

 

Махетчиге ичирдинг

Агъач аякъ толтуруп.

Бираз хапар да айтдынг,

Тюз аллында олтуруп.

 

Энди иги болур деп,

Махетчиге кёл этди,

Дарман сууун да алып,

Салийхатха ол жетди.

 

             *  *  *

Жарлы эгечинг Айшат

Къууанды келгенинге,

Шукур этди Аллахха

Жууукъну билгенинге.

 

Салийхат жатхан жерге

Чырмаусуз кирип бардынг,

Ёлмезлик жаш жанны сен

Ажалсыз тартып алдынг.

 

– Махетчиге ичирдим,

Игирек болуп къалды.

Сени да сау этер, – деп.

Дарманны аллына салдынг.

 

– Махетчи ичген суудан

Не болсам да, ичейим.

Сен келтирген дарманны

Жарарлыгъын кёрейим. –

 

Салийхат ичди суудан,

Не ичгенин билмеди.

Андан артда аузуна        

Ёлгюнчю суу тиймеди.

 

            *  *  *

Махетчи этген эди

Ахлулагъа аманат:

Салийхатха жаш тууса,

Атагъыз деп Къанамат...

 

Жарлы бала Салийхат,

Сездингми ажал келгенин?

Сен къалай да билгененг

Махетчини ёлгенин?

 

Кюн ортада жан берди,

Кёзлери ёрге аралып.

Къатынла сарнайдыла,

Жюреклери таралып…

 

Жарлы бала Салийхат,

Сездингми ажал жетгенин?

Сен къалай да билгененг

Махетчини ёлгенин?

 

С а л и й х а т н ы  

к ю й ю

 

«Жар башында таш юйчюк – 

Кесеу башлай къаралсын!

Мени жауум, жаш болуп,

Сюйгенине таралсын!..

 

Къая аллында кёкбаш юй

Шекер тузлай эрисин!

Мени жауум, къыз болуп,

Сюйгенине термилсин!

 

Эки жаны – бийнк тау. – 

Бир бирине оюлсун!

Сюйгенлени къоймагьан – 

Арасында жоюлсун!

 

Мен да барып бусагъат

Къабырынга кирирме.

Не жюрек къыйынынгы

Сормагъанлай билирме.

 

Мен туумай къалгъанлыкъгъа,

Не боллукъ эди санга?

Сен туумай къалгъанлыкъгъа,

Не боллукъ эди манга?

 

Быллай бир кюер кибик,

Сен не кёрюндюнг манга?!

Быллай бир сюер кибик,

Мен не кёрюндюм санга?!

 

Тюзледе субай чыбыкъ

Кёрмегенми эди жаным?

Тюкенде орус сурат – 

Кёрмегенми эдинг аны?

 

Сенсиз къалгъан дунияда

Мен къалай жашар эдим?!

Ауазынгы эшитмесем,

Акъылдан шашар эдим.

 

Сыфатынгы кёрмесем –

Кёрге кирип кетерем,

«Кел» дегенде – келмесем –

Кесими асмакъ этерем.

 

Энди сен ёлюп кетип,

Бу дунияда не манга?!» – 

Олсагъатдан жан берди,

Къалай тёзер эди анга?!

 

                *  *  *

Бир ауруудан аурулла,

Бир ауруудан ёлдюле,

Бир къабыргъа кирдиле,

Орталарын бёлдюле.

 

Къоямы эди атасы

Орталарын бёлдюрмей!

Кюйсюзлюгюн кёргюзтмей,

Анда да бир ёлтюрмей!

 

Ол эки да жарлыгъа

Бир жаназы этдиле,

Забакъланы серрейля

Бирем-бирем кетдиле…

 

Салийхатны    а у а з ы

 

Кёкге басхыч салгъанма,

Туманланы чачаргъа,

Атам Каллан къоймайды

Махетчи бла къачаргъа.

 

Къачсам а, биллик эдим

Къайсы жолну барыргъа.

Кюйсюз атам къоймайды

Болатлада къалыргъа.

 

Къартла ёрлеп баралла

Мени огъурсуз атама,

Тобагъа бир къайтмады

Мени этген хатама.

 

Сен не тукъум баласа –
Ата сёзге сыйынмай?
Къайры кетип бараса,             

Бу дунияда тыйылмай?!

 

Сен не тукъум анаса – 

Сабий ючюн жашамай?

Къайры кетип бараса,

Ичер сууунг бошалмай?..

 

             *  *  *

Дарман тапмай къалдыла

Сизни иги этерча.

Кимге не хата этдигиз – 

Жашлай ёлюп кетерча?

 

Сизге дууа жазмагъан

Халкъда адам къалмады – 

Бир себеплик келмеди,

Бир болушлукъ болмады!

 

Жансыз затха жан чыгъып,
Бу хариплеге эрирге             

Битеу Малкъар келдиле
Ёлюклерин кёрюрге.

 

Юч ёлюкню тюзетип,

Эки салгъа салдыла.

Быланы ахлулары

Жиляй-улуй къалдыла.

 

Бушуулары бир этди,

Балаларын къапдыла.

Сюймекликге жау болуп

Не игилик тапдыла?!

 

Ачылгъанлай къалгъанды

Махетчини эшиги,

Биргесине барады

Салийхатны бешиги.

 

Къарт атасы Каллан да

Бёркюн энишге кийгенди,

Жерге къарап къалгъанды.

Эки къашын тюйгенди.

 

Эфендиле айтдыла —

Бирге къабыр къазаргъа,

Сын ташларын бир этип,

Эки атны жазаргъа.

 

Къазыучула къаздыла,

Жазыучула жаздыла,

Дунияларын бир этип,

Азыучула аздыла.

 

Бир бирлерин сюйдюле,

Бир бирни ариу кёрдюле,

Бир ууахтыда ауруп,

Бир кюнде жан бердиле...

 

Ийнанмагъан – къарасын

Уллу Тюзде обагъа.

Энди къызы къачханла,

Къайтмамысыз тобагъа?

 

Меккя болсун, бир болсун

Уллу Тюзню обасы.

Кязим этген бу кюй да –

Малкъар Элни тобасы.

 

(?)

 

ДАСТАНЛАРЫ

Жаралы жугъутур

Бузжигит

Сары къошда

Махетчи бла Салийхат

 

 

 

«ИЙМАНДАН СОРА – ИЛМУ…»

 

 

Кязим хажини къаллай адам болгъанын игирек билирге сюйгеннге ма бу мен тёбен эсгерлик шарт окъуна тамамды. Бир жол, Кязим хажини сагъына келгенибизде, Шауаланы Миналдан манга быллай бир сейир зат айтды.

«Кязим сабий заманда, тенглери бла талада ойнай тургъан жерлеринде, эл аягъында аш юлешине тургъан хапар келеди да, бары да ары къуюлуп кетедиле. Кязим а, аякъчыгъындан болалмай, къалып къалады. Сора, алайны келе тургъан бир атлыны кёрюп, анга: «Мен уллу жаш болуп, арабчагъа иги юйренсем, – дейди, арабча юйрене тургъан заманчыгъы болады да, –  сени ючюн Къуранны он кере окъурма, мени ол аш юлешиннген жерге элт», –  деп тилегенди. Атлы да, сабий жашчыкъны ол таза сёзюне ышарып, Кязимни ол аш юлешиннген жерге нёгерлеринден эсе алгъаракъ окъуна жетдиреди. Кязим да, дейди, уллу болгъанында, ол киши ючюн деп, Къуранны он кере окъуп чыкъгъанды».

Ма он жыл андан бери, бу зат эсиме тюшген сайын, сейир этгенлей турама. Мен сейир этген не! Жюз бла эки жыйырма жыл чакълы заманны ичинде ол шарт Кязимни эллилерини эслеринде унутулмай тургъанын айтсанг а! Сабийлигинде берген сёзюне къартлыгъында да табыла билген Кязим! Ол сабий тазалыкъ Кязимни жюрегинде къартлыгъына дери сакъланып тургъаны сейирди да! Кертиси бла да, бу башхалагъа ушамагъан бир тауушлукъ адам болур эди ансы. Къаллай тазалыкъ, къаллай кертилик, къаллай адамлыкъ, акъыл-эс  болургъа керек эди ол ачыкъ жюрекде! Ол шарт окъана тамам эди адамны атын ёлюмсюз этерге. Десем да, турады да айтылып сау бир жюз бла экижыйырма жыл чакълы заманны! Атам-анам ючюн деб а ненча кере окъугъан болур эди Къуранны! Кесилиги ючюн а?..

Берген сёзюне алай табыла билген, Къураннга, диннге аллай ийнаныуу болгъан!..

Да, хоу, Кязимча закий акъылманны жаланда аллай жюрек, аллай ниет ёсдюрюрге боллукъ эди!..

Китапды Кязимге хар нени да башы. Сабийлигинден башлап – къартлыгъына дери, къартлыгъындан сора да…

«Амал эт, эркинлик къолдан кетгинчи!» Амалы – Китапха жазыллыкъ затладыла – сууабы, этген игиликлери…  «Эркинлик» дегени уа – жашау кеси!

Кязимни ангыламында жашау – ол эркинликди. Адамны дуниягъа келгени – эркинликге келиудю. Кеси башыны иеси, бир Аллахдан сора, адам кесиди. Анда иеси уа – мында этген ишлери.

Бу эркинлик санга ёмюрге берилмегенди, амал эт, эркинликден кетгинчи. Кетген а этерикбиз. Анда «эркинлигинг» мында ишинге кёре боллукъду. Анда «кёр шошлугъу уянырыкъды» къабыргъада эшик ачыллыкъды. Соруучула кирип келликдиле… Амал этген эсенг – онг жанындан келир сени Китабынг. (Анда да – Китап!)   Амал этмеген эсенг а – «Китабынгы солдан алып келирле, «Окъучу!» – деп, бетин ачып берирле». Окъусанг а – амал этмегенинг жазылып!..

Олму тюйюлдю поэзия? – диннге ийнанмай, башхача ангыларгъа сюйгеннге?  Ийнанмазчамыды не уа?..

Кетгенде да эркинликден кетеди адам. Тутулады… Сора ангылайды: мынды эркинлиги – ол азатлыкъ эди. Анда эркинлиги уа – мында жашаууна бичилген багъасы чакълы бир болгъанын…

Алыкъа хар зат да кеси къолунгдады.

Жаханим азабындан къутхарлыгъынг да…  Ол а неди? Ол а – окъууду!

 

Окъусанг – Къуран анда нёгер болур…

 

Къуран нёгери болгъаннга уа – жаханим жокъду! Къуран – окъууну, билимни белгисиди. «Не ючюн Аллах кёкню, жерни жаратды?» Соруууна кеси жауап этеди:

 

Бизни ючюн Къуран, китап эндирди,

Гюнях, сууап, ахшы, аман билдирди…

 

Кязим ийманны бла илмуну неден да бийикге кётюреди:

 

Иймандан сора илму –

Хар ахшылыкъны башы,             

Аллах сюйген адамны

Илму болур жолдашы.

 

Жахилни Аллах да сюймейди. Аллах да билимлини сюеди.

Анданмы адыргы этеди Кязим:

 

Китап окъуй билген –  аз,

Жахил жарлы халкъыбыз,

Жашайбыз, тогъубуздан

Кёп болгъанлай ачыбыз. –

 

деп? Былай къарагъанда, бу тизгинледе не поэзия эслерге боллукъду, дерсе. Мен да кёп заманны алай сунуп тургъанма. Окъуй билген аз, халкъ жахил, къарангы, къарны тоюп жашагъан адамдан эсе ачыбыз кёп дегенча. Кязим а башха «ачлыкъны» юсюнден айтады – билим ачлыкъны, билимлибизден – билимсизибиз (тогъубуздан ачыбыз) кёп болгъанын.

Иги эслеп къарагъыз: «китап… жахиллик… жашайбыз – тогъубуздан кёп болгъанлай ачыбыз». Билим ачлыкъ бла къарын ачлыкъны бирлигинден чыгъады бир сейир фикир.

«Китап окъуй билген аз!» деп жарсыгъан Кязим…

«Эфендиле жарамайла, Китаплагъа къарамайла…» – дей тургъан…

Халкъына хайырны китаплада излейди – билимде:

 

Жарлы халкъым, кёп китапла окъудум,

Андан санга хайыр чыгъар деп турдум.

 

Ненча сёзю, аманаты, осуяты барды окъууну, билимни, китапны сартындан! Къаллай хурмети – окъуулу, билимли адамлагъа! «Терк башында билим алгъан» Чёпеллеу эфендиге, Дагъыстаннга барып, «жахилликге дарман излеген» (!) Хажи Локъманнга, «хар илмуну тамам билген» мубарик Сагъит эфендиге, «китапланы терк окъугъан» Шауаланы Керимге, Къайсыннга аталып жазгъан назмусунда да халкъына «аман китап» бергенин энчи белгилегенди! Кёз тиймесин дегенча айтханды.

«Къазахстанда да китапла жыйышдырыргъа кюреше эди…Жокъ эди китап окъугъандан сюйген заты… Кязим ёлгенде, къабырыны баш жанына китапларын да салгъан эдиле…»

Жашауун «тамамлагъан» назмусунда да «кёп китап окъугъанын» эсгереди:

 

Мен бир инсан. Жашадым, жанды отум.

Темир да тюйдюм, кёп китап окъудум…

 

Халкъыбызны кёчюргенлеринде, хар бири жолгъа бирер зат алыргъа кюреше эди. Кими жан къалдырлыкъ зат, кими эсде къаллыкъ зат…

Кязим а не алгъан болур эди биргесине?

Кязим хажини къызындан туугъан Солтанланы Юзейирге Кязим аппасыны кёчген сагъатын сорама. Да бек сейир зат айтхан эди.

«Кязим, тата, мен, алтыжыллыкъ, – биз ючюбюзден сора юйде киши болмайды. Келелле бир заманда солдатла… Биз, сабийле, бизге укол этерге келген сунуп, тёгерекге чач-тюк болабыз. Таш-агъыч артына бугъабыз. Къуууп жетип, тауукъ балаланыча жыйышдыргъан эдиле… Машинагъа жюклеп тебирегенлеринде, Кязим, къадалып, китапларын алыргъа кюрешеди. Бир китап къысымны алып арбазгъа чыгъар да, солдатла Кязимни къолундан китап къысымын бери тартып алгъан заманда, китаплары жерге тёгюлелле да къалалла. Жер къаны болалла… Кязим да, тыягъы къолундан тюшюп кетип, жыгъылады. Тёрт аякъланнганлай, китапларын жыяргъа кюрешеди. Солдатла къоймайдыла муну. Бу да къолуна алгъанын – ала да тарта, сыйыра, бир жанына быргъай… Аякълары бла ура… «Давай, старик, давай!..» – дей, ары-бери соза… Кязим жилягъан эди алайда… Аман жилягъан эди!.. Мен да, солдатла алай артыкълыкъ этгенлерине тёзалмай, къычырыкъ-хахай этеме… Алай ким болушурукъ эди бизге!.. Дуния жиляу-сыйыт болуп тургъанда!..

Марап туруп, солдатла кёрмеген заманда, чабып, Кязимни бир китабын алып, къойнума букъдургъан эдим… Артда, вагоннга жюкленип бара туруп, ол китапны Кязимге бергенимде, жарыгъан эди. «Ай, иги жашым сен!.. Ай, иги жашым сен!..   Не иги этдинг! Не иги этдинг! Дин китабымы келтирдинг, жашым! Дин китабымы келтирдинг!..» – дей, мени къойнуна къысып, башымы сылай, бизни къайры эсе да бир къарангыгъа алып кетген эдиле…»

 

Абдуллах Бегий улу.

 

 

КЯЗИМНИ ДИН НАЗМУЛАРЫ

 

*  *  *

Иймандан сора илму – 

Хар ахшылыкъны башы.

Аллах сюйген адамны

Илму болур жолдашы.

                

КЁЧМЕНЛАНЫ ИСА ХАЖИНИ

             НАЗМУСУ

 

Иса хажи айтханды:

«Биз Меккагъа барайыкъ,

Мухаммат файгъамбаргъа

Салауатла салайыкъ.

Уллу Аллахны жолунда

Тазаланып къалайыкъ,

Хар муслимге болуп сакъ, –

Тюз ниетден къарайыкъ».

 

Жолугъуп муслимлеге,

Саламлаша баргъанбыз.

Аллах-Карим жолунда

Жаназыла къылгъанбыз.

 

Иса хажи айтханды:

«Биз Меккадан келебиз,

Жахиллени барына

Тюз шагъатлыкъ этербиз.

Ийнанмагъан болса уа,

Уллу Аллах кёреди.

Муслийманны барына

Шафауатын береди».

 

Уялмагъыз, адамла,

Нюр Меккагъа барыргъа,

Хукмучуну юйюнде

Сууаплыкъла алыргъа.

 

Иса хажи айтханды:

«Биз Мисирге барайыкъ,

Суусуз-юзмез жоллада

Уллу Аллахны таныйыкъ...»

 

Сагъыннганбыз Аллахны,

Кааба ташны кёргенбиз,

Бызынгыда къартлагъа

Земзем суу келтиргенбиз.

 

Аллахны жолу бла

Барыр кюннге жетгенбиз,

Меккадан, Мадинадан

Нюрле алып келгенбиз.

 

Сан минг адам кёргенбиз,

Тамашагъа къалгъанбыз,

Андан сора ниетни

Хакъ жолуна бургъанбыз.

 

                     *  *  *

Бир Аллахдан киши жугъун жашырмаз,

Гюняхлыгъа жаннет эшик ачылмаз.

 

Сокъураныр Ибилисге алдатхан,

Себеп болмаз къыямат кюн Аллахдан.

 

Ахыратда азап токъмакъ тийдирир,

Андан сора жаханим от кюйдюрюр.

 

Харам болур кеси кесин ёлтюрген,

Тиширыугъа саякъ ниет келтирген.

 

Къайтышханнга болур кечим, мархаба,


«Аллах бир» деп, кёлюн анга салгъаннга.

 

Сауал жокъду мурдаргъа жол къояргъа,

Муслийманнга муслийманны жояргъа.

 

1899

 

                        *  *  *

Бу дунияда сакъ болайыкъ намазгъа,

Къыямат кюн жаханимге бармазгъа.

 

Бек тутайыкъ оразаны, рекятны –

Къыямат кюн сен табарса хар затны.

