Телевикторина


 

СОДЕРЖАНИЕ (БАШЛАРЫ) 

1.      Апсаты
2.      Къар жауады
3.      Сагъыш
4.      «Тау башында тау болмаз...»
5.      «Санга къыйыкъ бла баргъа...»
6.      «Къоншубуз. Ожакъ тютюнюнг...»
7.      «Арбазынга къарай озама...»
8.      «Атанг келди да гюрбежиге...»
9.      «Аллах бизге сюймеклик жазады...»
10.  «Жал борчум салып тузакъ...»
11.  «Бели инчге — субай назы...»
12.  «Салам жаздым санга артыкъ...»
13.  «Къара къашынг, къара кёзюнг...»
14.  «Къарап турдум баргъанынга...»
15.  «Къоннган къушха базынып...»
16.  «Къаламым, салтам — мюлкюм...»
17.  Бу дуниягъа алай келед сюймеклик
18.  Къыз тууду эсе
19.  Тёреле — сурала кибик
20.  «Тюшюнде ашлаугъа олтуруп...»
21.  «Жигитлиги, ётю болгъан эр киши...»
22.  «Къарындашым, тынгыла манга...»
23.  Сюйгенледен тыялла
24.  Тарыгъыу
25.  Бирликни атасы ёлдю
26.  «Батырлыкъ жютюд къамача»
27.  «Байгъа сен байлыкъ кёп бердинг»
28.  «Таш эгурла сабаныбыз...»
29.  «Сюмейклик бир заманда жаш ха къызгъа...»
30.  «Къатылыкъ этген — акъылсыз»
31.  «Темир тюеме; терим бара...»
32.  Аллай бийле керек бизге
33.  Ачыкъ сёз
34.  «Мен тейри жарыгъын кёрюрге...»
35.  «Я-илляхи, асыл къушну...»
36.  «Арбазыма къоннган чорбат чыпчыгъы»
37.  «Къара чарсда кюн отуна тёзгенле...»
38.  «Жер къармагъан къара къоллу адамла...»
39.  «Арабда да шашхынланы кёрдкж биз»
40.  «Хаж къылыргъа атлансанг да, мал жыйып...»
41.  «Сыгын отну жылыууна жылыннган...»
42.  Азатлыкъ деген тёзер
43.  «Эр эл ючюн атланыр...»
44.  «Илячин учар бийикге...»
45.  «Назмула жазама, темир тюеме...»
46.  «Жазыу, тилек жетерми экен...»
47.  Иги сёз
48.  Атасыны жашына осуяты
49.  Парийим
50.  Къар кюн арбазыбызда къоннган чыпчыкъчыкъгъа
51.  Махтанчакъ бий уулна
52.  Жаралы жугъутур поэмадан
53.  «Аллах да залимле жанлы...»
54.  «Къыйынды жашау халыбыз...»
55.  Къызны тарыгъыуу
56.  Адамды бизни атыбыз
57.  «Элибнзге туман кирип келеди...»
58.  «Жарасы болмай, жюреги кюймез...»
59.  «Бёрюле чапхап сюрюуча...»
60.  «Узакъ къалып тауларыбыз...»
61.  «Жерим, артыкълыкъдан, зулмудан толуп...»
62.  «Бу дунияда ким бай болуп...»
63.  «Дуния дегеи алай къыйын, тик жолду...»
64.  «Бийик тауланы башыида...»
65.  «Озгъан жауунну...»
66.  «Жаным къанатлы мени...»