Телевикторина

 

Беш тау элде — Кязим хаджи,
Къарачайда — Сымайыл.
Эки шыйых айтхан Сёз —
Халкъыбызгъа хамайыл.

Ала къойгъан джыр, назму —
Тин, тил хазнасы халкъны.
«Берилген эсе фахму,
Айырт къарадан акъны.

Ётюрюк бла Кертини
Эки айырсын сёзюнг».
Аны аманат этгенле
Сымайыл бла Кязим.

«Адам эсенг, шайыр эсенг —
Иги сёз болсун сёзюнг».
Аны аманат этгенле
Сымайыл бла Кязим.

«Айырылма халкъынгдан —
Халкъ бла бир болсун ёзюнг.
Тюзлюкге къуллукъ этсин
Иннетинг-ишинг-сёзюнг».

Ала кеслери алай
Джашадыла дунияда.
Сёзлери, ишлери да
Бизге юлгю болдула.

Тау шийирни Минги Тауу —
Кязим бла Сымайыл.
Эки шыйых айтхан сёз —
Джаныбызда хамайыл.

Автор: Билал Лайпан