 

Ойлашмасанг бу дунияны халындан, –

Кёзюнг тоймаз бу дунияны малындан.

 

Чархынг къоркъмаз жаханимни отундан,

Айланырса, шайтан сюрюп артынгдан.

 

Аллах, мени сен иймандан айырма,

Мен жарлыны дин исламдан айырма...

 

Топурагъынг басар мени санымы,

Кяфырлыкъгъа къыйнап алыр жанымы.

 

Атам, анам билмез анда халымы,

Къара жилян ичер анда къанымы.

 

Гюняхланы тар къабырда жетдирир,

Намазланы къызгъан темирде этдирир.

 

Хар намазын къатлап-къатлап тёлетир,

Ургъан сайын сен жарлыны кюл этер.

 

Кёрмеймисе адамланы кетгенин,

Къолларына не зат алыл элтгенин?

 

Муслийманла, ийман жолгъа къайтайыкъ,

Тоба этип, «Аллах, Аллах» айтайыкъ.

 

                         *  *  *

Бу дунияда ким, бай болуп, менсинмеди?

Жашау излеп, кюрешледе ким кюймеди?

Жаланнгачлыкъ, ачлыкъ, бушуу ким кёрмеди?

Бир тау къоймай, бийигине ким ёрледи?

 

Къайсы факъыр артмакъларын унутду?

Къайсы залим бар душманын къурутду?

Аны ючюн а барабыз биз къуюла –

Алай татлыды ахырзаман бу дуния!

 

                  *  *  *

Байгъа сен байлыкъ кёп бердинг,

Жарлыгъа тарлыкъ тежединг.

Аллах, олмуду тюзлюгюнг,

Биз жарлылагъа берлигинг?

 

Кючлюге сен кюч къошаса,

Кючсюзню унутуп къояса.

Аллах, олмуду къадарынг,

Биз жарлылагъа мадарынг?

 

Жауунну кёлге тёгесе,

Жарлыны жерге кёмесе.

Аллах, олмуду буйругъунг,

Ёмюрге этип турлугъунг?

 

1900

 

                    *   *   *

Жарасы болмай – жюреги кюймез,

Тыякъ тиймеген – зулмуну билмез.

 

Къан жараладан, тыякъдан бездик.

Аллах, кёресе, барына тёздюк.

 

Аллах, кёресе, барына тёздюк,

Барына тёздюк, къайдады тюзлюк?!

 

Огъесе, анга къарымай кючюнг,

Бизними къыйнайса бары да ючюн?

 

                             *  *  *

«Сюйгенлеге узакъ тюйюлдю Багъдад», – 

Дейдиле, Арабда шахарны махтап.

Мен да келдим, Кааба ташха баш урдум,

Бу сыйлы къабырны аллында тохтап.

 

Файгъамбарны сыйлы жерин таныдым,

Тобукъланып, намаз этдим, жарыдым.

Кёп шыйыхла болуп кетген бу юйде

Кёзюм кёрдю бий Аллахны жарыгъын.

 

Межгитледе намаз минчакъ санадым,

Михрапдан ууаз эшите, кёп къалдым,

Бу жабышмакъ тыягъыма тыянып,

Шыйыхлача, Кааба ташха къарадым.

 

1902, Багъдад

 

                             *  *  *

Муссаны къатлап, Тур таууна чыкъдым,

Файгъамбардан изми излеп, талчыкъдым,

Тобукъланып, къол жайып тилек этдим,

Изми жокъ, мухажир азабын чекдим.

 

Турдан къарадым, Иричи башындан

Элге къараучумча эрттен чагъында.

Кёрдюм: адамла – палах тузагъында,

Аллахны жууугъунда, узагъында.

 

Кёреме: кёпдю бахча, ашлыкъ, сабан;

Жокъ къуллагъа белни тюзетир заман.

Тохтагъаннга бай кётюреди табан,

Жарлыны сабийи ач, юсю жалан.

 

Жер иеси – жут, тебинеди кёзге,

Амал жокъду жарлыгъа ишлемезге,

Мангылайгъа жазылгъанын кёрмезге,

Ишлей-ишлей, аман бла ёлмезге!

 

Араб жерин къыдырып, аны кёрдюм,

Тур таууна кёп къарап, сейирсиндим:

«Жер къайда да не ариу эди!» – дедим.

Аллах, сен барын адам ючюн бердинг.

 

Да сора былай къыйынлы некди ол?

Кёзю сокъур, кёлю такъыр некди ол?

Туууп, жашап, былай факъыр некди ол?

Юйсюзледен, факъырладан толуп жол?

 

Аны кёре, жюрек жауум бошалды,

Аллах бла узакъ болду ушагъым.

Къарыусузгъа инжиуде жокъ къошагъым,

Жел кюйдюрген къуу агъачха ушадым.

 

1902

 

                            *  *  *

Арабда да шашхынланы кёрдюк биз,

Ала кибик, шашхын болуп келдик биз.

 

Керти къулла, – дуниялыкъдан азатла, –

Жаннет излеп, кюн кёрмеген жазыкъла.

 

Къуюлгъанбыз муслийманла жоллагъа,

Эшикдеди юйде кюню болмагъан.

 

          ИЙНАНМА ДУНИЯГЪА

 

Дуния бла бек дос болуп не этерсе?

Бир кесекге бу дунняны элтирсе.

Душман болуп, айырылып кетерсе, – 

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Шат болурса, къууанырса, кюлюрсе,

Тауусулмаз узакъ ёмюр тилерсе,

Барын къоюп, къара жерге кирирсе, – 

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Жан алмакъны халларындан безерсе,

Азырайылны кёрсенг, умут тизерсе.

Дуниядан къууанчынг бла кетерсе.

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Азырайыл келир, алыр жанынгы,

Жан алгъанда къалтыратыр санынгы,

Жууукъларынг талар жыйгъан малынгы.

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Сенден Адам ийнамлы эди – айырды,

Кёрдюнг – Хауагъа да не ишле буюрду,

Ненчауланны, алдап, жерге кийирди.

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Бир файгъамбар мында отан этмеди.

Ненча алим муратына жетмеди!

Ненчауланны умутлары битмеди!

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Айырмады не къул, не бий, не залим,

Мухаммат къалмады мында, не Алий,

Къарачы сен – къоярчамыды хали?..

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Бир бирлерин артда къоюп кертиле,

Абу-Бекир, Омар, Осман кетдиле,

Алдауду бу сени кибик кёплеге.

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Юч жыйырма тёрт минг набий къойлады,

Ненчалары кетгенде да – тоймады.

Бирине да дуния: «Тохта!» – демеди.

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

Сен турурса къардаш болуп, дос болуп, – 

Ол да санга къадалгъанлай, къаст болуп.

Ахырында сен къалырса тас болуп.

Ийнанма дуниягъа: алдар ол мискин.

 

 

                             *  *  *

 

Аллах, сен кеч: сейир этгеним уллу:

Санга табына эсе адам улу,

Мухажирле, хаж къылыргъа келгенле,

Патчахла да эселе сени къулунг,

 

Сен жаратдынг эсе жанланы барын,

Кырдыкланы, ташланы, жер сууларын,

Сангыраула, сокъурла, гитче-уллу

Санга санай зселе жарсыуларын,

 

Сёзюнгю да айтдынг эсе Мухаммат

Алейхусаламгъа сен, берип къууат,

Ол эсе сени бу жерде келечинг,

Ол эте эсе ишибизге сауал,

 

Сора нек юлешинеди сени сёзюнг,

Жюрекледе къалдырмайын бир тёзюм?

Кими – сюфю, кими шейит, кими сюннет,

Барын кёре, тынгылайса сен ёзюнг?!

 

1904

 

                           *  *  *

Хаж къылгъан иги, – дауум жокъ анга,

Тийишлиди хаж къылыу инсаннга.

 

Алай ачыкъды Кязимге бу зат:

Адам жюреги Каабадан узакъ.

 

Жолу да къыйын – сыйрат тарынлай,

Кимлери ёталыр, барырмы абынмай?

 

Минг бир эшити, бу деп танылмай,

Кимлери ачып, барыр жангылмай?

 

Кааба ташха жол салдым мен мискин,

Жеталырмамы, болурму изми?

 

Мухажир жолда айтады Кязим:

Билмейди, харип, билмейди ёзюн.

 

                    *  *  *

Къачханнга – къач, къутул деген Аллах,

Къуугъаннга – къуу, жет, кем деген Аллах,

Къачханны, къуугъанны да биргесине

Узакъгъа, кенгнге жетген Аллах.

 

Мени биргеме намаз къыласа,

Кёзюме, къашыма къарап тураса,

Мен кёрмейме, сен туурадаса,

Ийнегими саусам – къууанаса.

 

Тик арбазыма къарангы тюшсе,

Сени къачынг – кюн жарыкъды бизге,

Шош къарайса къыйынлы жерибизге,

Сенге бюсюремейсе хатерибизге.

 

Акъ къаяла башындан жол саласа,

Жауун булутла къаралып чыкъсала.

Элия отла жашнап чакъсала,

Иебиз санга жалынчакъ салам.

 

Билебиз сени барлыгъынгы,

Кёребиз кючюнгю, жарыгьынгы,

Аны ючюн айтабыз тарыгъыуубузну,

Кетмеген, азаймагъан жарсыуубузну.

 

Зинданда жесирни таукеллиги,

Шашхан къулну умуту, къайтышыуу,

Сау адамны тилеги, ашы-сууу,

Аллах, жокъду бизге ашыгъыуунг!

 

Барына кёл берирге жарагъан,

Къаяладан, сууладан да къарагъан

Аллах, къайгъырмадынг шо бир кере,

Кязим жилягъанда, терсликни кёре.

 

Зинданнга тюшдю ийман нёгерим,

Хан къаласына, кёкге ёрледи,

Аллах, барына кёзлеринг жютю, –

Жерде зулмуну бир нек кёрмединг?

 

Санга тарыгъа, жалбара къарыйбыз,

Себеплик жокь, тарыкъгъандан арыйбыз,

Аллах, энди ахырыбызгъа тыяндыкъ,

Жокъмуд сенден, жокъмуд бизге тыянчыкъ?

 

 

                    *  *  *

Бир Аллахны ташда, сууда излейбиз,

«Терекде да, кырдыкда да – Ол!» – дейбиз.

Аллах керти жюрекледе болгъанын

Унутабыз, сурай келсек – билмейбиз!

 

1905

 

                   *  *  *

Къарындашым, тынгыла манга:

Бир хапар айтайым санга,


Сен шексиз ийнансанг анга – 

Кече жукъламазса тангнга.

 

Ёлюм келир бизге билмей,

Алып кетер бизни сюймей,

Биз барырбыз жиляй-кюлмей,

Киши къалмаз мында ёлмей.

 

Къангагъа салып жуудурур,

Басхычха салып къуудурур,

Юсюбюзге къум къуйдурур,

Мункар, Накирге буюрур.

 

Мункар, Накир келир бизге,

Сууал этер бизге, сизге,

Бюсюремей сёзюбюзге,

Тебинирле кёзюбюзге.

 

Биз не этербиз ол заманда, –

Бизде къарыу къалмагъанда?

Жууабыбызны алмагъанда,

Бир болушлукъ болмагъанда?

 

Къысса бизни къабырыбыз,

Нечик тёзер сабырыбыз?

Юфгюрюлгенде сурубуз –

Биз къымыжалай турурбуз.

 

Сюрдюрюрле артыбыздан,

Жюкле салыр сыртыбыздан,

Терле агъар чархыбыздан,

Айырырла жартыбыздан.

 

Бу ишлени биз кёре туруп,

Нек жюрюйбюз ёре туруп,

Не этерикбиз ёле туруп,

Жаныбызны бере туруп?

 

Биз кёрлюкбюз бу халланы,

Биз берликбиз бу жанланы,

Къоярыкъбыз бу малланы,

Чиритирбиз бу санланы.

 

Нек жаншайса, Кязим харип,

Гъафилликге мугътариф,

Кёп гюняхлагъа мугътариф,

Кечсин гюняхларын Латиф.

 

Аллах аны керти этсин,

Муратлагъа тамам элтсин,

Сыйратындан чабып ётсюн,

Ахырда жаннетге кирсин!

 

 

                           *  *  *

Къарындашым, беш намазны, кел, таны, –

Беш намазны къылмаучуну – бил аны, – 

Бетинде болмаз аны халал къаны,

Харамдан тыйылмаз аны хар саны.

 

Не харипди беш намазны этмеген,

Китап айтхан къулагъына ётмеген,

Бу дунияда муратына жетмеген,

Ёле туруп, ийман бла кетмеген.

 

Бир сагъатны ырахатланып жашамаз,

Бар малындан, кёзю къыйып, ашамаз,

Бу дунияны къайгъысындан бошамаз,

Этген иши шериатха ушамаз.

 

Ахыратын дуния малгъа ол сатар,

Жассы намаз этмегенлей ол жатар,

Узунуна жатып жукълар, сын къатар,

Жукълай кетсе, бир заманда танг атар.

 

Кюн тийгинчи кие билмез кёлегин,

Къууандырыр кяфыр шайтан халегин,

Мудах этер сууап жазгъан мёлегин,

Ашар-ичер, тамам этер керегин.

 

Ашап битсе, ныгъышлада олтурур,

Ныгъышланы фитна бла толтурур.

Аман тилин фитна сёзден тыялмаз,

Аллах къарап кёре турса уялмаз.

 

Аллах, кюч бер Китап айтханны этерге,

Къыямат кюн жаннетлеге кетерге.

 

                             *  *  *

Ажал деген хапар берип келмейди,

Болжал тилегеннге – болжал бермейди.

 

Патчахны да патчахлыгъын билмейди,

Жетишгенде, жанын соруп алмайды.

 

Патчахды деп, анга хурмет этмейди,

Хурмет этип келсе, элтмей кетмейди.

 

Ултха берсенг – унутдум деп кетмейди,

Туура бир такъыйкъа болжал этмейди.

 

Сыйлылыкъдан къоя болса биреуню,

Ажал къабыл эте болса тилеуню, –

 

Расулланы къояр эди – элтгенди,

Къоймай, экен, кезиу бизге жетгенди.

 

Бугъуп, къачып не дау этип жюрюрсе,

Бош жер сунуп, аны юйюне кирирсе.

 

Анда да сен хыр-хыр этип ёлюрсе,

Жанынгы да бу халлада берирсе.

 

Бир Аллахдан башха – барын жыгъады,

Акъгъа чёргеп, къара жерге сугъады.

 

Бу халланы ойлашмайса, телисе,

Бир Аллахны аллына бир келирсе.

 

Амал эт сен, ажал санга жетгинчи,

Жашлыгъынг да сенден къуру кетгинчи.

 

 

            АЛДАНМАГЪЫЗ

      АХЫРЗАМАН ДУНИЯГЪА

 

Жаннет деген олду, халын айтайым,

Къулакъ салып тынгылагъыз хар дайым.

Хадиследе кёргениме къайтайым, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Ачып жерде бизни ючюн жаннетин,

Жаратханды ашын, сууун, шербетин,

Земзем сууун, алхам-тюрлю кёгетин, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Ишлегеннге жаннет эшик ачылыр,

Нюр тёгюлюр, шафауатла чачылыр,

Махтау, рахму, кечгинлик да табылыр, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Зулмучула жаханимге кирирле,

Сюеклери жаннган отда кюерле,

Кеч билирле, тобукъларьш тюерле, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Сыйлы къулла сафарларын сюерле,

Жетмиш тюрлю дарий кийим киерле,

Бир бирине салат-салам иерле, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Хар адамны тюзлюгю терк билинир,

Ахыратда юлюш болуп келинир,

Анга кёре сайлау, къуллукъ берилир, –

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Тюплерине алтын тахта салыныр,

Тюбю бла татлы суула барылыр,

Хар бир ичги анда халал болунур, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Къолларында нюр тыйылмаз жарыкъдан,

Къыйналмазла иссиден не сууукъдан,

Инжилмезле бир да анда тарлыкъдан, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кёгетлери тюрсюнюнде бир болуп,

Чайнагъанда, хар бириси минг болуп,

Ол зауукъгъа жетиширик ким болур? – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Неден сюйсе, келип андан ашарла,

Тюплерине атлес тёшек атарла,

Бу зауукъгъа кирип, анда жашарла, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Ол зауукъгъа насыплыла жетерле,

Сыйлы Аллахха зияратла этерле,

Ассы къулла андан узакъ кетерле, –

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кюрешейик ийман бла ёлюрге,

Сыйлы Аллахны анда нюрюн кёрюрге,

Жаныбызны хакъ жолуна берирге, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кязим хажи шашханлагъа кюеди,

Амал бла жукъ тапмазын биледи,

Гюняхлары кечилсин деп тилейди,

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Сыйлылыгъы жарты болмаз не такъыр,

Кязимни да женнетинге сен чакъыр,

Къайры барса, рахмат тилейд ол факъыр,

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Келиннгенди бу дунияда хыйсапха:

Я-раппана, салма уру азапха,

Атма бизни харап бла илкъапха, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Хар адамны сыйрат бла къууарла,

Гюняхларын, сууапларын сурарла,

Ахыр-ауал, анда сюдню къурарла, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Китапларын алып келип берирле,

Гюняхларын, сууапларын кёрюрле,

Гюняхлыны кер агъачха керирле, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кимни келир онг жанындан китабы,

Хар ишини анда болур хыйкъабы,

Кимни къууанч, кимни жиляу хыйсабы, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кимни артдан, солдан алып келирле,

«Окъучу!» – деп, бетин ачып берирле,

Бу дуниягъа ойлашмагъан телиле, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Ол деп, бу деп, сылтау этип башларла,

Сокъуранып, хар ким эсин ташларла,

Башыбызгъа жетиширик ишлелле, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Хазыр сылтау къабыл болмаз биреуге,

Себеп келмез жал барыудан, тилеуден,

Башха къалмаз жаханимге сюрюуден, –

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Не ючюн Аллах кёкню, жерни жарытды?

Акъыл берип, аны бизге танытды? – 

Барын толу адам ючюн жаратды, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Бизни ючюн Къуран, китап эндирди,

Гюнях, сууап, ахшы, аман билдирди,

Жерни, сууну аны кибик сюйдюрдю, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Алдадыкъ биз файгъамбарны кёп кере.

Чархыбызны Аллах этдик кёз кёре,

Энди бизге ол чархыбыз не бере? – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Келигиз, биз ассылыкъдан къачайыкъ,

Жюреклени игиликге ачайыкъ,

Кёзюбюзден къан жилямукъ чачайыкъ, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Айбат ишге арытайыкъ санланы,

Ийман бла кетерейик жанланы,

Кёп жыймайыкъ къолгъа фитна малланы,

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кязим хажи жалгъан зикир этмейди,

Игилик – аз, гюнях бизден кетмейди,

Факъыр сёзю чапыракъдан ётмейди, – 

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

Кёпле кетген бу дуниядан кетербиз,

Сакъ жауунлай, юркген атлай ётербиз,

Дуния малын, хазналарын не этербиз? –

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа.

 

1912

 

 

ДИН КЪАРЫНДАШЛАБЫЗ БИЗ

 

 

Къуранны алабыз къолубузгъа,

Аллах деп, чыгъабыз жолубузгъа,

Къарайбыз онгубузгъа, солубузгъа, – 

Дин къарындашлабыз биз.

 

Уллу Аллах бир кюн жаратханды,

Жанланы, тиллени танытханды,

Билебиз, Куранда жазылгъанды, –

Дин къарындашлабыз биз.

 

Хакъ, жанны бары бир кюн туугъанды,

Бир жазыу, бир ёмюр салыннганды,

Шукур, мажюсюлюк къалгъанды, –

Дин къарындашлабыз биз.

 

Муслийман, гяуур деп кюрешмейик,

Игиге, аманнга юлешмейик.

Тюз болуп, бир бирге илешейик, –

Дин къарындашлабыз биз.

 

Тиллени, халкъланы айырмайыкъ,

Къарыусузгъа жалкъа къайырмайыкъ,

Тюз болайыкъ, жарлыгъа къайгъырайыкъ,

Дин къарындашлабыз биз.

 

Кяусар суулай болсун ниетибиз,

Ачыкъ болсун дуниягъа бетибиз,

Онг тапсын, тюзелсин миллетибиз, – 

Дин къарындашлабыз биз.

 

Алам тилин Сулейманча билейик,

Ырысхы – не, огъурлулукъ тилейик,

Дунияны жалгъанлыгъын билейик, – 

Дин къарындашлабыз биз.

 

Ёксюзлеге къарыу-къанат берейик,

Аллах бирди, хатерлерин кёрейик,

Ассы болмай, даулет бла ёлейик, –

Дин къарындашлабыз биз.

 

 

               *  *  *

Жаным – къанатлы мени, –

Учар да кетер кери,

Тёммегим жерге кирир,

Таныр къарангы кёрню.

 

Мени бу жер кесине

Къошар, топуракъ этер, –

Кёп зат келир эсиме, –

Соруучуларым жетер.

 

Аллах сёзюмю эштир,

Халыма хукму этер:

«Не жарлы жан эди!» – дер,

Гюняхларымы кечер.

 

 

       Ийман бла къалыгъыз

 

Кёп жюрюдюм, хакъыйкъатха танышма,

Намысынгы дуния малгъа алышма,

Хыйла ишге, харам мюлкге къатышма,—

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Къайдадыла файгъамбарла, игиле?

Жюрютгенле алтын тахла, сюнгюле?

Ажал жетди, бары жерге кирдиле, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

«Аллах – менме!» – деп сюелди ол Мансур,

Ажашханнга, тоба этип, ким жарсыр?

Кенгде къалыр аллайлагъа нюр Кябсыр, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Жашау кюнюн таш да, суу да тауусур,

Тауда кийик, тюзде тюе ауушур,

Кязим хажи ууаз беред, сёзю – сур, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Оюлурла юйле, бийик къалала,

Къуу болурла таула, жашил талала,

Шаудан суула къургъакъ ташдан толурла, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Топуракъдан жаратылдыкъ, топуракъ

Болур бизге тёшек, жастыкъ, опуракъ,

Керек бизге Къуран, китап окъумакъ, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Кючю, жауу кетер эки кёзюнгю,

Хыйсаббы аз, учуз болур сёзюнгю,

Эл кенгешге чакъырмазла ёзюнгю, –
Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Женгсиз кёлек кийдирирле, тенг кесип,

Агъъач атха миндирирле, терк жетип,

Къъабыр дууа билдирирле, эсгертип, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Сын ташынгы сары ташдан салырла,

Къабырынга, жаназынга барырла,

Сен кетерсе, таула, тюзле къалырла, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

Жарсымагъыз, игиликни билген – аз,

Анны ючюн дерт тутаргъа жарамаз,

Себеп берген къайтырына къарамаз, –

Ёлмезлик жокъ, ийман бла къалыгъыз.

 

 

БАШЛАРЫ

 

«ИЙМАНДАН СОРА ИЛМУ…»

«Иймандан сора илму…»

Кёчменланы Иса хажини назмусу

«Бир Аллахдан киши жугъун жашырмаз…»

«Бу дунияда сакъ болайыкъ намазгъа…»

«Бу дунияда ким, бай болуп, менсинмеди?..»

«Байгъа сен байлыкъ кёп бердинг…»

«Жарасы болмай – жюреги кюймез…»

«Сюйгенлеге узакъ тюйюлдю Багъдад…»

«Муссаны къатлап, Тур таууна чыкъдым…»

«Арабда да шашхынланы кёрдюк биз…»

Ийнанма дуниягъа

«Аллах, сен кеч: сейир этгеним уллу…»

«Хаж къылгъан иги, – дауум жокъ анга…»

«Къачханнга – къач, къутул деген Аллах…»

«Бир Аллахны ташда, сууда излейбиз…»

«Къарындашым, тынгыла манга…»

«Къарындашым, беш намазны, кел, таны…»

«Ажал деген хапар берип келмейди…»

Алданмагъыз ахырзаман дуниягъа

Дин къарындашлабыз биз

«Жаным – къанатлы мени…»

Ийман бла къалыгъыз

 

 

ДИН  ЧЫГЪАРМАЛАРЫ

 

 

        АЛЛАХХА МАХТАУ

 

Махтау болсун бир Аллахха бу келям!

Файгъамбаргъа болсун салауат-салам!

 

Сора болсун – асхабына, алина!

Андан сора – муслийманны барына!

 

Ай, мукъмин, ай, тынгыла бу сёзлеге;

Жилямукъла келир, эштсенг, кёзлеге.

 

Алдатмай тур кесинги дуния малгъа,

Ышанмай тур келип къаллыкъ ажалгъа.

 

Амал эт, эркинлик къолдан кетгинчи,

Къайгъынгы кёр, ажал санга жетгинчи.

 

Узун тутма бу дунияда амалны,

Унутмай тур санга келлик ажалны.

 

Кёп жыйма бу дунияны кир малындан,

Санга айтама ёлмекликни халындан:

 

Ёлюр ауруу тийип, алай жатарса,

Бир заманда, уянып, кёзюнгю ачарса.

 

Къаргъанырса – къоймай намаз къылыргьа,

Мюлкюнгю берип, башынгы жулургъа.

 

Этгенлеринг тюше башлар эсинге,

Къоркъуу келир ол заманда кесинге.

 

Къабыл болмаз ол заманда сёзлеринг,

Бу дуниягъа къарай кетер кёзлеринг.

 

Азырайыл алыр сени жанынгы,

Олсагъатдан тюзетирле санынгы.

 

Моллала къангагъа салып жууарла,

Эки къаты акъ бла да чулгъарла.  

 

Жансыз атха салып, жолгъа чыгъарла,

Ахлуларынг сени ызынгдан жилярла.

 

Жамауатынг санга намаз къылырла.

Элтип сени тар къабыргъа салырла,

 

Терк къуярла юсюнге анда топуракъ...

Жан кирир да, къобарса сен къоркъаракъ.

 

Ол заманда билирсе ёлгенинги,

Кёрюрсе тар къабыргъа киргенинги.

 

Къулакъ салырса анда келямлагъа,

«Сауман!» – деп къычырырса адамлагъа.

 

Бир адам да эшитмез анда сёзюнгю,

Кёрюрсе къабырда жангыз ёзюнгю.

 

Адамла да, кёмюп, къайтып кетерле.

Мычымайын Мункар, Накир жетерле.

 

Аллах, файгъамбардан сууалла этерле,

Уллу, гитче къоймай, алай тинтирле,

 

Ахшы болсанг, сени ариу кёрюрле,

Бири соруп, бири жууап берирле.

 

Бек сурарла: «Айтчы!» – деп намазынгдан,

Хайыуанла жилярла ауазынгдан.

 

Хар бир затны къалдырмайын сорурла,

Жууап бералмасанг – токъмакъ урурла.

 

Мункар урса – сени кёкге миндирир,

Накир урса – сени жерге сингдирир.

 

Мункарны аузундан отла чачылыр,

Къабыргъа жаханим эшик ачылыр.

 

Мункар сорур санга «сурияний» тил,

Бу ишлени кёрлюгюнгю шексиз бил.

 

Къабыр къысар, кючлю тарлыкъ жетдирир,

Жиклеринги бир биринден ётдюрюр.

 

Окъусанг – Къуран анда нёгер болур,

Намаз къылсанг, къабырынг нюрден толур.

 

Тамам этсенг хаж, ораза зекятны, –

Къууанып табарса анда хар затны.

 

Мункар, Накир тынч сууаллар этерле,

Жубата, жукълатып, берип кетерле.

 


Сен – махшаргъа дери анда къалырдан,

Къобар ол кюн хар адам да къабырдан.

 

Санга ол кюнню халларындан айтайым, –

Махшар халкъны таурухуна къайтайым.

 

Къобарса къабырдан, сур юфгюрюлюп,

Къалырса ол жерде минг жыл тирилип.

 

Къобарса къабырдан кесинг жаланлай,

Махшар кюнде сен жюрюрсе жаяулай.

 

Къоркъгъандан, анда кёзюнгю къакъмазса,

Бир сёз сёлеширге изми тапмазса.

 

Тузча болур ол кюн анда эриуюнг,

Табалмазса кирирге бир сериуюн.

 

Жууукъгъа энер кюн да, бир атым къадар,*

Табалмазса ол кюн къутулур мадар.

 

Кюн иссиден ол кюн мийисинг къайнар,

Ачыуунгдан ол кюн жюрегинг жанар.

 

Жюклерсе ол кюн аркъанга адамынгы,

Билалмазса ол кюн боллукъ халынгы.

 

Батарса белинге дери тереннге,

Башха сагъыш келмез кёлюнге.

 

Къайгъы алыр ол сени башынгы,

Танымазса, кёрсенг, кеси жашынгы.

 

Элгенирсе ол кюн этген хатангдан,

Ёнгелерсе ол кюн кёрген атангдан.

 

Эки жыйырма он сууалгъа барырса,

Жууап бермегенде, минг жыл къалырса.

 

Жууап бергенинглей, женгил ётерсе,

Андан сора сен хыйсапха жетерсе.

 

Барырса хыйсапха, аман къыйналып,

Турурсан Аллахны аллында уялып.

 

Къарарла, тефтеринги санга берип,

Жилярсан, ичиндегилерин кёрюп.

 

Аллах санга хыйсап этер сагъатха,

Санларынгы сёлешдирир шагъатха.

 

Барырса анда сыйратха терк сюрюлюп,

Кетерсе сыйратдан энишге юрюлюп.

 

Эмерле жилянла, юсюнге жыйылып,

Жанарса жаханимде жыйырылып.

_________

1 Атым – садакъ окъ учхан узакьлыкъ.

 

Шайтан бла сени бирге байларла,

Этинги жаханим итле чайнарла.

 

Жилярса ол кюн: «Суу беригиз, – деп, –  манга!»

«Жаншай тур!» – деп жууап этерле санга.

 

Сюе болсанг жаханимге бармазгъа,

Кюреш Ибилисге боюн салмазгъа.

 

Дуния бла нафс айтханнга айланма,

Жаханимде шайтан бла байланма.

 

Нек алмайса бу сёзлени эсинге,

Нечик жазыкъ эталмайса кесинге?

 

Къарындашым, бу сёзлени ариу ал,

Китап айтхан хар бир сёзге боюн сал.

 

Ахшылыкъ этсенг, дунияда бир берип,

Къууанырсан, ахыратда он кёрюп.

 

Хайыр этсенг бу дунияда къуллагъа,

Эркин болурса жаннетде хурлагъа.

 

Къонакъ келсе сени юйюнге – ариу кёр,

Аз-кёп болсун, садакъаны бираз бер.

 

Аллах буюргъанны къоймай эталсанг,

Буюрмагъан ишлеринден кеталсанг.

 

Жаннетлени сыйлыларын алырса,

Жаханимден узакъ болуп къалырса.

 

Ариу болса хар адамгъа къылыгъынг, – 

Къабыл болур сени этген къуллугъунг.

 

Чомарт болсанг, нюр жаннетге кирирсе,

Сыйратда кёк жашнагъанлай жюрюрсе.

 

Эринмейин, жамагъатха жюрюсенг,

Халкъ къатында сыйлыладан бири – сен.


 

Жууукъгъа энер кюн да, бир атым къадар,

Табалмазса ол кюн къутулур мадар.

 

Кюн иссиден ол кюн мийисинг къайнар,

Ачыуунгдан ол кюн жюрегинг жанар.

 

Жюклерсе ол кюн аркъанга адамынгы,

Билалмазса ол кюн боллукъ халынгы.

 

Батарса белинге дери тереннге,

Башха сагъыш келмез кёлюнге.

 

Къайгъы алыр анда сени башынгы,

Танымазса, кёрсенг, кеси жашынгы.

 

Элгенирсе ол кюн этген хатангдан,

Ёнгелерсе ол кюн кёрген атангдан.

 

Эки жыйырма он сууалгъа барырса,

Жууап бермегенде, минг жыл къалырса.

 

Жууап бергенинглей, женгил ётерсе,

Андан сора сен хыйсапха жетерсе.

 

Барырса хыйсапха, аман къыйналып,

Турурсан Аллахны аллында уялып.

 

Къарарла, тефтеринги санга берил,

Жилярсан, ичиндегилерин кёрюп.

 

Аллах санга хыйсап этер сагъатха,

Санларынгы сёлешдирир шагъатха.

 

Барырса анда сыйратха терк сюрюлюп,

Кетерсе сыйратдан энишге юрюлюп.

 

Эмерле жилянла, юсюнге жыйыдып,

Жанарса жаханимде жыйырылыл.

 

Шайтан бла сени бирге байларла,

Этинги жаханим итле чайнарла.

 

Жилярса ол кюн: «Суу беригиз, – деп, – манга!»

«Жаншай тур!» – деп жууап этерле санга.

 

Сюе болсанг жаханимге бармазгъа,

Кюреш Ибилисге боюн салмазгъа.

 

Дуния бла нафс айтханнга айланма,

Жаханимде шайтан бла байланма.

 

Нек алмайса бу сёзлени эсинге,

Нечик жазыкъ эталмайса кесинге?

 

Къарындашым, бу сёзлени ариу ал,

Китап айтхан хар бир сёзге боюн сал.

 

Ахшылыкъ этсенг, дунияда бир берип,

Къууанырсан, ахыратда он кёрюп.

 

Хайыр этсенг бу дунияда къуллагъа,

Эркин болурса жаннетде хурлагъа.

 

Къонакъ келсе сени юйюнге – ариу кёр,

Аз-кёп болсун, садакъаны бираз бер.

 

Аллах буюргъанны къоймай эталсанг,

Буюрмагъан ишлеринден кеталсанг.

 

Жаннетлени сыйлыларын алырса,

Жаханимден узакъ болуп къалырса.

 

Ариу болса хар адамгъа къылыгъынг, –

Къабыл болур сени этген къуллугъунг.

 

Чомарт болсанг, нюр жаннетге кирирсе,

Сыйратда кёк жашнагъанлай жюрюрсе.

 

Эринмейин, жамагъатха жюрюсенг,

Халкъ къатында сыйлыладан бири – сен.

 

Болсанг мында беш намазны этерге сакъ,

Къыямат кюн болур бетинг сютден акъ.

 

Инжилтмесенг ананг бла атангы – 

Аллах кечер сени этген хатангы.

 

Дунияда не сюйсенг къарындашынга – 

Ахыратда ол келликди башынга.

 

Ёксюзге, факъыргъа келсе жазыгьынг – 

Бек кёп болур сени ахырат азыгъынг.

 

Ахшыланы ахшылыгъын унутма,

Санга аманлыкъ этгенлеге дерт тутма.

 

Хайыр берсе халкъгъа аузунг бла къолунг,

Тюз болур ахыратда барлыкъ жолунг.

 

Адамлагъа, тил жюрютюп, сёз салма,


Ахыратны азабын сатып алма.

 

Эсириклик этген болсанг юмметге – 

Ёталмазса жаханимден жаннетге.

 

Тенглеринге этген болсанг изарлыкъ – 

Ахырында келир санга бу тарлыкъ.

 

Къызгъанч болсанг, азны-кёпню санарса,

Къыямат кюн жаханимде жанарса.

 

Сакъ бол, адамны ызындан иш сёгерсе,  –

Ахшылыкъларынгдан берип тёлерсе!

 

Намаз къылсанг адамлагъа кёзбаугъа, – 

Алырса Аллахны сен кесинге жаугъа.

 

Жалгъан айтсанг, сен аузунга келтирип,

Ийман тохтар сенден кенгнге секирип.

 

Адам хакъын алгъан болсанг сен, урлап, –

Алыр сенден къыямат кюн он къарлап.

 

Бу дунияда этсенг шо бир артыкълыкъ, – 

Келир санга ахыратда жазыкълыкъ.

 

Бу дунияда барсанг нафсынг жолуна,

Эркин этсенг Ибилисни къолуна, –

 

«Намаз къылма!» – деп арсарсыз буюрур,

Ёле туруп, ийманынгы сыйырыр.

 

Алдар сени, дунияда кючюн жайып,

Этер санга къыямат кюн бек айып.

 

Айтыр ол кюн: «Айып этме, – деп, – манга,

Айып тийишлиди менден бек санга!

 

Дунияда бай болуп, санга бармадым,

Къуру уасуас бла сени алдадым.

 

Салдым сени къутулмазлыкъ тузакъгъа,

Къачарыкъма сенден бюгюн узакъгъа».

 

Нек къоркъмайса, бу ишлени кёре-биле.

Нек тураса дунияда ойнай-кюле?

 

Мени жаным, намазынгы къалдырма,

Ибилисни тузагъына салдырма.

 

Сен алдатсанг Ибилисге, душманнга – 

Ахырында сен къалырса бушманнга.

 

Бушманлыкъдан артда файда тапмазса,

Артха айланып бу дуниягъа къайтмазса.

 

Бу дуниягъа къайтырынгы сюерсе,

Къайталмайын, жаханимде кюерсе.

 

Аллах бла сакъланабыз биз ма андан,

Тергеу алгъан, харип адам, сен мындан.

 

Беш намазны къалдырмайын эталгъан,

Харам затдан кесин сакълап кеталгъан  –

 

Ибилисге бойсунургъа унамаз,

Ахыратда бу ишлени сынамаз.

 

Алдатмай тур кесинги Ибилисге,

Хакъ ийнан файгъамбар айтхан хадисге.

 

Файгьамбар айтханланы иги ангыла,

Мен да айтама, сен да, ийнаиып, тынгыла.

 

Беш намазны жамауатда къылгъаннга,

Беш ахшылыкъ барды аны эталгъаннга:

 

Дунияда анга факъыралыкъ кёрюлмез,

Ёлгенинде, къабыр азап берилмез.

 

Ючюнчюсюн баян этмем мен санга

Берирле тефтерин он кюнден анга.

 

Сыйратда кёк жашнагъан кибик жюрюр,

Хыйсапсыз, азапсыз жаннетге кирир.

 

Кязим харип бу назмуну этгенде,

Къойду, тынды, бейтлери жюз жетгенде.

 

Аллах анга жаннет кийим кийдирсин,

Хар бирине жаны кибик сюйдюрсюн.


1910

 

 

ФАЙГЪАМБАРНЫ ХАПАРЫ

                  Маулют

 

  Файгъамбарны туугъаны

 

Муслийманла, айтайым –

Маулютха тынгылагъыз.

Файгъамбарны хапарын

Башдан-аякъ ангылагъыз.

 

Аллын башлап айтайым

Болушуну ал бурун:

Халкъдан алгъа жаратды

Файгъамбар боллукъ нюрюн.

 

Аны ючюн жаратды

Жети кёкню, жерлени,

Аны ючюн болдурду

Тишилени, эрлени.

 

Хар жаратхан затындан

Аны артыкъ сюйгенди.

Махлукъатха Аллах аны

Рахмат этип ийгенди.

 

Аллах мурат этгенди

Аны нюрюн жаяргъа.

Аны нюрю башланды

Бирден бирге таяргъа.    

 

Таза болгъан атадан – 

Сыйлы анагъа айланды,

Ата-ана ахшысы

Файгъамбаргъа сайлайды.

 

Бир файгъамбар озмады

Китабында кёрмейин,

Аны бла къоймады,

Сюйюнчюлюк бермейин.

 

Бу сыфатда, бу халда

Кёче-келе кетдиле.

Къурайишли Меккада

Абдуллахха жетдиле.

 

Аны нюрю атадан –

Аминатха эннгенди.

Сыйлы болгъан ананы

Бууазлыгъы женгнгенди.

 

Файгъамбарла тюшюнде

Кезиу-кезиу къайтдыла, – 

Къарнындагъы жашындан

Сюйюнчюлюк айтдыла:

 

«Сенден сыйлы Уллу Аллах

Бир къатынны кёрмеди.

Санга берген баланы

Бир къатыннга бермеди.

 

Инша-Аллах, къоркъма сен,

Ырахатланып жатарса,

Къарнынгдагъы туугъанда,

Сен Мухаммат атарса».

 

Бууаз болуп анасы

Эки ай тамам болгъанда,

Ёлдю атасы Абдуллах,

Мадинагьа баргъанда.

 

Къайын ата жюк болду

Аминатха, къараргъа, – 

Аямайын кюрешди

Хар ишине жараргьа.

 

Аллах сюйген файгъамбар

Тууар кезиу жетгенде,

Аны тапхан анасы

Кюченнгисин этгенде,

 

Сыйлы болгъан мёлекле

Жан-жанындан чапдыла,

Башхаладан жашырып,

Къанатларын жапдыла.

 

Эки хур къыз келдиле,

Аначылыкъ этдиле.

Мариям бла Асият

Мычымайын жетдиле.

 

Анасындан тууду ол – 


Аурутмайын, арытып,

Бу дуниягьа келди ол,

Толгъан айлай жарытып.

 

Тууду таза жууулуп,

Тамам киндик кесилип,

Кёзю сурма сюртюлюп,

Ариу сюннет этилип.

 

Башын ёрге кётюрюп,

Къолун жерге жетдирип,

Кёзюн кёкге къаратып,

Тилин тасбих этдирип.

 

Он экинчи баш кече,

Раббигъул ауал айда,

Тууду, къууанч кёп болду

Кёкде, жерде – хар къайда.

 

Аны нюрю жарытды

Кюн чыкъгъанны, батханны,

Сыйлы этди Уллу Аллах

Аны бизге тапханны.

 

Жети кёкде мелекле

Мархабагъа турдула.

Амдан сора шайтанны

Кёкде къоймай къуудула.

 

Маула я сва салли уа саллим

Даиман абада

Гъала хабибика

Хайрилхалкъ и киллихим...

 

«Мархаба, я мархаба,

Ой, ахырат юйюбюз,

Эсен келгин, сау келгин,

Халкъдан сыйлы бийибиз.

 

Ол дуниягъа чыкъгъанын

Саулай алам билгенди,

Хар бир къайгъы тас болуп,

Уллу къууанч келгенди», –

 

Деди аланы хар бири,

Таууш этип мархаба.

Мархаба, я мархаба,

Бади-шахим мархаба.

 

Мархаба, я мархаба,

Кёз жарыгъым мархаба,

Мархаба, я мархаба,

Жан тамырым мархаба.

 

Мархаба, я мархаба,

Дуния уллусу мархаба,

Мархаба, я мархаба,

Халкъ сыйлысы мархаба.

 

Мархаба, я мархаба,

Сенсе Хакъны сюйгени.

Мархаба, я мархаба,

Сенсе халкъны сюйгени.

 

Мархаба, я мархаба,

Маулютюнгю къургъанбыз,

Мархаба, я мархаба,

Сени алынга тургъанбыз.

 

Къабыл азап кёргюзтмей,

Къабырлада жатдырлыкъ,

Гюняхланы кечдирип,

Жаннетлени тапдырлыкъ.

 

Мархаба, я мархаба,

Шафагъатны билебиз,

Мархабагъа биз туруп,

Сенден аны тилейбиз.

 

Ол туугъанлай, ёчюлдю

Мажюс оту, – жанмады.

Фарис сууу къуруду,

Бир тамычы таммады.

 

Арсар болуп къалдыла


Кяфырланы башлары.

Муру-чуру болдула

Къуллукъ этген къачлары.

 

Къутулгъанлай, Аминат

Бир сюйюнчю жиберди:

«Келсин, кёрсюн атабыз,

Аллах бизге жаш берди!»

 

Абдул-Муталиф, барып,

Жашны алып кёргенди.

Хар кёргенин Аминат

Анга айтып бергенди.

 

Жашны алып къойнуна,

Кёп сёзлеге жетди ол.

Къууанып, Уллу Аллахха

Кёп шукурла этди ол.

 

Алты ай жукка ичирди

Ёз анасы Аминат...

Тынгылагъыз, айтады

Сют анасы Халимат.

 

«Бану-Сагъит атлыды

Биз жашагъан элибиз.

Жауун жаумай, кюн къысып,

Къайгъылыды кёлюбюз.

 

Элибизни ахшысы

Жыйылдыла, толдула.

Къатын, киши къалмайын,

Оноу-кенгеш болдула.

 

Оноулары ол болду:

Биз Меккагъа барайыкъ,

Къурайишли тукъумдан

Эмчек улан алайыкъ.

 

Берекетли тюйюлдю

Биз жашагъан жерибиз.

Къурайишли бийледен

Берекетле кёрюрбюз.

 

Бу оноуну юсюнден

Ашыгъышлы тебиредик.

Асыры ашыкъгъандан

Бир бирге онг бермедик.

 

Къарыусуздан эшегим,

Мени оздула, кетдиле.

Менден алгъа хар бири

Мекка элине жетдиле.

 

Менден алгъа хар бири

Эмчек улан алдыла.

«Жеталмадынг, къалдынг!» – деп,

Манга айып салдыла.

 

Болалмадым алача

Мен кесими къураргъа.

Барып кирдим мен элге –

Эмчек улан сураргъа.

 

Бир себепсиз болмайды

Уллу Аллахны хар иши,

Мени аллыма жолукъду

Жарыкъ бетден бир киши.

 

Бир жанына бурулуп,

Манга ётерге къойду жол,

Абдуллахны атасы

Абдул-Муталиф эди ол.

 

Улан излегеними

Айтханымда мен анга:

«Сен сюйгенлей болсун! –  деп,

Жууап берди ол манга. –

 

Менде барды бир ёксюз,

Уланымдан туугъанды.

Алыр болсанг – берейим,

Алты ай тамам болгъанды».

 

Айтды манга: «Къайт артха,

Сени бла барайыкъ.

Алыр болсанг, аны биз

Ишлерине къарайыкъ».

 

Къайтып бардыкъ юйюне,

Мени сыйлы кёрдюле.

Дарийлеге бёленнген

Жашны манга бердиле.


 

Жашны алгъанлай къойнума,

Кёзюн ачып къарады.

Кёзлеринден нюр чыгъып,

Жюрегиме жарады.

 

Айтхан эдим алагъа:

«Мен ызыма къайтайым,

Бу жашчыкъны болушун

Мен эриме айтайым».

 

Барып айтдым эриме:

«Кел, барайыкъ, кёрейик,

Мен сюйгенни сен сюйсенг,

Эмчек алып келейик».

 

Эрим айтды, кёргенлей:

«Нек алмадынг муну сен!

Манга сормай алсанг да,

Ыразы боллукъ эдим мен».

 

Женгил болду хар саным – 

Аны эмчекге алгъанлай.

Ёшюнлерим къыздыла,

Аны аузуна салгъанлай.

 

Жашны алып тебиредик,

Къабыл болуп тилекле,

Нёгерлеге жетишип,

Ырахатланып жюрекле,

 

Нёгерлерим келдиле,

Жашны алып кёрдюле,

Алгъыш этип хар бири,

Жашны манга бердиле.

 

Къууанышып барыбыз,

Эмчеклеге къапландыкъ.

Эшеклеге минишип,

Жолубузгъа атландыкъ.

 

Баралмагъан эшегим

Барыи озуп башлады.

Жашчыкъ бла миннгенлей –

Алгъын халын ташлады.

 

Аны эмчекге алгъынчы – 

Такъыр эди жашауум.

Ол юйюме киргенлей  –

Эркин болду ашауум.

 

Аны эмчек алгъынчы –

Кеси жашым тоймаучед.

Кече жатсам, тёшекде

Кёз къысаргъа къоймаучед.

 

Аны нюрю бла мен

Бютюнлендим жарыкъдан.

Белек къоюм бар эди –

Бек къарыусуз, арыкъдан.

 

Къойларымы жыйдырып,

Аны аллына элтдирдим,

Сыйлы сабий къолларын

Сыртларына жетдирдим.

 

Арыкъ болгъан малларым – 

Къалмай семиз болдула.

Къуруп тургъан желинле –

Къызып, сютден толдула.

 

Бир табакъгъа аш салып,

Анга ашатсам башындан, – 

Тоюучу эди юйюрюм

Аны къалгъан ашындан.

 

Ол табакъны толтуруп,

Бирер-бирер бергенде,

«Тоярламы, – деп, – андан?»

Кесим сынап кёргенде, –

 

Ашаучу элле бирерин,

Бир затын да къоймайын,

Къалыучу элле къарашып,

Биреринден тоймайын.

 

Жашларыма айтыучем:

«Мухамматны урмагъыз!

Мухамматдан алгъа сиз

Ашха тие турмагъыз».

 

Кезиуюне келгенде

Жумушуму этерге,

Чыкъды бир кюн жаш бала

Къойчукъланы кютерге.

 

Жашчыкъ келди къууулуп,

Бети сары-акъ болуп,


Хахай этди ол манга,

Жилямукъдан кёз толуп.

 

Айтды манга: «Ой, анам,

Мухамматха жетсенг а, –

«Сау табарма» деп аны

Ахшы къууум этсенг а!

 

Чабып бардым мен анга,

Жюрегим бек таралып,

Тапхан эдим мен аны

Кёзю кёкге аралып.

 

Ол къыртышха олтурду,

Баргъанымы кёргенлей.

Жюрегими жазды ол,

Манга айланып кюлгенлей.

 

Жюрегим бек тюйюлдю,

Аны алай кёргенде.

Ырахат этди мени

Айтып хапар бергенде.

 

Айтды манга: «Ой, анам,

Эки мёлек чыкъдыла,

Къолларымы тутдула,

Тюз сыртымдан жыкъдыла.

 

Жютю бичакъ алдыла,

Жюрегими жардыла,

Аман къанын кетерип,

Жарыкъ нюрню салдыла.

 

Ёшюнюмю тикдиле,

Олсагъат сау этдиле.

Сен келгенни кёргенлей,

Мени къоюп кетдиле».

 

Аны кибик мен анда

Кёп аламат кёргенем,

Къоркъгъандан, элтип аны

Мен юйюне бергенем.

 

Хапарын айтдым сизге, – 

Жюреклеге салыгъыз.

Салауатла кёп салып,

Шафагъатын алыгъыз…»

 

Файгъамбарны кёкге чыкъгъан хапары

 

Тынгылагъыз, айтайым

Кёкге чыкъгъан сафарын.

Эсигизде тутугъуз

Файгъамбарны хапарын.

 

Бир баш кече Меккада

Кесим жукълап тургъанлай,

Мен элгенип уяндым,

Жабырайыл къычыргъанлай.

 

Чыкъдыь эшик аллына,

Къайгъы этип, къоркъаракъ,

Кёрдюм эшик аллында – 

Жер салынып бир боракъ.

 

Кёрдюм –  аны жанында

Ёре туруп бир мёлек.

Айтды манга: «Я Расул,

Къабыл болду хар тилек».

 

Бийик эди къадырдан,

Атдан бираз гитчерек,

Нюр жаухардан къуралып,

Юсюндеги ат керек.

 

«Мин атынга, я Расул,

Биз атланып кетейик.

Инша-Аллах, бюгече

Жети кёкден ётейик».

 

Миндим, анга тутдуруп,

Аякъларын алдырып,

Кёз жетмеген жерлеге

Атламларын салдырып.

 

Биз ёрлесек тик ёрге –  

Узун болуп арт жаны,

Тигелесек баш эншге –  

Бийик болуп ал жаны.

 

Бир сагъатны ичинде

Биз Къуддусха жетишдик.

Файгъамбарла келдиле,

Салам-келям этишдик.

 

Файгъамбарла барысы

Мени ийманнга салдыла,


Эки рекят намазны

Мени бла къылдыла.

 

Андан чыгъып, боракъны

Бир тогъайгъа байладыкъ.

Андан ёрге экибиз

Жыяулукъну сайладыкъ.

 

Мигирашха чыгъып, биз

Жети кёкден ётгенде,

Жети кёкден къутулуп,

Ситиратха жетгенде,

 

Айтды манга Жабырайыл:

«Мындак ары баралмам,

Изми болмай мен барсам,

Ачымайын къалалмам».

 

Жабырайылгъа мен айтдым:

«Энди къалай этейим?

Танымагъан жериме

Кесим къалай кетейим?»

 

Биз ол сёзде тургъанлай,

Бир жашил раф-раф жетди,

Андан ары ол манга

Ариу нёгерлик этди.

 

Жашил раф-раф бла мен

Кёк жабыудан ётгенбиз.

Кёк жабыудан къутулуп,

Къутусугъа жетгенбиз.

 

Биз жетгинчи, Уллу Аллах

Хар айтырын арз этди,

Юмметиме ол мени

Элли намаз фарыз этди.

 

Муса бла кенгешип,

Хар ишими тындырдым.

Къайтып барып тиледим,

Беш намазгъа жыйдырдым.

 

Къайтып келип Къуддусха,

Ала бла кёрюшдюм.

Жатхан жерим сууумай,

Мен Менкагъа жеришдим.

 

Тынч чыгъарын сюйсегиз,

Ёле туруп жаныгъыз –  

Маулют этип, сиз Анга

Салауатла салыгьыз.

 

Къыямат кюн сиз

Аны Шафагъатын  алыгъыз, Жаханимни отундан

Узакъ болуп къалыгъыз.

 

Маула я сва салли уа саллим

Даиман абада

Гъала хабибика

Хайрилхалкъ и киллихим...

 

Сыйлы сюйген къулуна

Рахмат этсин Уллу Аллах. Ахлу-асхапларына

Ыразы болсун бир Аллах.

 

Маулют этген адамла,

Биз тилейбиз, я Аллах,

Муну жазгъан адамны

Гюняхларын кеч, Аллах!

 

Биз жыйылгъан къулланы

Жаннет ахлу эт, Аллах!

Амин, амин, я Аллах!

Амин, амин, я Аллах!

 

Адам – адам болургъа

Динни жарыгъы керек.

Хатерлиге, игиге

Ачылсын жаннет эшик.

 

Дин къардашла, ахлула,

Бирден болургъа керек. Файгъамбарны саламын

Бирден сорургъа керек.

 

Файгъамбарны туугъанын, Кёкге учханын санадым.

Аны ёлген хапарын


Айталырмы къаламым?..

 

Файгъамбарны ёлген хапары

 

Тынгылагъыз, айтайым, Жюреклеге алыгъыз,

Шафагъатын эсгерип,

Салауатла салыгъыз.

 

Дуния уллусу Мухаммат

Алтмыш ючге жетгенди. Жилямукъла тёгюгюз

Ол дуниядан кетгенди.

 

Жууукъ болгъан заманда

Ол дуниядан кетерге,

Аллах ийди келечи

Анга хапар этерге.

 

Келип айтды келечи:

«Мени Аллах ийгенди,

Сени сюйген Уллу Аллах

Тансыкъ болуп  излейди».

 

Бу хапарны эштгенде,

Къайтып келди юйюне,

Тансыкъ болгъан Аллахны Буйругъуна сюйюне.

 

Келип, юйде тура эди

Уллу къызы Фатимат.

Аны алай кёргенде,

Чабып келди къатына.

 

– Атам, жаным, къалайды

Сени бюгюн халларынг?

Нек мудахса сен былай,

Ауруймуду санларынг?

 

– Не этейим, Фатимат,

Самым къызып кюеме.

Тансыкъ болгъан Аллахха

Жаным барса сюеме.

 

Бу хапарны эштгенлей,

Асхаплары жетдиле.

Дауаф этип хужрасын,

Жиляй-жиляй кетдиле.

 

Билял эди хар эрттен

Файгъамбаргъа келиучю. Жукълаймыды, уяумуду – 

Халын соруп билиучю.

 

Келип айтды;  «Ассалату

Я хабибу Зул Желал».

Жууап этди файгъамбар:

«Баралмам мен, ай Билял.

 

Иймам болсун, Аубекир,

Энди бар да, хапар айт.

Анга уюсун асхапла,

Заман болду, энди къайт».

 

Билял деген, баш ачып,

Жиляй-жиляй къайтханды, Файгъамбарны хапарын

Асхаплагъа айтханды.

 

Ёрге турду Аубекир

Иймамчылыкъ этерге,

Чыдамады жилямай


Михрабына жетерге.

 

Жиляу болуп межгитде –  Къычырыкъдан толгъанды. Асхапланы тауушу

Файгъамбаргъа баргъанды.

 

«Тутугъуз, мен турайым,

Межгитиме барайым,

Асхаплагъа жетишип,

Халларына къарайым».

 

Ёре туруп, барды ол

Межгитини аллына,

Мудах болуп къарады

Асхапланы халына.

 

«Ёлюм мени айырса

Сизден, деди Мухаммат, Асхапларым, этеме

Сизни Аллахха аманат.

 

Аны зикир этип, сиз

Ол айтханны этигиз.

Ийман бла, дин бла

Бу дуниядан кетигиз...

 

Жаханимден, сюйсегиз,

Узакъ болур жаныгьыз,

Маулют этип, сиз Анга

Салауатла салыгъыз».

 

Маула я сва салли уа саллим

Даиман абада

Гъала хабибика

Хайрилхалкъ и киллихим...

 

Былай айтып, Файгъамбар Къайтды юйюне, орнуна. Жиляу болуп, Фатимат

Къапланнганды бойнуна.

 

«Атам, жаным, ёлме сен,

Мен сени ючюн ёлейим.

Сен сау къалып, сени ючюн

Мен жанымы берейим».

 

«Жаным, къызым,

Фатимат, Кёпдю энди, жиляма.

Кёзлеринги сууун сюрт,

Кёпдю, къызым, къыйналма.

 

Хасан бла Хусейин

Келсинлечи къатыма.

Хапар берчи алагъа,

Сюйген къызым Фатимат.

 

Ёле туруп, къатымда

Мен аланы кёрейим,

Къууанч болуп, Аллахха

Мен жанымы берейим».

 

Жашла чабып келдиле

Файгъамбарны аллына,

Туудукъларын кёргенде, Тынчлыкъ келди санына.

 

«Амал жокъмуду, атабыз,

Сен жанынгы бермезге?

Туумай къалсакъ, ахшы эди, Сени былай кёрмезге».

 

Хасан бла Хусейин

Бу сёзлени айтдыла.

Жиляй-жиляй, экиси

Ызларына къайтдыла.

 

Былай эте тургъанлай,


Жабырайыл къайтханды,

Уллу Аллахны саламын Файгъамбаргъа айтханды.

 

«Сор, – дегенди Уллу  Аллах, –

Мен тилегин кёрейим,

Не тилесе Файгъамбар –

Аны анга берейим».

 

«Юмметими тилейме,

Айт Аллахха, къайт кери,

Олду мени тилегим

Туугъан кюнюмден бери».

 

Жабырайыл къайтханды, Мычымайын келгенди,

«Юмметинги кечди», – деп Сюйюнчюлюк бергенди.

 

Хар бир адам къабырда

Арасатха къайтханды,

Файгъамбаргъа хар бири

«Нафсым-нафсым» айтханды.

 

Файгъамбарым Мухаммат «Юммет-юммет» дерикди.

Хар тилегин Уллу Аллах

Ол кюн анга берликди.

 

Юммет эсенг сен анга, – 

Хукматынгы эт тамам,

Айт, жюрекни таралтып,

«Ассалату уа ассалам».

 

Сиз сюйсегиз жаннетни,

Ырахат болур жаныгъыз,

Маулют этип, сиз анга

Салауатла салыгъыз.

 

Файгъамбарым бир шексиз

Кетеригин билгенди,

Асхапларын кёрюрге

Жаны бла сюйгенди.

 

Асхаплары, терк болуп,

Чабып анга жетдиле.

Салам берип, анга ала

Уллу хурмет этдиле.

 

Осуятын этди ол,

Сабыр-сабыр сёлешип,

«Къууанайыкъ, – деди ол, – Жаннетледе тюбешип.

 

Хасан бла Хусейин –

Жандан сюйген балада,

Хасан бла Хусейин – 

Фатиматха къалгъанла.

 

Келтиригиз жашланы,

Тобугъума салыгъыз,

Жаннетледе кёрейим,

Сау-саламат къалыгъыз.

 

Чакъырыгъыз Билялны,

Келсин мени къатыма.

Жюгюмю анга жюклетип,

Кёп миннгенме атына.

 

Сёлешигиз, айтыгъыз,

Ыразылыкъ алыгъыз,

Айшат бла Фатимат,

Сау-саламат къалыгъыз.

 

Билял салах къычырсын

Халкъгъа хапар берирге,

Асхапларым, жыйылып,

Жаназыма келирле.

 

Фазий къуйсун суууму,

Алий жуусун санымы,


Узайтмайьш, береме

Бир Аллахха жанымы.

 

Аубекирни, Алийни

Жаназыма салыгъыз.

Асхапларым, барыгъыз

Сау-саламат къалыгъыз.

 

Жанны берген излейди,

Мен кесине берейим.

Юмметлерим, мен сизни

Жаннетледе кёрейим.

 

Сиз сюйсегиз къалмайын

Жаннетлеге барыргъа –  Ашыгъыгъыз, унутмай,

Салауатла салыргъа...», –

 

Бу сёзледе тургъанлай

Бир къычырыкъ келгенди, Азырайыл болгъанын

Мухаммат да билгенди.

 

«Манга изми бармыды

Юйюгюзге кирирге?

Ол нюр болуп жарытхан

Бетигизни кёрюрге?»

 

«Ауруйд сыйлы Файгъамбар, – Деди анга Фатимат, – 

Санга изми табылмаз

Кирирге аны къатына.

 

Биз турабыз къатында

Аны халын сурашып,

Бар ишинге, къардашым,

Биз турабыз жиляшып».

 

Дагъыда бир къычырды:

«Мен кеталмам, кёрмейин, Сюйюлюннгенни алып,

Сюйгенине бермейин!»

 

«Кимди, атам, билмейме,

Сени кёрмей кетмейди.

«Артха къайт!» деп турсам да, Айтханымы этмейди».

 

«Жан алыучу Азырайыл

Олду, къызым, Фатимат.

Сен   тыймачы, кирме къой, Келсин мени къатыма.

 

Ата бла ананы,

Эгеч, къарнаш, баланы  –

Айырыучу, къоймаучу,

Бир бири бла аланы.

 

Олду сыйсыз этдирген,

Жанын алып, сауланы.

Ата-ана къоймайын,

Ёксюз этген баланы».

 

Эшикни ачды: «Кел», –  деди Азырайылгъа Фатимат.

Кирип   келди Азырайыл

Файгъамбарны къатына.

 

«Келгенмисе сен манга,

Зияратны этерге?

Угъай болса, келдингми

Жанымы алып кетерге?»

 

«Мен келгенме, буюрсанг,

Жанынгы алып кетерге. Зияратны битдирип,

Сен айтханны этерге».

 

«Мен айтханны сен этсенг, Сыйлы къонакъ мёлегим,

Юмметими жазыкъсын, – 

Олду сенден тилегим...»


 

Уллу Аллахдан ол заман

Анга таууш жетгенди,

Хар тилегин Уллу Аллах

Анга къабыл этгенди.

 

Асхаплагъа билдирди

Хар бир затаы тамамын,

Айтыгъыз деп, буюрду

Юмметлеге саламын.

 

«Суннетими тутсунла

Жандан сюйген юмметим.

Ала ючюн хазырды

Шафагъатым, жаннетим». –

 

Былай айтып, Файгъамбар

Жанын берди Аллахха.

Юммет этген бизни анга –

Шукур болсун Аллахха.

 

Сиз сюйсегиз, юмметим,

Шафагъатын алыргъа,

Керек болур хар заман

Салауатла салыргъа.

 

Жилямукъла сиз тёгюп,

Салауатла салыгъыз,

Осуятын тюз тутуп,

Ыразылыкъ алыгъыз.

 

Тынгылагъыз сёзюме —

Мындан оюм алайыкъ,

Анга ойлашып, тюзелип,

Жарыкъ бетден барайыкъ.

 

Бир жан умут этмесин

Бу дунияда жашаргъа, – 

Узакъ, узун хар заман

Дуниядагъын ашаргъа.

 

Расул кетген дунияда

Амал тапмаз къалыргъа,

Файгъамбаргъа бермеген

Эркинликни алыргъа.

 

Энди, жаным, къарагъыз.

Бу дунияны халына,

Халал, харам айырмай,

Алданнганбыз малына.

 

Биз алдандыкъ дуниягъа,

Къалай болур халыбыз?

Айырылып жаныбыз,

Топуракъ болур саныбыз.

 

Ахыратны унутуп,

Ахшы амал этмейбиз,

Аллах айтхан тюз жолдан

Биз барыбыз кетмейбиз.

 

Келигиз, дин къардашла,

Бу халланы къояйыкъ,

Харам затны биз къоюп,

Халал ашдан тояйыкъ.

 

Бу дунияны артха атып,

Ахшы амал этейик.

Гюняхланы кечдирип,

Бу дуниядан кетейик.

 

Аллах айтхан затланы

Биз барысын этейик,

Аны бла биз аны

Рахматына жетейик.

 

Умут этип тилейбиз:

«Рахматынгдан эт бизни,


Сыйлы болгъан Файгьамбар,

Хатерингден кеч бизни».

 

Салат-салам айтайыкъ

Файгъамбарны жанына,

Асхап-асхап айтайыкъ

Юмметлени барына.

 

Салауатла салыгъыз,

Шафагъатын алыргъа.

Уллу Аллахдан тилейбиз  –

Жарыкъ бетден барыргъа.

 

Аллах, Аллах, я Аллах,

Гюняхланы кеч, Аллах,

Аллах, Аллах, я Аллах,

Рахматынгдан эт, Аллах.

 

Аллах, Аллах, я Аллах,

Тилеклени кёр, Аллах.

Аллах, Аллах, я Аллах,

Жаннетлени бер, Аллах.

 

Маула я салли уа салим

Даиман абада

Гъала хабибика

Хайрилхалкъ и куллихим.

 

Жюреклени таза этип,

Уллу Аллахха къайтайыкъ.

Дин къарнашла, барыбыз

«Аллах, Аллах» айтайыкъ.

 

Хар тилеги табылыр

Уллу Аллахха къайтханны, Жаннетлеге баш этер

«Аллах, Аллах» айтханны.

 

Зикир саны болмайын,

Кёп зикирге къайтайыкъ,

Бу дунияда, тохтамай,

«Аллах, Аллах» айтайыкъ.

 

Олду, гюнях къурутуп,

Муратлагъа жетдирлик.

Бармыд сизде, чакъырып,

«Аллах, Аллах» этдирлик?

 

Олду зикир жарыгъы, – 

Сиз кёрмейсиз кёз бла.

Хар ауруудан сау болур

«Аллах, Аллах» сёз бла.

 

Сыйратдан тынч ётмебиз,

Аллах бизге «ёт» демей,

Бу дуниядан кетмебиз,

Аллах бизге «кет» демей.

 

Амал жокъду жашаргъа,

Ол дуниягъа къайтмайын, Жаннетлени тапмабыз,

«Аллах, Аллах» айтмайын.

 

Ийман бла, дин бла

Ол дуниягъа къайтайыкъ.

Кече, кюндюз, тохтамай,

«Аллах, Аллах» айтайыкъ.

 

Сыйрат, мизан къутулуп,

Жаннетлеге ётейик,

Сабий къалмай, къарт къалмай, «Аллах, Аллах» этейик.

 

Инша-Аллах, къутулуп,

Жаннетлеге кетербиз,

Анда къалмай юмметлер


«Аллах, Аллах» этербиз.

 

Хар къайгъыдан къутулуп, Жаннетлеге жетишип,

Хурла бла къычырып:

«Аллах, Аллах» этишип.

 

Сыйрат-мизан къутулуп,

Жаннетлеге киргенде,

Къалмай мукъмин къычырып: «Аллах, Аллах», – дегенде,

 

Къалдырмасын Уллу Аллах Бир жамалын кёрмейин,

Туура айланып, биз анга:

«Аллах, аллах», – демейин.

 

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах.

 

Муну жазгъан жетгенди

Юч он бла жетиге.

Жаннет юлюш тилейди Мёчюланы Беккиге.

 

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах.

 

Кязим, харип, сен жаздынг Файгъамбарны хапарын.

Санга Аллах жол берсин,

Узакъ болсун саламынг.

 

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах,

Амин, амин, я Аллах.

 

Я архама ррахимия.

Бирахматика.

 

1896

 

 

       ИБРАХИМ

 

Аллахны атын эсгерип,

Бисмиллях деп башлайым.

Терк окъуна мен сизге

Хапар айтып бошайым.

 

Буруннгу заманлада

Жашады бир акъылман – 

Узакълада, бизде да

Хапарлары айтылгъан.

 

Аны аты – Ибрахим,

Файгъамбаргъа саналгъан,

Игиликге табыннган,

Халкъы сюйген бир адам.

 

Жашы болмай, Ибрахим

Аллахдан жаш изледи.

«Бир жаш бер, – деп, Аллахдан

Тохтамайын тиледи, –

 

Сен жаш берсенг, Аллахым,

Санга къурман этерем,

Сени ючюн бек сюйген

Бир затымы кесерем».

 

Аллах анга жаш берди.

Анга Исмайыл атады.

Ол, малларын кесдирип,

Къурман этип башлады.

 

Сора тюшюнде эштди:

«Сюйгенинги кесмейсе!

Былай бла энди сен

Муратынга жетмейсе».

 

Ол, къалдырмай, къойларын

Къурман этип ташлады,

Хар кечеден тохтамай

Бир тюш кёрюп башлады.

 

Къычырды анга Жабырайыл:

«Айтханынгы этмединг!

Къурман этип, алыкъа

Сюйгенинге жетмединг!»

 

Жюз тюеси бар эди – 

Барын кесип, аш этди.

Биягъылай, тюшюнде


Биягъы сёзню эштди.

 

Бар эди аны жюз аты – 

Барысын да кесдирди.

Болгъан мюлкюн, къалдырмай,

Барын артын этдирди.

 

Мурат этди Ибрахим:

«Мен ишими битдирдим,

Сюйгеними къоймайын.

Мен сёзюме жетдирдим».

 

Дагъыда ол эштгенди,

Кече жукълап, тюшюнде: «Энтда толмайды сёзюнг, Жартылыкъ бар ишингде.

 

Мал кесгенден файда жокъ, Исмайылны къурман эт.

Олду да бек сюйгенинг, – 

Аны алып, таугъа кет!»

 

Таугъа кетмей не этсин –

Аллахына сёз берсе.

Бу тюшню да, тохтамай. Жетмиш кече ол кёрсе!

 

Кёзю къыймай, жиляды,

Жашын къурман этерге,

Амал тапмай, тебиреди

Таугъа аллып кетерге.

 

Анасына айтды ол:

«Исмайылны хазырла.

Эрттен бла керекбиз

Биз отуннга барыргъа».

 

Ашатды, кийиндирди,

Жолгъа салды баласын. Къайгъылы этип къойдула

Аны тапхан анасын.

 

Ибрахим бла Исмайыл

Таугъа айланып кетдиле.

Бара-бара, экиси

Мина таугъа жетдиле.

 

Айтды Ибилис Хажаргъа: «Жашны элтеди кесерге!

Сен керексе, мычымай,

Ызларындан жетерге!»

 

«Бу сёзлени нек айтдынг,

Эй, къара бетли киши?!

Балалагъа болурму

Аталаны ол иши?»

 

Анасындан сёз тапмай, Къайтды Ибилис, къыйнала. Ызларындан чапды ол,

Жетди аланы Минада.

 

Жашха къарап, айтды ол: «Сени элтеди кесерге,

Атанг мурат этеди

Сени къурман этерге».

 

Айтды Исмайыл: «Эй, киши,

Ата этерми бу ишни?!

Нек алдайса сен мени,

Къара бетли сен киши?»

 

Ийнанмады Исмайыл

Аны айтхан сёзюне – 

Ташны алды къолуна,

Урду аны кёзюне.

 

Дагъыда бир таш алып,

Урду аны башына.

Ол таш бла аны ол

Жара салды къашына...

 

Айтды анга атасы,

Жашырмады бир жугъун: «Жетди бюгюн этерге

Уллу Аллахны буйругъун...»

 

Хазыр болду Ибрахим

Жашны къурман этерге,

Кёзю къыймай, жиляды

Аны башын кесерге.

 

Къыбылагъа айланып,

Тюз тохтады Ибрахим,

Бичакъ алып къолуна,


Хазыр болду бу халил.

 

Жаныуарла, жыйылып,

Анга бары жиляды.

«Не этерикди халил?» – деп, Аллах аны сынады.

 

Бичакъны жаш кёрюр деп,

Аны жаны къыйналды.

Кёрмесин деп бичакъны, Жашны кёзюн байлады.

 

«Кёзлерими байлама,

Атам, байла санымы.

Мени анама кёргюзтме

Кёлегимде къанымы».

 

Бичакъ тартды бойнуна –  Бичакъ аны кесмеди.

Ырахат болуп жатды жаш, Орнундан да тепмеди.

 

Ташха тартды бичакъны,

Аны сынап кёрюрге.

Ташны кесип, ол бичакъ

Ётюп кетди тюбюне.

 

Бичакъ къалай кесер эд,

Кесме десе анга Аллах!

Жашчыкъ къалай тебер эд, Тепме десе анга Аллах!

 

Азат этип жашны, Аллах Къочхар ийди орнуна.

Сёзюн тутханы ючюн

Ыразы болду къулуна.

 

Текбир этип, ол къочхар

Исмайылгъа эннгенди.

Къутулгъанын Исмайыл

Олсагъатдан билгенди.

 

Таууш келди башындан: «Муратынга жетдинг, – деп.

Ыразы болдум мен санга:

Айтханынгы этдинг, – деп.

 

Файгъамбарым, Ибрахим,

Сен билдирдинг ишинги. Келтиргенсе орнуна

Кёре тургъан тюшюнгю».

 

Кёп шукурла этди ол,

Жашы азат болгъанда.

Къууандырды Хажарны,

Жашын алып баргъанда.

 

Муну ючюн борч болду

Бизге къурман этерге,

Салат-салам салыгъыз – 

Муратлагъа жетерге.

 

Хар жыл сайын, тохтамай,

Сиз къурманла этигиз.

Машхар кюнде, къыйналмай,

Сыйратындан ётюгюз.

 

Сиз сюйсегиз, юмметле, Ырахат болгъа жаныгъыз –  Хар заманда, тохтамай,

Салауатла салыгъыз.

 

Кязим харип, сен айтдынг Ибрахимни назмусун.

Сууапларынг кёп болсун, Гюняхларынг аз болсун!..

 

Хар балагъа къыйынлыкъ Келген ачы сагъатда

Акъ къочхары макъырып Келсин аны къатына!

 

 

          РАСУЛ

 

Бир-эки сёз айтайым

Файгъамбарны халындан, Белгили китаплада

Болгъаныны барындан.

 

Ол Расулну дуниягъа

Келири жууукъ болду,

Ёзю къарнында болуп,

Атасы Абдуллах ёлдю.


 

Раббигъул ауал айда

Минг шукур болсун хакъгъа Расул, дуниягъа келип,

Белгили болду халкъгъа.

 

Сюйюп къолуна алды

Абдул-Муталиф, келип,

Шайтан-жин жиляу болду, Муну туугъанын билип.

 

Анасы Аминатдан

Расул дуниягъа энди,

Минг жылдан бери жаннган Фарсла оту ёчюлдю.

 

Киса ханны къаласы,

Жарылып жерге тюшдю…

«Аллах, келечи ийип,

Жарытды», дерге    тюшдю...

 

Эртте-кеч бу дунияда

Ёлмей киши къалмайды.

Не кёп жашаса да ол, Жашаудан а къанмайды.

 

Бир адам къалыр болса, Файгъамбар къалыр эди.

Узакъ туугъан ёлмесе,

Дуния не болур эди?

 

Хажиге барып къайтхан Хийжаратда онг жетип, Аламгъа къайгъы тюшдю, Расул дуниядан кетип.

 

Расул дуниядан кетип,

Алам къайгъыдан толду. Асхапланы кёбюне

Дуния къарангы болду.

 

Этерлерин билмейин

Къалдыла, ахлары кетип. Расулну таймакълыгъы

Барын къайгъылы этип.

 

Дуния тургъанлы не чакъ!.

Бир да къууанч этмеген

Раmargin-right:318.9pt; background-color:#ffffffсулну къайгъыргъаны Жюрегинден кетмеген.

 

Не жерде жюрюселе – 

Жиляу эди ишлери,

Унутулмай кетгенди,

Кюн орта ташлар эди.

 

Берирге хазыр элле

Расул ючюн жанларын,

Улан, къызы, ахлусу – 

Бары да тапханларын.

 

Муну эштип, жилямай Къалмады жангыз биреу.

Къалай жилямасынла – 

Ол эди аркъа тиреу.

 

Расул дуниядан кетди

Тюз алтмыш юч жылында. Жыйырма акъ тюк жокъ эди Башында, сакъалында.

 

Таза жуууп, кебинлеп,

Раузасына салдыла.

Не этерлерин билмейин, Хайран болуп къалдыла.

 

Ит кюню тюш заманда

Расул дуниядан кетди.

Ол кюнню кечесинде

Раузасын кёмюп битди.

 

Жиляу, бушманлыкъ бла Юйлерине кетдиле.

Сайлап, Абу-Бекирни

Аны орнуна этдиле.

 

Эки жыл бла айдан

Бу да дуниядан кетди.

Хаттаб улу Омарны

Экинчи халиф этди.

 

Бу халифа заманда

Кёп жерлени алдыла,

Шам, иракъ, мисир халкъла Муслийманла болдула.

 

Сау он жыл алты айдан

Бу да дуниядан кетди.


Сора Османны айырып, Ючюнчю халиф этди.

 

Бир уллу фитна болуп,

Осман да шейит болду,

Муну халифалыгъы

Он эки жылгъа толду.

 

Бу Осман зулму бла

Шейит болгъан кечеде

Алийни халиф этди,

Айырып тёртюнчюге.

 

Алий да шейит болду,

Беш жыл халифа болуп.

Сора бу жалгъан дуния

Къалды фитнадан толуп.

 

Дуния бир жалгъанды да,

Быланы да къоймады.

Ненчауланны жутду бу –

Кёзю бир да тоймады.

 

Биреуге да мюлк  болмай,

Бу бир алдаулукъду да!

Мени ырахат къояр деп,

Ийнаннган зауукъду да!

 

Эки да дунияда ол –

Адамланы солтаны,

Бизни къурлай къоймасын

Шафауатындан аны.

 

Я-Раббий, сен рахмат эт

Абу-Бекир, Омаргъа,

Осман, Хамзат, Алийге,

Хасан, Хусей, Хайдаргъа!..

 

      ДУНИЯ

 

Дуниягъа ийнанмагъыз,

Ёлюмню унутмагъыз,

Дунияны къууанчына

Узакъ умут тутмагъыз.

 

Дуния бир аман затды –

Ийнандырады жаман.

Акъылы болгъан киши

Ийнанмаз анга, баям.

 

Дуниягъа ийнаннганма,

Ёлюмню унутханма,

Жаш ёмюрюм кетгинчи,

Узакъ умут тутханма.

 

Ахыратны унутханма,

Дуниягъа къыйналгъанма.

Сормай уруп жыгъар деп,

Энди уа ийнаннганма.

 

Не ассылыкъла этдим –

Аллахым кечсин аны.

Аллахым, сен кечмесенг,

Тынчайып болмаз саным.

 

Намазымы эталмадым,

Гюняхларым толгъунчу.

Ёлюмге ийнанмадым,

Сакъалым акъ болгъунчу.

 

Ата ыразы болмаса,

Азапха тутулурма.

Къыямат кюн анамдан

Мен къалай къутулурма?

 

Эгеч, къардаш, къоншула, Жюрек къыйналгъан жанла, Менден хата кёргенле, Кечигиз, муслийманла!

 

Жашлыгъымда ёлмем деп... Билалмадым халымы.

Жан алыучу келгенде,

Сормай алыр жанымы.

 


Иймансыз этме, Аллах,

Тилим да тутулгъан кюн. Дуния ауарам кетер

Жан берип къутулгъан кюн.

 

Кимди ёлюмню сюйген,

Айтчы бир жууап манга?

Жюз минг жыл жашасанг да, Ол кёп кёрюнмез санга.

 

Мен къоба тебиресем,

Чум тыякъгъа тыянып, – 

Анда боюн салырма,

Ёллюкме деп, ийнанып.

 

Иймансыз этме, Аллах, – 

Буду сенден тилегим,

Ол кюн бир жетерине

Ийнаннганды жюрегим.

 

Бир кюн бир ауруу тийип, Бузулурла халларым

Бу ишлеген къолларым,

Бу жюрюген санларым.

 

Не къыйынды, къардашла, Быллай халла келген кюн, Дуниядан айырылып,

Татлы жанны берген кюн!

 

Ахлуларынг, жыйылып,

Санга жиляу этген кюн. Жуууп, кебин да салып,

Сени алып кетген кюн.

 

Сени, къабыргъа элтип,

Жер тюбюне кёмген кюн. Жамауат, айырылып,

Къайтып юйге келген кюн.

 

Дуниягъа чыкъгъан адам,

Сен ёлюмге хазыр бол.

Ёлюмге мадар билген Жууабын айтсынчы ол.

 

Дуниядан кетген адам

Келмейди бери къайтып.

Не бек къоркъсакъ да, ёллюкбюз,

Не этеме муну айтып?

 

Тар къабырда къалырбыз Тёшексиз, жууургъансыз, Къарындашсыз, эгечсиз,

Ата, ана, улансыз.

 

Бу затланы кёрмем дер

Дунияда сени халынг.

Сени азапха тутар

Харамдан жыйгъан малынг.

 

Къыйынлыгъынг кёп болур,

Санларынг да чирирле.

Къурт болур хар бир санынг,

Жаныуарла жюрюрле.

 

Дуния, мени алдадынг,

Жокъду сенден да файда!

Бу ишлени кёрлюкге,

Жаным, ырахатлыкъ къайда!

 

Башсыз къала къатынла, Жашсыз къала атала, – 

Энтда ненча ёмюрню

Барлыкъды бу къатлана?

 

Къыйынлыкъгъа буюрдунг Ёксюз къалгъан баланы,

Баласындан айырдынг


Сарнау салгъан ананы.

 

Ашамайды, сагъынмай,

Атламайды, абынмай...

Ажал кюню бир жетсе,

Анга дарман табылмай...

 

Я Разакку, я Аллах,

Къарагъын фазлук бда, Жаннетде къоншу этгин Мухаммат Расул бла.

 

 

 

 

КЯЗИМНИ ИЙМАН-ИСЛАМ ДЕРСЛЕРИ

 

ИЙМАН-ИСЛАМ

 

Бисмилляхий деп башлайма сёзюмю,

Хакъ жолуна къарат, Аллах, кёзюмю.

 

Билгеним жокъ, ай мен харип, не этейим?

Сыйлы Аллахха махтау-ыспас этейим!

 

Файгъамбаргъа салат-салам салайым,
Къыямат кюн шафауатын алайым.

             

Муслийманла, ийман-ислам билигиз,  

Ёлген кюнде ийман бла ёлюгюз.

 

Билмегенле – муслийманнга саналмаз,

Ёле туруп, ийман бла жан алмаз.

 

Ийман-ислам юйретеме алгъаннга,

Эркек-тиши, акъылбалыкъ болгъаннга.

 

Амал жокъду, тамам билип санамай, – 

Жыйырма бла онеки фарыз танымай.

 

Мен айтайым, тынгыласын ийнаннган:

Алты фарыз тамам барды ийманда.

 

Исламда да беши барды – кертиси,

Абидезде барды аладан тёртюсю.

 

Юч фарызны жууунмакъгъа алдыла,

Эки фарыз таямумда къалдыла.

 

Онекиси намаздады, айтайым,

Иймандагъы алтысына къайтайым.

 

 

Ийманны алты фарызы

1.         Аллахха ийнанмакъ

 

Алты фарыз ауалына тынгыла:

Бири – Аллахха  ийнанмакъды,  ангыла.

 

Аллах бирди, кьошагъы жокъ – бу хакъды,

Хар ким анга керекли болажакъды.

 

Ауалы жокъ – андан алгъа зат болмаз,

Ахыры жокъ – андан артха зат къалмаз.

 

Ушамайды, анга ушагъан жокъ киши,

«Бол» дегенлей – болул  къалыр хар  иши.

 

Кёкде тюйюл, жерде тюйюл уллу Аллах,

Артда тюйюл, алда тюйюл сыйлы Аллах.

 

Онгда тюйюл, солда тюйюл бир Аллах,

Хар бир жерде таза хакъды бий Аллах!

 

Хар бир жанны жаратхан – ол, сёзюмю ал,

Бир Аллахха сен бу кюйде ийман сал!

 

2.         Мёлеклеге ийнанмакъ

 

Билиу керек мёлеклени халларын,        

Аллах билир, киши билмез санларын.

 


Бир Аллахны ала сыйлы къуллары,

Кёкде къуллукъ этедиле хар бары.

 

Буйрукъланы бир да жарты къоймайла,

Кёзню жумуп ачхынчы ассы болмайла.

 

Жукъламайла, ашамайла,  ичмейле,

Эркек-тиши сагъышланы бичмейле.  

 

Сиз билигиз, мукъмин къулла, алгъадан –

Тёртюсюдю артыкъ сыйлы аладан:

 

Бири Жабырайылды, бири Микайыл,

Бири  Исрафилди, бири Азырайыл.

 

Кими кёкге, кими жерге жетеди,

Мункар,  Накир кёрде сууал этеди.

 

Хар адамда экишерден болалла,

Гюнях-сууап дефтер этген алалла.

             

«Сыйлы жазыучула» депди атлары,

Башдан аякъ нюр болур хар затлары.

 

Унутмагъыз, айтханымы алыгъыз,

Мёлеклеге шексиз болуп къалыгъыз. 

 

3.              Китаплагъа ийнанмакъ

Ючюнчюсю – сен, ийнанып, эт хыйсап:

Аллах кёкден тюшюрдю жюз тёрт китап.

 

Аладан да бир жюзюсю – чапыракъ,

Тёрт китабы – уллу китап, бары хакъ.

 

Тёртюсюнден бири – Таурат, бири – Инжил,

Бири – Забур, бири – Сыйлы Къуран, бил!

 

Жюзден онун  ауал Адам  алгъанды,

Жыйырма ону Идирисге баргъанды.

 

Жюз жарымын Шис файгъамбар алгъанды,

Онусу да Ибрахимге къалгъанды.

Тауратны да  Аллах берди  Мусагьа,

Инжилни да сыйлы кёрдю Исагьа.

    

Забурну да ол Дауутха бергенди,

Къуранны Мухамматха тюз кёргенди.

 

Барыны да хукмуларын бузгъанды,

Хукмулары бузулмагъан  Къуранды.

 

Халларынгы шариатха ушатхан, –

Ийнанырсан китаплада шу затха!

 

4.         Файгъамбарлагъа ийнанмакъ

Тынгылагъыз буруннгу хапрлагъа:

Тёртюнчюсю – ийнанмакъ файгьамбарлагъа.

 

Ауаллары – уллу атабыз Адамды,

Артлары – Мухаммат алейх саламды.

 

Кёп файгъамбар келди араларында,

Сыйлы Аллахны нюр жарыгъы – барында.

 

Бир бёлеги эсгерилди Къуранда,

Бир жыйырма сегизи да бар анда.

 

Атларын да айтайым мен, бары – хакъ:

Адам, Нух, Худ, бар Ибрахим, бар Исхакъ.

 

Исмайыл бар, Сулейман бар, Идирис,

Хызыр, Элияс, Локъман, Аюб, бар Жюнюс.

 

Салих, Юсюф, Дауут, Харун, Муса да,

Зекерия, Залкъуф, Якуб, Иса да.

 

Юзейирни, Зулкъарнейни айтайыкъ,

Лут, Шохайып, Ахиягьа къайтайыкъ.

 

Барыны да Аллах берген аты бар,

Ахырлары – хакъ Мухаммат файгьамбар.


 

Бу сёзлеге сен, ийнанып, шексиз бол, –

Файгъамбарла сыйлысыды артыкъ ол.

 

Ол тутхан дин – Ибрахимни миллети,

Юмметледен сыйлыды аны юммети.

 

Атасыды Абдуллах, айтсам санап, –

Абдул-Муталип, Хашим, Абдул-Манаф.

 

Туугъан анасыды сыйлы Аминат,

Эмчек анасы болгъанды Халимат.

 

Меккада туууп хажирет этгенди,

Мадинада бу дуниядан кетгенди.

 

Атын айтып, салауатла салайыкъ,

Къыямат кюн шафауатын алайыкъ.

 

Аллах берсин биз хариплеге ийман,

Файгьамбарны сыйлылыгьына ийнан!

 

        5. Къадаргъа ийнанмакъ

Энтта айтама, тынгылагъыз хапаргъа:

Бешинчиси – ийнанмакъды къадаргьа.

 

Къулну иши – бу дунияда мадарды,

Ахшы-аман ишле кёрюу – къадарды.

 

Къадар деген – бир Аллахны ишиди,

Ийман салгъан – Аллах сюйген кишиди.

 

Мукъмин къулун Аллах ариу кёреди,

Къуллукъ этсе, ыразылыгьын береди.

 

Кяфыр къулун Аллах ариу кёрмейди,

Кяфырлагьа ыразылыгьын бермейди.

 

Сиз сюйсегиз кёрде жууап табаргъа –

Бу сыфатда ийнаныгьыз къадаргъа.

 

       6. Къыяматха ийнанмакъ

Алтынчысы болур муну къыямат,

Борчду бизге къыяматха ийнанмакъ.

 

Ол кюн сургьа юфгюрюр да Исрафил,

Хар бир сауну жанын алыр, сора бил:

 

Сау къыркъ жылгьа турур дуния бузулуп,

Бу дагъыда алыр сурун узалып.

 

Бу дагъыда, экинчи да юфгюрюр –

Ёлгенлени бири къалмай тирилир.

 

Андан – гюнах-сууап базман къурулур,

Хар кимни да дефтери терк суралыр.

 

Андан сора сыйрат кёпюр ачылыр,

Жокъду ары кирмей, кери къачалыр.

 

Къылдан инчге, къылычдан а жютюдю ол,

Андан кетген – жаханимни итиди ол.

 

Бешжюзжыллыкъ жол да аны ёрюдю,

Тюбю десенг – кяфырланы жериди.

Бешжюзжыллыкъ жол чакълы да бар энши,

Башха тюрлю жюрюр анда хар киши.

 

Кимле, жулдуз учхан кибик, учарла,

Кимле да кёк жашнагъаннга ушарла.

 

Кимле жюйрюк атла кибик жюрюрле,

Терк къутулуп, нюр жаннетге кирирле.

 

Кимле да тёрт аякъланып ётерле,

Кимле, ёталмай, тюбюне уруп кетерле.

 

Аллах бла сакъланайыкъ андан биз,

Ахыр кюннге ийнанайыкъ бир шексиз.

 

           Исламны беш фарызы

Айтайым бу беш фарызны алгьаннга:

Шагъадатды бири – ийман салгьаннга.

 

Экинчиси оразады – кёргеннге,

Ючюнчюсю зекятды – мал бергеннге.

 

Тёртюнчюсю беш намазды – этгеннге,

Бешинчиси хажды – кючю жетгеннге.

 

     Абидезни тёрт фарызы

Абидезни тёрт фарызына барайыкъ,

Тёртюсюн да башха-башха санайыкъ:

 

Къолун жуумакъ, жингирикден ётдюрюп,

Бетин жуумакъ, хар чегине жетдирип.

 

Башын тёртден бирине да мес этер,


Аякъларын ашыкъдан жуууп кетер.

 

         Жууунмакъны юч фарызы

Жууунмакъны юч фарызына ётеме,

Ючюсюн да бир-бир баям этеме:

 

Сюннет абидез аллыкъ мукъмин, олтуруп,

Аузун чайкъар, таза суудан толтуруп.

 

Бурнун чайкъар, кемирчекден ётдюрюп,

Чархын жууар, барына суу жетдирип.

 

             Таямумну эки фарызы

Таямумда эки фарызны билейик,

Уллу Аллахдан кечмекликни тилейик.

 

Ниет этип, къыбылагъа бетни бур,

Къолларынгы таза жерге эки ур.

 

Бир ургъанны сюртюрсен да бетинге,

Экинчисин – билеклеге, этинге.

 

        Намазны онеки фарызы

Онеки фарыз намаздады, кёрейик,

Сурагьаннга тамам жууап берейик:

 

Онекиден тышындады жартысы,

Ол намазны ичиндеди алтысы.

 

Тышындагъы алтысына тынгыла,

Къарындашым, барын эштип, ангыла.

 

Абидез алмакъ, сууну излеп тазасын,

Хар жеринден тайдырмакъ хар нажасын.

 

Ууахты билмек, къыбылагъа айланмакъ,

Аурат жапмакъ, Хакъгьа ниет байламакъ.

Ичиндеги алты фарыз – белгили:

Алгъыннгысы – къулакъ къакъмакь, ол бири.

 

Ёре турмакъ, алхам суура окъумакъ,

Сежде этип, аттахиятха олтурмакъ.

 

Салам бермек хакълыгьын да билейик,

Сыйлы Аллахдан тамамлыгъын тилеийк.

 

Тамам этсин мында жарты къалгьанны,

Аллах сюйсюн сёзлерими алгьанны.

 

                 Тамамлау сёз

Ариу кёрюп, бейтлерими алгьанны,

Къабыл этип, жюрегине салгъанны

 

Жашауунда Аллах къайгьы бермесин,

Ёлгенинде къабыр азап кёрмесин.

 

Ахыратда хакъуубагьа тутмасын,

Мен харипни дууадан унутмасын.

 

Айыпланы Аллах кеси жашырсын,

Бу дуниядан ийман бла ашырсын.

 

Кязим харип кёп жаншадынг, уялмай,

Не айта билмей, не тилинги тыялмай.

 

Муну жаздым, сууаплыгъы болур деп,

Окъугьанла дууа, намаз къылыр деп.

 

Энди къойдукъ оздурмайыкъ мындан биз,

Бейтлерибиз жетишгенди тамам жюз.

 

АНГЫЛАТМА СЁЗЛЮК

 

Абдуллах Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.) атасы. Мухаммат туугъунчу ёлгенди. Арабчасы Абд Аллах (абд – къул) – Аллахны къулу.

Абу-Бекир (572 634 жж.) Мухаммат файгъам­барны (А. с. б.) жолун тутхан биринчи халиф (632 634 жж.). Мадинадан Меккагъа хаж къылыргъа чинг алгъа баргъанлагъа (631 жылда) башчылыкъ этгенди. Мадинаны межгитинде иймамчылыкъ этерге Мухаммат кесини орунуна Абу-Бекирни къойгъанды.

Абуталип (Абдул-Талип) Мухаммат файгъамбарны ата къарындашы. Бу кеси, айтыудан, тейри къачлагъа табынып болгъанды. Мухамматны ол ёсдюргенди.


Адам Къуранда, Библияда да айтылгъанына кёре, жер юсюнде жаратылгъан биринчи адам. Аты Адам болгъанды. Аллах мёлеклени барын да Адамгъа табындыргъанды. Ибилис Адамгъа табыныргъа унамагъанды. Ол заманда Аллах муну жаннетден къыстагъанды. Ибилис да, аны дерт этип, Адамгъа бла Хауагъа Аллахны жоругъун буздуртханды. Ол гюняхлары ючюн ала да жаннетден къысталып, бир-бирден узакъгъа атылгъандыла. Ала бир бирлерин Арабда Арафа тюзюнде тапхандыла. Аладан жашла туугъандыла Абил бла Къабил... Адам улу жер башына алай бла жайыла башлагъанды, деп айтылады дин китаплада.

Азиз –сыйлы.

Азырайыл (Израил). жан алыучу мёлек. Хар адамны къадарын биледи, къачан ёллюгюн а билмейди, Аллахутала билдиргинчи.

Акъырап чаян (скорпион).

Алий (? 661 жж.) Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.)  жолун тутхан тёртюнчю халиф (656 661 жж.). Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.) киеую, Фатиматны эри. Шийитлени дин башчылары, бачамалары. Уллу кишилиги дуниягъа белгили аскер башчы.

Алина ахлуна.

Алиясах (Алиясагъ) файгъамбар.

Алхам къайсы муслийман да азбар билирге тийишли Къуранны ал сурасы.

Амбия файгъамбар.

Аминат Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.)  анасы.

Арасат къыямат кюн соруу этиллик майдан.

Арз дуния.

Ассалату тилек. Аллахха табыныу.

Ассы бойсунмагъан, динсиз.

Асхап нёгер; файгъамбарны жолун тутханла.

Аттахият Къуранда бир сура. Магъанасы - салам бериу, баш уруу, жюгюнюу.

Ауал башланыуу, энг аллы, башы.

Аулия – уалийуллух, Аллахны шуёху.

Аубекир Абу-Бекирге къара.

Аурат уятлыкъ.

Ахия файгъамбар (Иоан Креститель). Патчахны къарындашындан туугъан къызны алыргъа унамагъаны ючюн асмакъгъа асылгъанды.

Ашыкъ - сюймеклик, сюйгенине термилиу.

Аюп (Айюб) – динн ючюн кёп азап сынагъан, ийнаныуун тас этмеген файгъамбарладан бири (Иов). Къыямат кюн Аюп тёзюмлюклери, чыдамлыкълары уллу болгьанланы башчыла­ры болуп сюелликди ауруу, къыйынлыкъ сылтау болмагъаныны шагъатыча.

Аят Къуранда сураланы бёлюмлери. Аллахуталаны келямы.

Багъдад Иракны ара шахары. 762 жылда салыннганды. Шаркъда билимни, усталыкъланы да бек жюрюген жери болгъанды. Сыйы къыраллагъа тенг шахар. Кязим ары бир-эки кере да барып, кёп затха кёз ачханды, билимин, усталыгъын ёсдюргенди.

Бадил (батил) – ётюрюк, жалгъан. Терс.

Бади шахим мархаба садам алейкум.

Бап  бёлюм, кесек.

Баракалла Аллах болушсун!

Бейт экишер тизгинли назму. Араб, фарс, тюрк поэзияда бек жюрюйдю. Ушаш сёзле бла байланнган эки назму тизгин бир бейтди.

Билял дунияда бек алгъа, бек биринчи азан къычыргъан муслийман. Тукъуму Эфиопиядан (Хабешден) болгъанды.

Боракъ файгъамбарны кёкге чыгъаргъан къанатлы ат.

Газиз - Азизге къара.

Гъакъуба жазасын бериу, азап сынатыу.

Гъарасат  – арасатха къара.

Гъарш (арш) – Аллахуталаны тахтасы.

Гъафиллик хунерсизлик, болумсузлукъ, жахиллик.

Гъашыкъ ашыкъгъа къара.

Гъибадат Аллахха къуллукъ этиу. Дин жорукъланы бузмай сакълау.

Гъийкъап азап (кечген эт, тийишлибизни берип къойма).

Гъина токъ.

Гъузюр эс берирча, кечерге боллукъ сылтау.


Гъулама (гъуламах) эфенди, дин алими, сыйлы.

Дабийгъат хал.

Далил бегим.

Даулет хурмет, намыс-сый, даража.  

Дауут (Давид) – чюйютлюлени буруннгу патчахлары. Бизни ёмюрге дери X ёмюрде жашагъаннга тергеледи. Муслийманла файгъамбаргъа (А. с. б.) санайдыла. Дауут Сулейманны атасыды. Бек акъылман адам болгъаны дин таурухлада айтылады. Забурну («Псалтырь») кёбюсюн Дауут файгъамбар жазгъанды.

Дулуллах (алхам дулиллах) махтау Аллахха болсун.

Жаббар Аллахны атларындан бири.

Жабырайыл (Гавриил) Аллахны бла Мухаммат файгъамбарны арасында хапарчы, жумушчу.

Жалил Аллахны атларындан бири.

Жамал бет къаны, нюрю, сыфаты, ингилиги.

Жанабад юсюнден жуууп кетерирге борч болгъан зат. Сёз ючюн, жууунмакълыкъ борч.

Жан ауул жан алгъан, ёлген.

Жария – басмалау; белгили этеме, айтама деген магъанада.

Жек 1. Шайтан-жин. 2. Ауарадан, къайгъыдан башын тас этген.

Жюнюс мажюсюлени бир Аллахха табыныргъа чакъыргъаны ючюн кёп азап да сынагъан, Аллах азапладан да къутхаргъан файгъамбар (Иона).

Забанийле гюняхлыланы жаханимге сюрюучю, азап чекдириучю мёлекле.

Забур Аллахха махтау салгъан сыйлы китап.

Загъиф къарыусуз.

Закир зикирчи.

Закъкъум уу.

Залил сыйсыз.

Захир – белгили этер, кёргюзтюр.«Кёз жашым этер захир»

Зекерия (Захария) Ахияны атасы. Тилегин табып, къартлыгъында жашлы болгъанды. Жашын ёлтюргенлеринден сора, терек къууушуна бугъуп тургъанды. Ибилис, тил этип, терек бла бирге тууратханды.

Зекят садакъа, борч, салым.

Земзем Мекканы къатында къую. Сууу дарманнга саналады. Хаж къылыргъа келгенле гитче орунчукъла бла земзем сууундан алып кетиучюдюле. Ёлюрюню аллында андан бир тамычысын татхан адамны жаханимде 500-жыллыкъ азабы кечиледи. Кязим Шыкъыгъа – эллилерине земзем суу келтирген эди.

Зикир эсгермеклик. Назмугъа, макъамгъа салып, Аллах­ны эсгермеклик; адамны кёлюне, жюрегине ырахатлыкъ, хошлукъ береди.

Зиярат жокълау, кёре барыу, эсгериу. Сыйлыланы къабырларын кёре барыу, зикир, дууа окъуу, садакъа юлешиу.

Зулкъарней Аллахны болушлугъу бла, кёп жерлени азатлагъан, къарыусузлагъа онг берген. Къуранда Искандерни (Александр Македонский) эсгертеди. Файгъамбаргъа саналады.

Зул-Къуфли (Зу-л-Кифл) Къуранда Исмайыл бла, Идирис бла тенг айтылгъан файгъамбар. Аллахны атындан сёз бериучю, ышандырыучу. Библияда Исаягъа, Иезекиильге келишдиредиле. Бир-бир таурухлада Аюпну жашыча да ай­тылады.

Зухура - Чолпан жулдузну аты (Венера).

Ибадет Гъибадатха къара.

Ибилис Аллахны жауу. Адамны терс жолгъа терилтиучю. Адамгъа табыныргъа унамагъаны ючюн жаннетден къысталгъанды. Жин, шайтан.

Ибрахим (Авраам) Аллахны шуёху файгъамбар. Хакъны бирлигине бек алгъа ийнаннган адамланы Аллахха табы­ныргъа чакъыргъаны ючюн, Бабил (Вавилон) патчахы Намруд (Немруд) Ибрахимни отха атдыртханды. Аллах, ол отну гюл бахча этип къоюп, Ибрахимни андан къутхаргъанды. Жашы Исмайыл бла Меккада Каабаны сюегенди. Шаркъ адабиятда тюзлюк ючюн кюрешчилени сыфатыды.

Ибрахим халилуллах Аллахны шуёху Ибрахим.

Идирис Аллах ёлюмсюзлюк берген, къыйынлыкълагъа чыдамлы файгъамбарладанды (Хызыр, Элияс, Идирис). Хызыр бла Элияс жер юсюнде, Идирис а кёкде жашайдыла. Идирис, Жабырайылны алдап, къыямат кюннге дери жаннетге къутулгъанды. Анга Аллах анда къалыргъа эркинлик бергенди. Бу таурухха тыянып, Идирисни Библияда Енохха келишдиредиле. Идирис бек билимли файгъамбаргъа саналады. Биринчи болуп, къолуна къалам алгъанладанды.

Изми (изму) – эркинлик.

Иймам муслийманланы дин башчылары.


Ийман ислам динни кертилигине ийнанмакъ, бойсунуу, табыныу.

Илкъап сыйлы ат, дин даража.

Илля-биллих  – Аллахны аты бла къаргъаныу.

Ильяс – Элиясха къара.

Инжил Иса файгъамбарны китабы   (Евангелие).

Ишиа-Аллах (иншиааллах) – Аллах этерге сюйсе. Бизни тилибизде «Аллах айтса» дегени кёбюрек, жюрюйдю.

Ирият бедиш, налах бериу.

Иса Мухамматны аллында келген бек сыйлы файгъамбарланы санына киреди (Адам, Ибрахим (Авраам), Нух (Ной), Муса (Моисей), Иса (Иисус), Мухаммат). Солугъан тылпыуу ёлгенни сау этген файгъамбаргъа саналады. Христианлыла аллаххача (Иисус Христос) табынадыла.

Ислам Аллахны бйрлигине табыныу,1 бойсунуу. Муслийман дин.

Исмайыл файгъамбар. Ибрахимни Хажардан (Агарь) жашы. Сабийлигинде анасы бла къум тюзде атылып къалгъанда, жиляп, аягъы бла жерни къакъгъанды. Ол кезиуде алайдан земзем суу ургъанды. Къурман байрам Исмайылны ёлюмден къутулгъанын эсгертген да байрамгъа да. Атасы бла бирге Кааба межгитни сюегенди.

Исрафил (Серафим) Аллахны оноуун башха мёлеклеге билдириучю. Къуранда айтылгъаннга кёре, къыямат кюн келгенин да, сургъа юфгюрюп, ол билдирликди. Ол сурну тауушундан, жер жарылып, таула, къаяла ичине оюлуп, кюл боллукъдула. Ёлгенле, тирилип, къабырдан кётюрюллюкдюле.

Исхакъ (Исаак) Ибрахимни жашы, файгъамбар.

Ихтийкъат ийнаныу.

Ихтиймат къайгъырыу, эс буруу, себеплик бериу.

Кааба Меккада тёртгюл формада къара ташдан ишленнген бек сыйлы межгит. Муслийман юмметини бек сыйлы жери.

Кааба таш Меккада кёкден тюшген сыйлы къара таш.

Кабахат терслик.

Кевсер (Кяусар) – жаннет суу. Къуранда айтылгъанына кёре, сютден акъды, кёкден акъгъан къардан жангыды, шербетден татлыды. Тюбю жаухар таш бла сырылыпды.

Келам (келям) – сёз, Аллахуталаны айтханы.

Китап Къуран.

Кяфыр (куфур) – къаллай да бир дини болмагъан неда динден тайгъан, иймансыз адам.

Къабил (Каин) Адам бла Хауаны жашы.

Къадар дунияда хар боллукъ ишни Аллах алгъадан белгилеп къойгъанды. Хар адамны да къадары къалай боллугъу «мангылайына» жазылыпды Адамны жашау жолунда сынарыкъ затлары, жолу.

Къадим ёмюрлюк. Аллахны аты.

Къадир кючю жетиучю. Аллахны аты.

Къарым уллу, Аллахны аты.

Къарип сыйлы. Аллахны аты.

Къарун хан сарайы алтындан ишленнген кюйсюз, адепсиз хан.

Къатыран къайнагъан чайыр.

Къач шарты, белгиси, жор.

Къуран – муслийманланы сыйлы китаплары. Аллахны келямы. Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.) сёзю жазылгъан китап. 114 бёлюмден сурадан къуралады, хар сура аятладан.

Къыбыла жер жюзюню Меккагъа айланнган жаны. Муслийманла ары айланып намаз къыладыла. Мал сойгъанда да – бойнун ары айланып тартадыла. Ёлген адамны къабыргъа сала туруп да, бетин ары айландырып саладыла.

Къыямат кюн (къыяма) – дунияны ахыр кюню, ёлгенле сау боллукъ, саула уа ёллюк кюн. Жулдузла жерге тюшюп, таула, къаяла оюллукъдула. Хар адам Аллахны аллында сюелликди. Хар кимге соруу этилликди. Бары да сыйрат кёпюр бла сюрюллюкдюле. Мухаммат файгъамбар (А. с. б.)  гюняхлары азлагъа жакъ басарыкъды. Гюняхсызла жаннетге ётерикдиле, гюняхлыла кёпюрден энишге жаханимге кетерикдиле.

Лам араб тилде «л» харфны аты.

Ланат къаргъыш.

Латиф жукъа, назик, жумушакъ.

Лаух таш къанга.

Лаукл мафхуз жерге бек жууукъ кёк. Дунияны къадары жазылгьан жер.


Локъман хансланы дарманлыкъларын ачхан, дуниягъа айтылгъан акъылман, Аллах анга жети къушну ёмюрюн бергенди. Кеси Мисирден болгъанды. Аллахны бирлигине та-быннганы Къуранда («Локъман» деген сурада) эсгериледи. Акъыл сёзлери халкъ чыгъармалагъа тюшгендиле. Муслийманла файгъамбаргъа санайдыла. Румлула Лукиян дейдиле атына. Алимле аны Валаамгъа (Балам, Баураны жашы), Ахикаргъа, Эзопха да ушатадыла. Муслийманла бюгюн да акъыллы адамгъа «Локъман кибик» дейдиле.

Лут (Лот) файгъамбар. Ибрахим айтханнга Аллахны бирлигине ишексиз ийнанып, Ибрахим бла жолоучулукъда айланнганды.

Мадина арабча «шахар» деген сёздю. Мухамматны шахары. 622 жылда Мухаммат Меккадан Мадинагъа кёчгенди, ёлгюнчю анда жашагъанды. Биринчи межгитни ишлетгенди. Асыралгъан да анда этгенди.

Мажюс оту Иранда мажюсюле табыннган от.

Маза (мазар) – сыйлы жерле.

Мазаифле сыйлаучу, хурметли.

Маразы ауруудан сакъланмакъ.

Мардин – Анатолияны кюнчыгъыш жанында керти болгъан шахар.

Мариам Исаны (Иисус Христосну) анасы (Мария).

Мархаба саламлашыу, алгъышлау, хошкелди.

Мархумлукъ – ёлюм.

Маулют – туугъаны. Раббигъул ауал айны 12-де Мухам­мат файгъамбарны (А. с. б.)   туугъан кюнюне аталгъан байрам. Му­хамматны туугъан кюню ишексиз белгили болмагъаны себепли, аны орунуна ёлген кюнюн белгилейдиле. Жашау жолун эсгередиле. Анга аталгъан зикирле окъуйдула. Махтау саладыла.

Мухаббат – сюймеклик, сюйюу.

Махлукъат Аллах жаратхан затла

Махшар жыйылыу. Къыямат кюн Аллахны аллына халкъ жыйыллыкъ жер.

Мекка Сауд Арабда Мухаммат файгьамбар (А. с. б.) туугъан шахар. Ислам динни арасы. Онгу болгъан хар муслийманнга, Меккагъа барып, бир кере хаж къылмакълыкъ сыйлы борчду. Дунияны къалайында да, намазгъа сюелген муслийман, бетин Меккагъа айландырып намаз этеди. Ёлгенни да ары айландырып асырайдыла. Къурманлыкъ тилеги да ары айланып этиледи. Кязим Меккада бир ненча кере болгъанды.

Мерес ёлгенден къалгъан байлыкъ.

Мес тартыу абдез алгъанда, суу бла юсюн-башын сылау.

Мигираш файгъамбарны кёкге чыкъгъаны.

Мизан гюнях-сууап ёнчелеучю базман.

Микъайыл (Михаил) – Аллахха бек жууукъ тургъан тёрт мёлекден бири. Адамгъа бек алгъа табыннганладанды.

Миллер адам.

Миллет (Ибрахимни миллети) – дини, анга ийнаннгач жъаууму, кеси башына эркин болгъан, Аллахны бирлигине табыннган жамауат. Артдан-артха «халкъ» деген магъанагъа айланып кетгенди.

Мим араб тилде «м» харфны аты.

Мина тау Синай тау. Аллах Мусагъа аны башында кёрюннгенди.

Мисир Египет.

Мискин насыпсыз, жазыкъ.

Михрап къуууш. Межгитни ичинде, къыбылагъа айланнган къабыргъасында къууушу. Намазны ары айланып этедиле.

Мубарик сыйлы.

Муддакъи къоркъуучу. Аллахдан къоркъуучу

Мугътариф билген, сезген.

Муджип Аллахны аты. Жууаплы

Мукъмин керти ийнаннган къул. Чынтты адам.

Мункар, Накир ёлгеннге бек алгъа соруу этиучю мёлекле. Дин таурухлада болмаса, Къуранда сагъынылмайдыла.

Мусса (Моисей) файгъамбар. Си­най тауну башында Аллах Мусагъа кёрюннген этгенди деп айтылады Къуранда.

Муслим муслийман. Ислам динни алгъан адам муслим болады. Ийнаныуу тамам тохташхан а – мукъмин.

Мухажир кёчген, кёчгюнчю. Мухамматны Меккадан Мадинагъа кёчген нёгерлери.

Мухаммат Аллахны келечиси. Муслийманланы бек сыйлы файгъамбарлары. 570 жылда Меккада туугъанды. Туугъунчу атасы ёлюп, ата къарындашы Абу-Талип ёсдюргенди. Алты жылында анасы ёлгенди. Жашлыгъында малчы болгъанды, кериуанлагъа,  саудюгерчилеге жол башчылыкъ этип тургъанды. Бек таза жан болуп жаратылгъаны ючюн, Аллахны ёз келямын-сёзюн аны жюрегине салгъанды. Адам улусуна ислам динни кийиргенди, Аллахха табыныу жорукъланы белгилегенди. 632 жылда ёлген­ди. Мадинада асыралгъанды.

Мухдис тюрлендириучю. Билимли, алим адам, кёп билген.


Мухтар сайланнган, уллу.

Наадан адамла жыйылгъан жер.

Наби файгъамбар деген сёз.

Навои (1441 1501) айтхылы ёзбекли назмучу.

Наджип – тазалаучу.

Нажасат адам, хайыуан кири.

Назир эниклеу, жазыу ишде эришиу.

Намуруд (Немрод) таурухлада айтылгьан буруннгулу кяфыр патчах. Аллах бирди, жаланда анга табыныргъа керекди дегени ючюн, Ибрахимни отха атдыртханды. Экинчи таурухда Намуруд, кесин Аллахдан уллу кёрюп, тауну башында бийик къала ишлетгенди, андан атып, Аллахны ёлтюрлюкме деген мурат бла. Аллах чамланнганды да, кяфыр патчахны элия ургъанды, ол, къаласы бла бирге оюлуп, жер тюбюне кетгенди. Алайы кёл болуп къалгъанды.

Нар от.

Низами (1141 1203) айтхылы азербайджанлы назмучу.

Нигъмат ахшылыкъ. Аллахны хатери.

Нияз садакъа, жандауурлукъ.

Нух (Ной) Аллахны келечиси, файгъамбар. Жерни башын суу басханда, адам урлугъун къутхаргъанды.

Омар (591 [581?] 664) Абу-Бекирден сора экинчи ха­лиф (634—644 жыллада). Ислам динни чеклерин кенгертгенди.

Омтазу айырылгъан.

Опуракъ жангы хапчук-харакет.

Осман (? 656) Мухаммат файгъамбарны жолун тутхан. ючюнчю халиф (644—656 жыллада). Айтыугъа кёре, Къуран-ны жангыдан тийишдирип жаздыргъанды.

Осуй иелик. Ёлгенни мюлкюн, сабийлерин аманатха ал­гъан адам. Аталыкъ-аналыкъ этген.

Осуаса кёлюне, жюрегине келген зат, гурушхалыкъ.

Отан Ата журт, туугъан жер.

Раббана (раппана) – Аллахны аты, юйретиучю.

Раббана заламына иебиз, кесибизге артыкълыкъ этдик. демеклик.

Раббигъул ауал ай муслийман айланы ючюнчю айы. Файгъамбар ол айда туугъаннга саналады.

Разакку багъыучу. Аллахны аты.

Ракъип Аллахны аты.

Рамазан муслийман рузламада 9-чу ай. Ораза ай.

Расул келечи. Аллахны келечиси. Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.) башха аты.

Раф-раф къанатлы.

Рахия къол тирмен.

Рахмат жазыкъсынмакълыкъ.

Рекят намазны алты фарызындан бири.

Руза ораза.

Рукъу намазда ийилген.

Рукъугъ сежда намазгъа къапланнган.

Саз – къыл къобуз.

Салат-салам тилек этиу, табыныу,  алгъышлау.

Салауат махтау салыу, гимн.

Салих файгъамбар. Салихни файгъамбарлыгъына ишекли болгъан самуд халкъгъа Аллах уллу къыйынлыкъла бергенди.

Самум жел араб тюзлеринде уллу жел, исси жел.

Сауал (сууал) – соруу, оноу.

Сафар узакъ жолоучулукъ, уллу иш. (Юлгюге — хаж, къылыу).

Сежде ийилиу. Намазлыкъгъа ийилиу.

Ситират жабыу, юс кийим.


Сулейман (Соломон) Дауутну жашы. Къуртну-къумурсханы да, къанатлыланы, жаныуарланы да тиллерин билгенди. Шайтан-жин да анга табыннгандыла. Уллу желле анга бойсуннгандыла. Аты айтылгъан аскер башчы, патчах, акъылман. Къумурсхаланы къайгъыларын ангылап, аланы уяларын чачдыртмаз ючюн, бара тургъан уллу аскерин тохтатып, башха жолгъа бургъанды. Бу затланы иги билген Кязим, баям, «Алам тилин Сулейманча билейик» деп андан айтханды. Сулейман, тыягъына тыянып тургъанлай, ёлюп къалгъанында, ёлгенин киши да сезмей туруп, ушакъларын бардыра бергендиле, тыягъыны тюбюн къурт ашап аугъунчу. Муслиймач таурухлада Сулейманны алтымюйюшлю жюзюгю сыйлы дууагъа саналгъанды. Эфиоплу патчахла Сулейман бла Балкъызны къанындан жаратылгъандыла, деген таурух барды.

Сулх жарашыу, мамырлыкъ.

Сурияний тил баям, суралада айтылгъан келям.

Сур  – уллу таууш этген быргъы. Къыямат кюн Исрафил анга юфгюрлюкдю.

Сыйрат жаханимни башы бла баргъан кёпюр. Чач тюкден иничке, къылычдан жютю.

Сюннет файгъамбарны жолу, хадиследе айтылгъан жоругъу.

Сюфю тарийкъатха байланнган адамла.

Такбир «Аллаху экбер» («Аллах бирди») деген сёзню айтыу.

Тарийкъат жол. Аллахны жолу. Килисаны да аты.

Тасбих махтау, Аллахны сагъыныу, эсгериу.

Таурат Мусаны (Моисейни) китабы (Пятикнижье). Христиан дин китабы.

Таяммум суу амалтын топуракъ-юзмез бла абдез алыу.

Тахир бузугъу, гюняхы болмагъан, таза.

Тоба Аллахха къайтмакълыкъ.

Тур тауу Муса ол тауну башына чыгъып, тилек этип болгъанды.

Тюрк тюзюнлей миллет, халкъ аты магъанасындан сора да, «ариу» деген сёздю.

Уалий шыйых.

Уажип сууаплыгъы тийген иш. Амалсызлыкъда амал табыу.

Узейир (Юзейир) – чюйютлюлени аллахлары. Муслийманла файгъамбаргъа санайдыла.

Уохий (охий) — Аллах Жабырайыл мёлекден ийип, адамагъа ачылгъан зат.

Фазлук ыразы болуу.

Фалак кёк, кёкде затла.

Фона хаух.

Фарис сууу, фарис оту мажюсюлюк бла байламлы та-быныула.

Фаркъ кёгет суу, сок.

Фарс бурун заманлада Парс. Иранны жеринде орналып болгъанды. Персия деп румлула атагъандыла. Дуниягъа айтылгъан закий назмучуланы Саади (1203 ? 1292) бла Хафизни (1325 1390? ) туугъан жерлери.

Фархад бла Ширин Низамини, Амир Хосровну, Навоини, поэмаларында сюймеклик учундургъан къыз бла жаш.

Фарыз борч. Ислам   диннге къуллукъ этмеклик   борч.

Фасыкъ борчун этмеген, гюняхлы, бузукъ адам.

Фатимат (605 633) Мухаммат файгъамбарны (А. с. б.) къызы. Сууаплыкъ жазыула Фатиматны чачында букъдурулупдула, къыямат кюн, окъуллукъдула.

Фатих – аллы, башы.

Физули (1494 1556) айтхылы   азербайджанлы назмучу.

Фитна адамланы бир бирине этер ючюн айтылгъан жалгъан сёзле, хыйла ишле.

Фыргъауун (фараон) – Мусаны заманында жашагъан патчах. Кесин Аллахха тенг этерге кюрешгенди. Адамла анга Аллаххача табынырларын излегенди. Аллахны чамландыргъанды.

Хабиб сюйюлюннген. Мухамматны туудукъларындан жаратылгъан сыйлыла.

Хабил Адам бла Хауаны жашы (Авель).

Хадасат абдезсизлик.

Хаддад (Хаджадж) сыйыннгысыз байлыгъы болгъан, таурухлада айтылгъан залим патчах

Хадижат Мухаммат файгъамбарны къатыны.

Хадис тюрлениучю. Файгъамбарны сёзю, ууаэы. Аны жа-шаууну юсюнден таурухла, айтыула.

Хажар Исмайылны анасы (Агарь).

Хажирет (хазирет) – Аллах, файгъамбар, патчах болса да уллулугъу болгъан, сыйлы, даражалы деген сёз.


Хакъ 1. Аллах, кертилени кертиси. 2. Керти зат, тюз жол.

Хакъыйкъат — керти, хакъ (истина).

Халил Ибрахим файгъамбарны дагъыда бир аты. Арабча «шуёх» деген сёздю. Халилуллах Аллахны шуёху.

Халиймат Мухамматны эмчек анасы.

Халикъу жаратхан. Аллахны аты.

Халиф муслийманланы дин башчылары, аны бла бирге – муслийман къыралны да оноучусу, олийи. Халийфат VII ёмюрде къуралгъанды. Мухаммат файгъамбар ёлгенден сора. Биринчи буслийман халифле Абу-Бекир, Омар, Осман, Алий. XI ёмюрню башындан сора, халифле, оноучу кеминден чыгъып, кючлерин тас этип, дин сыйлары бла къалгъандыла.

Харап халек болмакъ.

Харжын бергени, артыгъы.

Харисинден хар жеринден.

Харун (Аарон) Мусаны кичи къарындашы. Онг билеги. Ариу тилли. Муса Синай тауда болгъанда, израилчылагъа башчылыкъ этип тургъанды. Къабыры Иорданиядады, тау башында. Муслийманла ары хаж кьылыргъа жюрюгенча жюрюйдюле.

Хасан (625 669) Алийни бла Фатиматны тамата жашы.

Хаттап улу Омар Омаргъа къара.

Хауа (Ева) Адам улуну анасы, жер башында жаратылгъан биринчи тиширыу.

Хожа эфенди, файгъамбарны туудугьу.

Хийжарат Меккадан Мадинагъа кёчюу, 622 жылда.

Хитап белгиси, эсеби.

Худ файгъамбар.

Хужура (худжра) – медреседе сохтала туруучу гитче отоучукъ. Тутмакъ, зиндан деген магъанада да жюрюгенди. Кязим кесини жазыу ишин этген энчи отоучугъуна хужура деучю эди.

Хукмат къырал оноучула, правительство.

Хукму оноу, бегим.

Хур жаннетде къартаймагъан, ариулукълары таркъаймагъан къызла.

Хура Арабда тауну аты.

Хурият эркинлик, азатлыкъ.

Хусейин (626 680) Алийни бла Фатиматны жа­шы.

Хызыр (Хидр) файгъамбар. Адамланы Аллахха ийнаныуларына себепликлери тийип турур ючюн, ёлюмсюзлюк берилгенледен (Иса, Элияс, Идирис) бири. Суусуз жерледе къыйынлыкъгъа тюшгенлеге суу табады. Айтханы болуп къалады.

Хыйкъап кечмеклик, тийишлисин берип къоймай.

Хыйсап къыямат кюн гюняхын-сууабын сюзген.

Хыят (хаят) – жашау.

Чара амал, кесамат, болушлукъ.

Шагъадат Аллахны бирлигине бла Мухаммат аны келечиси болгъанына шагъатлыкъ этиу. «Аллахдан сора Аллах жокъду, Мухаммат аны келечисиди», деп муслийманла керти дуниягъа бу сёзле бла атлайдыла.

Шаддат Арабда жаннетге ушатып шахар ишлетеме де­ген зулмучу патчах. Аллахны чамландыргъанды.

Шам Сирияны ара шахары Дамаск. Бурун заманлада къурч эритиую бла атын айтдыргъанды. Дуниягъа белгили шам къылычлары бюгюн да айтыладыла. Сириягъа Шам деп да къоядыла. 1910 жылда Кязим анда Кавказдан кёчген таулулагъа жолукъгьанды.

Шат сууу – Анатолияны кюнчыгъыш жанында черек; Тигр суугъа къошулады.

Шафауат (шафагъат) ыразылыкъ, себеплик.

Шейит дин къазауатчысы, ийманы ючюн ёлген.

Шекирт (шакирт) ортакъ.

Шериат муратха жетдирлик тюз жол. Къуранны юсю бла муслийманлагъа буюрулгъан жашау жоругъу. Закон.

Шиш файгъамбар.

Шохайып файгъамбарладан бирлери. Ким болгъаны шарт белгили тюйюлдю. Муса­ны къайын атасы иш болурму деген ишеклик барды. Хар затны чеги-мардасы болгъанын, ырысхыгъа, байлыкъгъа жан атмай, Аллахха ийнаныргъа керегин дайым да айтып тургъаны ючюн, атын жалгъан патыуачыгъа чыгъарып, ташла бла тюйюп ёлтюрюрге дегенлеринде иймансызла,  Шохайыпны сёзюне ийнанмагъанла бары да кечеден тангнга къырылып чыкъгъандыла, Аллахны чамландырып, деп айтылады дин таурухлада.

Шухадахла шейитле.

Ынгкъылап революция.

Элиф араб харф тизмеде биринчи келген харф. Бир тыякъчыкъ тартылып къалгъанча жазылады. Тюрк поэзияда жангызлыкъны, субайлыкъны белгисиди.

Элияс (Илья) тенгизледе къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыучу файгъамбар. Жер юсюнде ол жумушну Хызыр толтурады. «Я Хызыр-Элияс!» деп тилек этиучюдюле.

Эскандер (Искандер) Александр Македонский. Бизни ёмюрге дери 356 326 жыллада жашагъанды.

Юммет битеу муслийманла.

Юсюп (Иосиф Прекрасный) Якубну бек сюйген жашы. Ариулукъ шарты. Шаркъ чыгъармаланы жигити.

Якуб (Иаков) файгъамбар, Юсюпню атасы. Жашына жиляй сокъур болгъанды, жашына къууанып, кёзлерине дуния жарыгъы къайтханды. Ата бла баланы бир бирге сюймекликлерини бир шарты.

 

БАШЛАРЫ

 

ДИН  ЧЫГЪАРМАЛАРЫ

 

Аллаха махтау

Файгъамбарны хапары

Ибрахим

Расул

Дуния

Ийман-ислам

Сёзлюк